Ubnd tỉnh hà TĨnh liên minh hợp tác xãtải về 129.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.08.2016
Kích129.5 Kb.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ


Số: /BC-LMHTX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 06 năm 2016BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LIÊN MINH HTX LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2011-2016; PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU,

NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ V (2016 - 2021)
(Báo cáo của BCH Liên minh Hợp tác xã khóa IV tại Đại hội

lần thứ V, Nhiệm kỳ 2016-2021)
Đại hội Liên minh HTX lần thứ V diễn ra trong thời điểm vừa kết thúc thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản là: Kinh tế - xã hội tỉnh ta những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng nhanh trên 18%/năm; Vũng Áng là khu kinh tế động lực của cả nước; là tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo trong XD nông thôn mới; hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ, nên đã kích hoạt hàng ngàn mô hình kinh tế phát triển; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX có bước phát triển, tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đa dạng về hình thức hợp tác, nhiều HTX sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết, tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao. KTTT đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy vậy, kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX vẫn còn khó khăn, hoạt động chưa đi vào chiều sâu, các mô hình HTX kiểu mới, gắn với chuỗi liên kết phát triển còn chậm; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu đồng bộ, quản lý nhà nước về HTX có nơi còn lúng túng, bị động.

Đại hội Đại biểu Liên minh HTX lần thứ V (nhiệm kỳ 2016 – 2021) là Đại hội với tinh thần “Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển”

Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết tình hình KTTT và hoạt động của Liên minh HTX nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2016 - 2021 trên một số nội dung như sau.Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX NHIỆM KỲ 2011-2016
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tổ hợp tác (viết tắt là THT): Đến nay, có 2.822 THT với 21.645 thành viên. 5 năm đã thành lập được 2.389 tổ tăng gấp 6,6 lần so với năm 20111. Các THT được quản lý điều hành khá linh hoạt; hoạt động đa dạng và phong phú; nhiều THT đã xây dựng quy chế hoạt động, góp vốn, góp sức, huy động tài sản, đất đai của thành viên để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện phân phối theo vốn góp. Các THT hình thành trên cơ sở tự nguyện, tự chủ của thành viên, cùng giúp nhau sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Các tổ có quy mô từ 3-15 thành viên; nhiều tổ đã mạnh dạn vay vốn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ, hoạt động khá hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Có 2.420 tổ có hợp đồng hợp tác và có chứng thực của UBND cấp xã; 578 tổ đã được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước; 35 THT chuyển thành HTX. Điển hình như THT chăn nuôi lợn liên kết của chị Nga xã Xuân Mỹ - Nghi Xuân doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm; sau hơn 01 năm hoạt động, THT của chị Nga đã phát triển thành HTX. THT của chị Châu xã Kỳ Bắc, doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; sau hơn 1 năm đã thành lập HTX; sau gần 5 năm hoạt động HTX Hoàng Châu, có vốn hoạt động trên 20 tỷ đồng; tạo điều kiện cho hàng trăm THT, hộ gia đình thành viên liên kết chăn nuôi một cách hiệu quả.

Thông qua các tổ hợp tác, các hộ gia đình, để trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn, nắm vững KHKT, cung cấp thông tin và tiêu thụ sản phẩm... giúp các thành viên gắn kết tình làng nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau, nâng cao vai trò của kinh tế hộ, tăng thêm năng lực cạnh tranh, trong cơ chế thị trường. Các huyện có nhiều tổ hợp tác như Cẩm Xuyên 750, Can lộc 522, Kỳ Anh 367, Thạch Hà 288, Hương Khê 183, Hương Sơn 234, Đức Thọ 148, Vũ Quang 77, Lộc Hà 82 (phụ lục kèm theo).

Cơ cấu THT theo ngành nghề như sau: nông nghiệp 2.656; CN-TCN 58, thương mại dịch vụ 20, vệ sinh môi trường 8, xây dựng vận tải 29, Dịch vụ du lịch, khác 51.

Về chất lượng hoạt động của các THT: có 705 THT đạt loại tốt (chiếm 25%); 847 THT đạt khá (chiếm 30%); 807 THT đạt trung bình (chiếm 28,6%); 297 THT yếu kém phải giải thể (chiếm 16,4%).2. Hợp tác xã (viết tắt là HTX):

2.1- Số lượng: Hiện có 1.255 HTX, tăng 769 HTX, đạt 320% so với kế hoạch (so với kế hoạch kỳ trước hay kế hoạch năm), với 117.355 thành viên; trong đó 730 HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản (58,17%); 125 HTX công nghiệp, TTCN, DV quản lý điện (9,96%); 155 HTX môi trường (12,35%); 57 HTX vận tải - xây dựng (4,54%); 136 HTX thương mại, chợ (10,84%); 28 quỹ tín dụng nhân dân (2,23%), 24 HTX dịch vụ tổng hợp và lĩnh vực khác (1,91%). Trong nhiệm kỳ có 916 HTX thành lập mới, bình quân 183 HTX/năm. Số HTX thành lập mới nhiều nhất là nông nghiệp 561 HTX; Môi trường 133 HTX; CN-TTCN 43 HTX, Thương mại chợ 127 HTX, xây dựng - vận tải 43 HTX, tín dụng nhân dân 11 Quỹ (Phụ lục kèm theo)

2.2- Thành viên: có 117.355 thành viên tham gia HTX (giảm 66.460 thành viên), nguyên nhân do quá trình tổ chức lại, chuyển đổi phần lớn các HTX dịch vụ nông nghiệp chỉ để lại 01 thành viên/hộ (thay cho 2-3 thành viên/hộ theo luật HTX 2003).

Các HTX thành lập trong khoảng 5 năm lại nay có từ 7 đến 35 thành viên, nhưng 100% thành viên góp vốn, mức góp bình quân từ 10 đến 500 triệu đồng/thành viên, một số HTX góp vốn điều lệ trên 01 tỷ đồng/thành viên; Tổng vốn điều lệ là 1.810 tỷ đồng; bình quân 1.442 triệu đồng/HTX (tăng 755 triệu đồng/HTX so với năm 2011)2; Doanh thu của KTTT ước đạt trên 2.500 tỷ đồng/năm; lợi nhuận ước đạt trên 90 tỷ đồng/năm; đến hết năm 2015, có 514 HTX nộp ngân sách cho Nhà nước đạt trên 11,6 tỷ đồng. Có HTX giá trị cổ phần của thành viên đã tăng gấp 3 lần sau 3 năm thành lập. Nhiều HTX mới thành lập đã nhanh chóng liên kết với doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh có hiệu quả khá, tạo được niềm tin cho thành viên và người lao động. Một số HTX nộp thuế cao từ 1-1,5 tỷ đồng/năm, như HTX Tân Hồng, HTX Minh Tân TX Hồng Lĩnh; HTX 26/03, 30/4 huyện Cẩm Xuyên; Quỹ tín dụng nhân liên xã Cương Gián - Xuân Liên.

Trong 5 năm đã có 130 HTX giải thể, nhiều nhất là các HTX dịch vụ điện, các HTX TTCN mây tre đan và một số HTX nông nghiệp, môi trường.

Thi hành Luật HTX, Nghị định 193/CP của Chính phủ. Hà Tĩnh có 579 HTX thành lập trước ngày 01/07/2013(thời điểm Luật HTX năm 2012 có hiệu lực) thuộc đối tượng phải đăng ký lại, chuyển đổi. Đến nay đã chuyển đổi được 446 HTX, đạt 77% trong đó: đăng ký lại 314 HTX (đạt 54,2%); 133 HTX đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại (đạt 22,97%); 132 HTX phải giải thể nhưng chưa giải thể (đạt 22,83%), đặc biệt một số HTX quản lý điện năng đã bàn giao cho ngành điện nhưng các địa phương không làm thủ tục, chuyển đổi hoặc giải thể.2.3- Liên kết sản xuất: có 120 HTX, 127 THT, đã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng 85 HTX, đạt 243% so với đầu nhiệm kỳ. Nhiều nhất là lĩnh vực chăn nuôi lợn; hươu, trồng rau, củ, quả công nghệ cao; nuôi tôm trải bạt; chế biến nông sản, thủy sản; chủ yếu liên kết với Tổng Cty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần CP Việt Nam, Công ty Cổ phần Công thương Miền Trung, Công ty TNHH FINETON; Công ty Cổ phần giống cây trồng Hà Tĩnh; có 10 HTX đã kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm với các Siêu thị; Các HTX liên kết với doanh nghiệp, có quy mô SX khá, với công nghệ, thiết bị tiên tiến, sử dụng ít lao động, năng suất cao, giá thành hạ; bộ máy gọn nhẹ, có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, tạo được niềm tin trong thành viên và cộng đồng dân cư, bước đầu khẳng định tính hiệu quả của mô hình HTX kiểu mới;

2.4- Chính sách cho người lao động: có 255 HTX với 1.160 thành viên tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN tăng 93 HTX so với năm 2011; tăng trên 80% so với đầu nhiệm kỳ. Số HTX nợ BHXH giảm; trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người lao động được chú ý hơn; một số HTX đã có chính sách ăn ca miễn phí cho người lao động tạo điều kiện hỗ trợ, động viên cho người lao động yên tâm công tác.

2.5- Trình độ chuyên môn cán bộ quản lý HTX: đại học 206 người (3,6%), cao đẳng, trung cấp 497 người (8,95%), sơ cấp 924 người (16,64 %); 100% cán bộ chủ chốt được bồi dưỡng các kiến thức về HTX và pháp luật liên quan. Bộ máy HĐQT, Ban Giám đốc, kế toán, kiểm soát đầy đủ hơn các năm trước. Công tác tài chính, kế toán, báo cáo quyết toán hàng năm có tiến bộ; đã khắc phục được một phần tình trạng thiếu cán bộ kế toán; chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ như những năm trước đây.

2.6- Thu nhập: bình quân của thành viên và người lao động đạt trên 40 triệu đồng/năm; có HTX thu nhập đạt trên 200 triệu đồng/người/năm. Thu nhập nhiều nhất là các HTX hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi lợn, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, quỹ tín dụng nhân dân, bình quân từ 5 đến 10 triệu đồng/ người/tháng. Một số HTX chăn nuôi lợn nái, nuôi cá bơn, cá mú, nuôi tôm trải bạt, trả lương cho công nhân 5-8 triệu đồng/tháng, cho cán bộ kỹ thuật từ 10-20 triệu đồng/tháng.

2.7- Chất lượng hoạt động HTX: từng bước được nâng lên, theo báo cáo của các huyện và đánh giá của Liên minh HTX năm 2015 có 1.148 HTX. Trong đó có 916 HTX dự phân loại: gồm 213 HTX xếp loại tốt (chiếm 23%) lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm; 256 HTX khá (chiếm 28%) lợi nhuận từ trên 100 triệu đồng/năm; 227 HTX trung bình (chiếm 30%) lợi nhuận 50 triệu đồng và 170 HTX yếu, kém, ngừng hoạt động (chiếm 19%) 232 HTX mới thành lập nên chưa xếp loại3. Nhìn chung những năm gần đây, các HTX trong các lĩnh vực chăn nuôi lợn, bò, nuôi tôm, cá, chế biến nông lâm, thủy sản, Quỹ tín dụng nhân dân, phát triển khá mạnh, giá trị sản xuất đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%/năm. Đặc biệt có 102 HTX chăn nuôi lợn, 97 HTX nuôi trồng thủy sản, 28 Quỹ tín dụng nhân dân, có trên 90 % hoạt động rất hiệu quả (Phụ lục kèm theo).

2.8- Vai trò của THT, HTX trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp: số THT, HTX thành lập mới hàng năm ngày càng tăng, đa dạng trên các lĩnh vực; phát triển mạnh vẫn là chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông sản, trồng rau, củ, quả, DV vệ sinh môi trường, thương mại, chợ. Các tổ hợp tác, HTX đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hoàn thành tiêu chí số 13, tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM. Nhiều HTX đã nhận xây lắp công trình hoặc làm chủ đầu tư các công trình giá trị hàng chục tỷ đồng. Điểm nổi bật là có một số HTX mới thành lập, đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, sử dụng nhiều chuyên gia giỏi; liên kết với doanh nghiệp để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; trồng rau củ quả công nghệ cao; chế biến nông sản, thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Một số HTX chăn nuôi lợn nái, đã làm đầu chuỗi cho hàng trăm THT, HTX liên kết chăn nuôi theo quy vừa và nhỏ, khẳng định vai trò của THT, HTX là không thể thiếu được trong xây dựng nông thôn mới.

Trong số 52 xã đã về đích nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả, có 127 xã đã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất; đến nay đã có 100% số xã có HTX, THT; một số xã có 8-10 HTX, 15-20 THT. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các HTX mới thành lập đã nâng cao nhận thức, hiểu biết hơn về luật HTX; nên tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên được nâng lên, vai trò, vị trí của HTX được nâng cao, thành viên gắn bó hơn đối với HTX.3. Liên hiệp HTX: có 01 liên hiệp HTX TTCN thành lập năm 2009 với 7 HTX thành viên; do suy thái kinh tế, nên sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu bị ngưng trệ; thị trường tiêu thụ trong nước khó khăn; mặt khác năng lực điều hành của bộ máy liên hiệp hạn chế, nên thiếu thống nhất; lao động không đủ việc làm, sau 02 năm hoạt động hiệu quả thấp, buộc liên hiệp phải tự giải thể.

4. Hoạt động của Hợp tác xã trên các lĩnh vực

4.1- Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: có 730 HTX (chiếm 58,17%), tăng 502 HTX4. Có 497 HTX DV nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp; trong đó có trên 85 HTX có quy mô toàn xã, hoặc liên thôn. Các HTX dịch vụ nông nghiệp đã chú trọng làm tốt dịch vụ “đầu vào” cho sản xuất nông nghiệp như: làm đất, dịch vụ thuỷ lợi, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và bảo vệ nội đồng, chỉ đạo mùa vụ sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, giao thông, thủy lợi nội đồng, thu hoạch sản phẩm... Các HTX Nông nghiệp đã cũng cố, chuyển đổi, tổ chức lại, kiện toàn bộ máy theo hướng gọn nhẹ, gắn với cải tiến phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế gia trại, trang trại phát triển. Một số HTX đã quan tâm đến dịch vụ đầu ra, nên hiệu quả tốt hơn trước.

- Có 111 HTX chăn nuôi (có 52 HTX liên kết với doanh nghiệp tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực) là loại hình hoạt động có hiệu quả nhất hiện nay trong lĩnh vực SX nông nghiệp, có trên 90% hoạt động hiệu quả, cho thu nhập từ 300 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, có 38 HTX quy mô 500 con lợn thịt trở lên; 18 HTX quy mô 300 con lợn nái trở lên, 44 HTX quy mô vừa và nhỏ và 152 tổ hợp tác quy mô chăn nuôi 20-80 con/hộ, với 1.800 hộ gia đình tham gia.

- Có 97 HTX Nuôi trồng thủy sản: nhiều HTX đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm thiết bị, cải tạo nâng cấp ao hồ, thuê chuyên gia kỹ thuật, nên sản xuất kinh doanh đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao, năng suất bình quân từ 5-7 tấn/ha/vụ, điển hình có HTX năng suất đạt trên 15 tấn tôm,cá/ha/vụ, thu nhập từ 500 - 2 tỷ đồng/ha/năm.

- Có 19 HTX Lâm nghiệp: Chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống cháy, quản lý, trồng mới, bảo vệ và chăm sóc rừng nên đã hạn chế được tình trạng khai thác lâm sản trái phép, giảm thiểu được nạn chặt phá, cháy rừng, không ảnh hưởng đến môi trường rừng.4.2- Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ quản lý điện: có 125 HTX (chiếm 9,96%), giảm 68 HTX (do 70 HTX điện bàn giao cho ngành điện quản lý) các HTX chế biến nông sản, hải sản đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nên hoạt động khá hiệu quả; điều đáng quan tâm có 27 HTX dịch vụ điện đã bàn giao cho ngành điện quản lý nhưng mấy năm nay một vài địa phương không làm thủ tục chuyển đổi, hoặc giải thể ( Lộc Hà 12 HTX; Cẩm xuyên 10 HTX; Nghi Xuân 2 HTX...). Một số HTX mây tre đan xuất khẩu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường không ổn định buộc phải ngừng, cũng chưa được xử lý hoặc giải thể

4.3- Lĩnh vực thương mại, DV tổng hợp và quản lý chợ: Có 158 HTX (chiếm 12,59%); tăng 149 HTX, đạt 608% KH5. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về chuyển đổi từ tổ, ban quản lý chợ sang mô hình HTX, doanh nghiệp quản lý, khai thác, kinh doanh chợ, nên vài năm gần đây số HTX chợ tăng nhanh. Nói chung các HTX thương mại, chợ đã tập trung phát triển thành viên, huy động góp vốn, đầu tư xây dựng, khai thác chợ, tạo nguồn hàng, quản lý tốt nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, giá cả, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm để cung ứng cho người tiêu dùng. Tích cực tham gia bán hàng bình ổn giá, góp phần ổn định thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, nhất là trong các dịp lễ, Tết; nhiều HTX thực hiện tốt vai trò liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phù hợp với chủ trương của tỉnh.

4.4- Lĩnh vực xây dựng - vận tải: Có 57 HTX (chiếm 4,54%), trong đó 28 HTX xây dựng, 29 HTX vận tải, tăng 43 HTX, đạt 285% KH6. Các HTX đã đổi mới tư duy sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư đổi mới phương tiện thiết bị, máy móc để hoạt động, tạo được uy tín, nâng cao sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Nhiều HTX làm ăn hiệu quả, đóng nộp ngân sách hàng năm từ 500 - 1 tỷ đồng/năm.

4.5- Lĩnh vực môi trường: Có 155 HTX (chiếm 12,35%), tăng 131 HTX, đạt 267% KH; Do tốc độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp - TTCN nhanh và nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi bức xúc trong cộng đồng dân cư về xử lý rác thải sinh hoạt, tại các địa phương, gắn với thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên những năm gần đây HTX môi trường tăng nhanh so với trước7. Loại hình này tuy tổ chức và hoạt động còn khó khăn, hiệu quả kinh tế thấp, nhưng có vị trí quan trọng, trong việc thu gom, xử lý rác thải, hạn chế ô nhiễm môi trường, nhiều HTX mở rộng thêm một số dịch khác như: sản xuất vật liệu xây dựng, nuôi trồng thủy sản, nuôi hươu, nuôi lợn, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ.v.v.. nên thu nhập của thành viên khá ổn định, được nhân dân đồng tình cao.

4.6- Quỹ tín dụng nhân dân: Có 28 QTDND (chiếm 2,23%), tăng 11 quỹ, đạt 85% KH8; có 8/28 quỹ liên phường - xã với tổng số 33.510 thành viên; 100% số quỹ hoạt động hiệu quả. Những năm gần đây thực hiện chủ trương của Chính phủ và ngành Ngân hàng, siết chặt quản lý tiền tệ và tái cơ cấu lại hệ thống tín dụng, nên đã hạn chế việc thành lập mới các QTDND. Phải khẳng định đây là loại hình HTX hoạt động thiết thực, hiệu quả; nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, các xã xây dựng nông thôn mới. Các địa phương có nhiều Quỹ (như kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, TX Kỳ Anh). Tổng nguồn vốn của 28 quỹ đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 1.055 tỷ (gấp 6 lần so với năm 2010), bình quân 45,35 tỷ đồng/quỹ; cho 6.139 lượt thành viên vay/năm, giúp các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ XDNTM.

Năm năm qua, khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điển hình là: HTX Hoàng Châu, Thu Hằng, Bình An, Thuận Phát (huyện Kỳ Anh) Tiền Phương, Thanh Thủy (Thị xã Kỳ Anh) Hợp Lực, Minh Lộc, Việt Hải (huyện Cẩm Xuyên) Quang Trung, Chế biến Nông sản Đức Lâm (huyện Đức Thọ); HTX Quỳnh Lương, Minh Tân (Thị xã Hồng Lĩnh); HTX Diêm Hải, Hằng Bảy (huyện Thạch Hà); Gia Phúc, Rượu Khánh Lộc (huyện Can Lộc); HTX Hùng Mạnh, Hải Hà, Thiên Phú (huyện Lộc Hà); HTX Hợp Lực, Đồng Ghè (TP Hà Tĩnh); HTX Nuôi trồng Thủy sản Xuân Thành, Thắng Lợi (huyện Nghi Xuân); HTX Tân Hải Nguyên, Hòa Hải (huyện Hương Khê); Nhung hươu Sơn Lâm, Môi trường Tây Sơn (huyện Hương Sơn); HTX Phú Sơn, Đức Hương (huyện Vũ Quang); Quỹ tín dụng nhân dân Cương Gián – Xuân Liên, Kỳ Anh, Cẩm Yên, Cẩm Thành, Thạch Trung - Nguyên Du, Thiên Lộc. v.v…


II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ.

1. Tham mưu và phối hợp tham mưu tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương Đảng, của cấp ủy, chính quyền về phát triển KTTT.

Liên minh HTX luôn xác định đối tượng phục vụ là các tổ hợp tác, HTX nên thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện để tuyên truyền Luật HTX, các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước về phát triển KTTT; tổ chức nhiều cuộc tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về kiến thức khởi sự doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, mô hình HTX kiểu mới, cho đội ngũ cán bộ HTX, cấp xã, cấp huyện, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức được trách nhiệm, trong việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới.

Đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện triển khai, tổ chức thực hiện tốt việc kiện toàn Ban chỉ đạo KTTT các cấp, tiến hành tổng kết từ cơ sở đến tỉnh 10 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa IX) về phát triển KTTT; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 3 đoàn kiểm tra việc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56/KL-TW của Bộ Chính trị, tổng kết 5 năm thực Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sau kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã bước đầu có chuyển biến về tư tưởng, nhận thức nên nhiều địa phương đã quan tâm hơn đến phát triển kinh tế tập thể. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển KTTT đến năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ “về Đẩy mạnh thi hành Luật HTX ” đã đề xuất để cấp ủy, chính quyền tỉnh xem xét xây dựng Đề án phát triển KTTT giai đoạn 2016-2020 trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết 122/NQ - HĐND; kiến nghị đưa vào chỉ tiêu KTTT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; tổ chức tốt 2 phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam phát động: ”Đổi mới phát triển HTX, Liên hiệp HTX và HTX tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt tổ chức tốt “Cuộc thi tìm hiểu luật HTX năm 2012”, được Trung ương xếp đơn vị dẫn đầu toàn quốc. Hiện đang tập trung cao cho “Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”; Hàng năm phối hợp tham mưu để Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo cấp huyện đối thoại trực tiếp với các HTX, nên các khó khăn, vướng mắc của HTX như: vay vốn tại các tổ chức tín dụng, việc giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ, đất sản xuất kinh doanh từng bước được tháo gỡ; những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất, chăn nuôi của các HTX được giải quyết và hỗ trợ kịp thời.2. Công tác truyền thông, vận động phát triển tổ hợp tác, HTX

Đã tập trung tuyên truyền Luật HTX, Nghị định của Chính phủ về thi hành luật HTX; các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của tỉnh; Phối hợp với các đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 127 lớp tuyên truyền Luật HTX, các cơ chế chính sách của TW, của tỉnh với 10.682 lượt người tham gia. Phối hợp tốt với Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh & truyền hình, xây dựng hàng trăm tin, bài, phóng sự đưa tin về các mô hình HTX kiểu mới, các HTX điển hình tiên tiến nên có sức lan tỏa tốt;

Liên minh HTX chủ động phối hợp với mặt trận và các đoàn thể, UBND cấp huyện tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng tình hình HTX trong từng ngành, lĩnh vực để có biện pháp rà soát, phân loại, chấn chỉnh các HTX yếu kém; xây dựng phương án kiện toàn, cũng cố HTX, sáp nhập, giải thể những HTX hoạt động không có hiệu quả; hướng dẫn các HTX, xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức lại hoạt động và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012. Đến nay đã phát triển thêm được 2.389 THT, 759 HTX; chuyển đổi được 446 HTX, đạt 77% trong đó đăng ký lại 314 HTX; đang làm hồ sơ đăng ký lại 133 HTX, giải thể 132 HTX.

3.Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển HTX.

5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội IV Liên minh HTX Hà Tĩnh; Nghị quyết 122 HĐND tỉnh, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hỗ trợ phát triển HTX. Liên minh HTX đã cùng Sở Lao động Thương binh & xã hội mở hàng chục lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là các xã nghèo, vùng tái định cư, khu kinh tế Vũng Áng, vùng khó khăn, các xã xây dựng nông thôn mới; đã xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững ở các xã Hương Minh, Vũ Quang; Phúc Đồng, Hương Khê; Kỳ Lâm, Kỳ Anh. Phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh, Trung tâm Chính trị các huyện Can Lộc, Hương Khê, Đức Thọ mở 04 lớp đại học tại chức, có 187 cán bộ HTX tham gia; mở 130 lớp cho 11.317 lượt cán bộ quản lý, chuyên môn của các HTX góp phần nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho cán bộ chủ chốt các HTX.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với 20,142 tỷ đồng vốn điều lệ (trong đó vốn ngân sách 19 tỷ đồng, vốn đóng góp của HTX 270 triệu, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 872 triệu); doanh số cho vay đạt 32,623 tỷ đồng, dư nợ cho vay 14,475 tỷ đồng, Doanh số thu nợ 18,148 tỷ đồng, với 114 dự án vay vốn đều cho hiệu quả khá tốt. Các dự án vay, sử dụng đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn, tỷ lệ nợ xấu 0%. Thông qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, cho 11 dự án vay với tổng số tiền 1.500 triệu đồng; nhiều dự án cho thu nhập khá, tạo được công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho thành viên và người lao động.

Thực hiện Nghị quyết 122 của HĐND tỉnh 5 năm qua Liên minh HTX đã phối hợp các ngành đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ mua xe chở rác, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất, lãi suất tín dụng với tổng kinh phí 42 tỷ đồng. Ngoài ra, còn tư vấn thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi hàng trăm HTX, tổ hợp tác; giúp đỡ, hướng dẫn hàng chục HTX tiếp cận được các chính sách về đất đai, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực, theo các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh;

Phối hợp các sở ngành tổ chức cho 12 HTX dự các Hội nghị xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu trong và ngoài nước; hỗ trợ 34 lượt HTX tham gia các hội chợ tại Thái Lan, Hà Nội, Hà Tĩnh và các tỉnh có sử dụng đường 8, đường 12; thông qua đó các HTX đã trao đổi được nhiều kinh nghiệm trong liên doanh, liên kết nâng cao hiệu quả hoạt động và tiêu thụ sản phẩm.

4. Triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới, với chuỗi sản phẩm hàng hóa chủ lực.

Đã tập trung chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn liên kết chuỗi sản phẩm hàng hóa chủ lực. Từ mô hình liên kết chuỗi lợn thịt, đến mô hình liên kết chuỗi lợn nái; 5 năm đã xây dựng được trên 52 chuỗi liên kết chăn nuôi lợn, bò, gà, thỏ; 35 chuỗi liên kết nuôi tôm cá; hàng chục chuỗi liên kết chế biến nông sản thủy sản. Các mô hình HTX kiểu mới trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rau củ quả công nghệ cao đã thực sự phát huy hiệu quả, khẳng định mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi liên kết là một tất yếu không thể thiếu được hiện nay.5. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX và thành viên.

Tham mưu và phối hợp tham mưu để UBND tỉnh và các ngành liên quan tổ chức nhiều Hội nghị, đối thoại, tọa đàm nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các HTX; các đề xuất, kiến nghị, các đơn thư của các HTX được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; những nội dung vượt quá thẩm quyền đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh hoặc phối hợp các ngành, các huyện giải quyết. Vì vậy, không có đơn thư tồn đọng, tạo được mối quan hệ gắn kết giữa các HTX thành viên với Liên minh HTX.6. Phối hợp tham mưu xây dựng chính sách

Liên minh HTX, đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành sửa đổi một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nông nghiệp, nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nhiều chính sách khác.


7. Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới phát triển HTX, Liên hiệp HTX và HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”. 5 năm, Liên minh HTX đã 02 lần tổ chức hội nghị các HTX điển hình tiến tiến; có 153 tập thể, 142 cá nhân được Liên minh HTX Việt Nam tăng cờ đơn vị xuất sắc và bằng khen; 152 tập thể, 162 cá nhân được UBND tỉnh tặng cơ thi đua và bằng khen; 01 Huân Chương lao động hạng 3; 02 Bằng Khen của Thủ tướng Chính Phủ; 03 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 62 tập thể lao động xuất sắc. Tại đại hội này có 3 Tập thể được Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 4 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, 12 cá nhân được Liên minh HTX Việt nam tặng Kỷ niệm chương.8. Công tác kiểm tra bảo vệ quyền và lợi ích cho HTX

Liên minh đã quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên minh HTX Việt Nam. Tham mưu cho Tỉnh ủy kiểm tra 3 năm thực hiện Kết luận 56 và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 122 của HĐND tỉnh. Tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ kiểm soát của các HTX. Nhiệm kỳ qua, đã quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại của các HTX nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên. Một số đơn thư, kiến nghị của HTX được giải quyết kịp thời như: việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ; vay vốn các tổ chức tín dụng; giải quyết chế độ cho các HTX điện sau giải thể; việc QTDND thị trấn Hương khê kiến nghị chi cục thuế không thực hiện đúng Quyết định số 64 của UBND tỉnh; hoặc gần đây sau sự cố cá chết bất thường nhiều HTX kiến nghị, Liên minh HTX làm việc với một số ngành xem xét, hỗ trợ các HTX, nên đã nâng cao vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX.III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế.

Công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, HTX chất lượng còn thấp; nhận thức về bản chất của HTX kiểu mới, gắn với sản xuất theo chuổi giá trị của một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu nhất quán trong đánh giá vai trò của HTX; chưa coi việc phát triển các HTX, THT là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền các cấp nhất là cơ sở.

Việc tổ chức, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), Kết luận 56-KL/TW; Luật HTX năm 2012, các Nghị định thông tư hướng dẫn, quyết định chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc; một số nơi buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức, chuyển đổi, thành lập mới HTX;

Quản lý Nhà nước đối với HTX vừa lúng túng, vừa buông lỏng, thiếu cụ thể, thiếu sâu sát; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền đối với kinh tế tập thể chưa được thường xuyên; chưa làm rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân trong chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của KTTT. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đã ban hành nhưng chưa đến được HTX, THT; một số khó khăn, vướng mắc của HTX như đất đai, vay vốn, cơ chế chính sách chưa được các ngành, địa phương trực tiếp tháo gỡ kịp thời; chưa xử lý giải thể dứt điểm các HTX yếu kém, ngừng hoạt động kéo dài; ngân sách hàng năm bố trí cho việc hỗ trợ, phát triển KTTT còn khiêm tốn; nhiều chỉ tiêu không được xem xét và cân đối ngân sách để thực hiện.

Ban Chỉ đạo đổi mới về phát triển KTTT các cấp có thành lập nhưng hoạt động chưa thường xuyên, lúng túng, hình thức; chưa có chiều sâu; các sở, ban, ngành, chưa thực sự vào cuộc, thiếu chỉ đạo, kiểm tra, sơ, tổng kết đánh giá; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phát triển KTTT. Mặt trận và các đoàn thể chưa thực sự tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia góp vốn, góp công, cử cán bộ gương mẫu tham gia phát triển HTX.

Một số HTX thiếu cố gắng vươn lên, chất lượng, hiệu quả hoạt động thấp, vẫn tư tưởng trông chờ ỷ lại, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm chưa cao, thiếu chiến lược trong sản xuất kinh doanh; tiềm năng về đất đai, lao động chưa được khai thác có hiệu quả; cán bộ phần lớn tuổi cao, thiếu chuyên môn kỹ thuật, thụ động; chưa kịp thời cập nhật được cơ chế chính sách, nên chưa khai thác được lợi thế trong kinh doanh; SXKD theo hướng liên doanh liên kết phát triển còn chậm.

Mô hình HTX kiểu mới, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, làm ăn có hiệu quả chưa nhiều, lợi ích đem lại cho thành viên và xã hội chưa đáng kể; trách nhiệm tham gia góp vốn, góp tài sản, huy động vốn góp của các thành viên còn thấp. Phần lớn HTX chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của thành viên; các thành viên chưa làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với HTX.

Các HTX DV nông nghiệp, vệ sinh môi trường nói chung hoạt động khó khăn. Việc tổ chức lại, chuyển đổi theo Luật HTX và Nghị định 193/CP làm rất chậm, chất lượng chuyển đổi thấp; một số vấn đề sau chuyển đổi như xác định tư cách thành viên, vốn, tài sản chia và không chia, nợ phải thu, phải trả; chất lượng bộ máy, quyền và trách nhiệm của HĐQT, Giám đốc HTX, chưa được phân định cụ thể; phương án sản xuất kinh doanh sau chuyển đổi, thu nhập, phân phối chưa được các HTX làm rõ; tiền lương, tiền công của bộ máy, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhiều nơi thực hiện chưa đúng quy định.

Đội ngũ cán bộ Liên minh HTX tuy được tăng cường về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, chưa xây dựng được chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ Liên minh HTX ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, vai trò ”bà đỡ” của Liên minh HTX chưa được phát huy.; Mặt trận và các đoàn thể chưa thực sự vào cuộc để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia góp vốn, góp công, cử cán bộ có trình độ tham gia bộ máy các HTX.

2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến phát triển kinh tế tập thể, nhất là cấp huyện, xã. Nhận thức về nguyên tắc và hoạt động của HTX kiểu mới chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, thậm chí có nơi còn sai lệch, chưa thực sự coi trọng phát triển KTTT gắn với xây dựng nông thôn mới;

Cán bộ HTX mà đặc biệt là Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, trình độ chuyên môn thấp; việc tổ chức, quản lý, điều hành HTX còn nhiều lúng túng, bất cập; thành lập HTX chưa chú trọng đến chất lượng; thiếu chiến lược trong sản xuất kinh doanh. Sản xuất chưa xuất phát từ thị trường, chưa coi thị trường là yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất của HTX;

Liên minh HTX tổ chức đại diện cho HTX, nhưng nguồn lực để triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế; ngân sách đầu tư cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX còn khiêm tốn; chưa coi trọng xây dựng mô hình HTX kiểu mới để tổng kết nhân rộng; đội ngũ cán bộ chưa thực sự đủ mạnh, đảm đương vai trò ”bà đỡ” cho các HTX; chế độ đối với cán bộ Liên minh HTX còn bất cập.3. Bài học kinh nghiệm.

Cần coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; vai trò quản lý nhà nước các cấp; thực hiện tốt việc thi hành Luật HTX, các chính sách đã được ban hành; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phát triển KTTT;

Thành lập HTX phải đúng nguyên tắc và bản chất, lấy chất lượng làm chính; thành viên phải góp vốn, góp tài sản, phải sử dụng dịch vụ của HTX; ngược lại HTX phải cung cấp đầy đủ dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu. Mọi hoạt động của HTX phải xuất phát từ lợi ích thành viên;

Coi trọng chất lượng cán bộ đặc biệt là người đứng đầu quản lý, điều hành HTX nhất là các chức danh: Chủ tịch HĐQT; Giám đốc HTX; Kế toán trưởng; Trưởng ban Kiểm soát;

Xây dựng đội ngũ cán bộ Liên minh HTX có năng lực, trình độ, có đủ tầm chiến lược, tâm huyết với sư nghiệp phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX. Nhà nước cần có chính sách ưu đãi cho cán bộ công tác tại cơ quan Liên minh HTX.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

NHIỆM KỲ 2016-2021
I. PHƯƠNG HƯỚNG

Tập trung cũng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể cả chiều rộng và chiều sâu, trên cơ sở đảm bảo các quy định của Luật HTX năm 2012. Đẩy mạnh phát triển HTX với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, phong phú. Tạo sự chuyển biến rõ rệt trên tất cả các mặt. Kinh tế tập thể phải được phát triển cân đối một cách bền vững cả nguồn lực con người, cơ sở vật chất, trình độ công nghệ và tiềm lực tài chính; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách; nâng cao chất lượng hiệu quả của liên doanh, liên kết, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định.II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung.

Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và Liên minh HTX; làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá chủ lực, quy mô lớn, theo hướng liên kết vùng, liên vùng; nhằm đưa kinh tế tập thể phát triển với tốc độ nhanh và bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Chỉ tiêu cụ thể.

- Mỗi năm bình quân mỗi xã thành lập 3 - 4 HTX, 10 tổ hợp tác;

- Thành lập 01- 02 Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực;

- 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả;

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của khu vực HTX đạt từ 8,5 % năm;

- Tỷ lệ HTX khá giỏi đạt 50% trở lên, HTX yếu kém dưới 10%;

- Xây dựng 30 - 40 mô hình HTX liên kết chuỗi/năm;

- Có 40% cán bộ HTX, THT được đào tạo trung cấp, có 10% đào tạo cao đẳng và đại học; 100% cán bộ chủ chốt HTX được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;

- Thu nhập bình quân của lao động kinh tế tập thể, tăng gấp đôi so với năm 2016.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

1. Nhiệm vụ.

1.1. Công tác tham mưu, tham gia triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luận của Nhà nước về phát triển HTX.

Chủ động tham gia, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nội dung về phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phấn đấu đạt chỉ tiêu mỗi năm bình quân mỗi xã thành lập 3-4 HTX, 10 THT;

Tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; Luật HTX năm 2012 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực kinh tế tập thể. Giúp ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành;

Tiếp tục nghiên cứu tham khảo các cơ chế chính sách của các tỉnh bạn, tập hợp các kiến nghị, đề xuất và tìm các biện pháp giải quyết vướng mắc cho HTX; đề nghị bổ sung, sửa đổi những chính sách không còn phù hợp, lồng ghép các chương trình, nhằm hỗ trợ các xã được chọn chỉ đạo về đích nông thôn mới, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh thực sự hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các HTX theo Quyết định 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Tranh thủ tối đa các nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ củaTrung ương; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành. Kiến nghị UBND tỉnh, các ngành, các địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho các HTX về vay vốn, cấp đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các HTX xây dựng trụ sở và cơ sở sản xuất kinh doanh.

1.2. Công tác tuyên truyền

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa IX), Luật HTX năm 2012 các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, các chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể;

Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền làm chuyển biến nhận thức để cả hệ thống chính trị cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về nguyên tắc, bản chất của HTX kiểu mới, về vai trò, vị trí tầm quan trọng của kinh tế tập thể; gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII .

1.3. Công tác vận động phát triển HTX.

Xây dựng kế hoạch phát triển tổ hợp tác, HTX kiểu mới; phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương phát triển đa dạng các loại hình HTX, đảm bảo có chất lượng. Chủ động cử cán bộ trực tiếp các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động, tư vấn thành lập THT, HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân; tham quan mô hình; hướng dẫn hồ sơ thành lập, đăng ký HTX. Tổng kết việc phát triển các mô hình HTX kiểu mới theo hướng liên kết chuỗi giá trị, các HTX điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi để phổ biến và nhân rộng. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các mô hình mới hoạt động hiệu qủa, đảm bảo hài hòa, quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên và người lao động.1.4. Các hoạt động hỗ trợ, phát triển HTX.

Xây dựng kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế tập thể, tham gia triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm hỗ trợ hoạt động của HTX. Đặc biệt Thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa”. Nhằm thu hút phần lớn lao động nông thôn tham gia vào HTX; các chương trình về khuyến nông, khuyến công, khoa học & công nghệ, xúc tiến thương mại, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng nông thôn mới…

Tăng cường nguồn lực và năng lực hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm hỗ trợ HTX đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. Triển khai kịp thời các chính sách tài chính, tín dụng, đất đai, KHCN, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/CP của Chính phủ về Đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp nông thôn, Nghị định số 55/CP của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; các Nghị quyết của HĐND tỉnh; các quyết định của UBND tỉnh;

Nâng cao trình độ và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ tư vấn trong phát triển HTX. Đổi mới hoạt động tư vấn theo hướng tập trung hỗ trợ HTX tháo gỡ khó khăn. Đổi mới phương thức, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX để phù hợp với thực tiễn hoạt động; nhất là chương trình khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, maketting, để không bị động khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ...1.5. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Tăng cường nghiên cứu, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước; Chủ động tiếp cận, tìm hiểu điều kiện của các HTX để hình thành các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện phát triển; nhất là trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, rau củ quả với các đơn vị như Công ty cổ phần CPi của Thái Lan, Công ty Fineton Hồng Kong, các tổ chức phi chính phủ. Cung cấp đầy đủ các thông tin về HTX, kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ, đầu tư cho các HTX phát triển các mặt hàng xuất khẩu.1.6. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX.

Nâng cao năng lực và hiệu quả của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX theo hướng bổ sung cán bộ Liên minh HTX có năng lực và trình độ, có sự hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc tổ chức; nắm vững luật pháp, tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và các cơ quan chức năng, giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên và người lao động trong các HTX. Thực hiện tốt Đề án: “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức Liên minh Hợp tác xã”1.7. Công tác thi đua - khen thưởng.

Coi trọng các hoạt động thi đua khen thưởng hàng năm, Hội nghị HTX điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị HTX sản xuất kinh doanh giỏi và các phong trào thi đua yêu nước do Liên minh HTX Việt Nam, UBND tỉnh phát động, khuyến khích tinh thần thi đua ái quốc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có các hình thức khen thưởng kịp thời, phù hợp để động viên các tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng HTX kiểu mới.1.8. Công tác kiểm tra của Liên minh HTX

Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX, Ban kiểm soát HTX. Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan để hỗ trợ, tư vấn, giải quyết và phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, thành viên và người lao động.2. Các giải pháp phát triển HTX .

2.1. Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thực tế để có số liệu đầy đủ, đánh giá đúng thực trạng của các HTX: Để tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá tổng kết việc thực hiện Đề án “phát triển kinh tế tập thể”. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX, nhất là đào tạo bậc đại học, cao đẳng, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, quy định về lộ trình tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ HTX.

2.2. Tiếp tục cũng cố kiện toàn bộ máy quản lý HTX: Từng HTX, tổ chức thành viên trước hết chủ động cũng cố, kiện toàn, chuẩn hóa cán bộ, tái cấu trúc lực lượng sản xuất và đổi mới phương pháp quản lý, vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường; nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ như: vật tư phân bón, bảo vệ thực vật, giống, vốn, tưới tiêu thủy lợi, làm đất, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, hướng tới đáp ứng nhu cầu thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống của các thành viên HTX.

2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX:

Rà soát, phân loại các loại HTX hoạt động tốt, khá, trung bình, yếu kém, theo tiêu chí Liên minh HTX Việt Nam ban hành. Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền để củng cố nâng cao chất lượng hoạt động; những HTX hình thức, yếu kém kiên quyết giải thể theo quy định của luật HTX;

Phát triển HTX phải đảm bảo cân đối theo ngành, lĩnh vực; phải xuất phát theo yêu cầu của địa phương; chú trọng chất lượng, không vì thành tích mà chạy theo số lượng; phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai Đề án: “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX để kịp thời ứng phó khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thế giới”.

2.4. Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách: Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất để HĐND tỉnh xem xét, bổ sung sửa đổi cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX để thay thế Nghị quyết số 122/HĐND của HĐND tỉnh khóa XV.

2.5. Tăng cường, tư vấn: Hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại; chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề… tạo công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, phát triển mạnh THT, HTX, Liên hiệp HTX.

2.6. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp: Thông qua Ban chỉ đạo đổi mới KTTT các cấp; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với KTTT nhất là cấp huyện và cơ sở. Phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý những vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của các HTX.

2.7. Chủ động phối hợp tốt hơn với các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể: Để cụ thể hoá việc thực hiện Luật HTX, Kết luận số 56 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ; các Kết luận của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT tỉnh.

2.8. Nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX: Chủ động trong công tác, bám sát chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Luật HTX và phong trào toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đại hội Liên minh HTX lần thứ V là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực KTTT và hoạt động của Liên minh HTX. Với tinh thần mới, khí thế mới “phát huy sức mạnh tập thể; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã và các HTX thành viên; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương không ngừng phát triển Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra./.BCH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ HÀ TĨNH
1 Sau khi rà soát lại có 1.101 tổ tiết kiệm của phụ nữ cho ra khỏi danh sách THT nên số lượng giảm chỉ còn 428 tổ.


2 Năm 2011 bình quân vốn điều lệ 687 triệu đồng/HTX.

3 Những HTX chưa xếp loại là những HTX thành lập mới năm 2015.

4 Nhiệm kỳ trước có 236 HTX lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

5 Nhiệm kỳ trước có 9 HTX lĩnh vực thương mại, chợ và dịch vụ tổng hợp, KH 2015 là 26 HTX

6Nhiệm kỳ trước có 14 HTX lĩnh vực xây dựng - vận tải, KH năm 2015 có 20 HTX

7 Nhiệm kỳ trước có 22 HTX môi trường, KH 2015 có 58 HTX

8 Nhiệm kỳ trước có 17 QTDND, KH 2015 có 33 quỹ


: images -> vanban
vanban -> Phụ lục 14: Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/tt-bxd ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> Bch đOÀn tỉnh gia lai đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Thuyết minh quy hoạch chung khu kinh tế VŨng áng I: Phần mở đầu
vanban -> Chương 1 phần mở đầu Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
vanban -> Lesson 1 – 12 lesson 1: contract : HỢP ĐỒNG
vanban -> Danh sách những thầy cô giáo và CỰu học sinh trưỜng thpt cẩm xuyêN ĐÓng góp xây mộ thầy thái kim quý
vanban -> Thailand: Export down nearly 2 pct in first five months
vanban -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở lao đỘng – tb và xh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương