Bch đOÀn tỉnh gia lai đOÀn tncs hồ chí minhtải về 29.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.7 Kb.
#460


BCH ĐOÀN TỈNH GIA LAI

straight arrow connector 1 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số: 205 KH/TĐTN-BTG


Gia Lai, ngày 10 tháng 8 năm 2015
KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám

(19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

(02/9/1945 - 02/9/2015)

------------


Thực hiện Kế hoạch số 372-KH/TWĐTN-BTG, ngày 22/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 2. Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ đó khẳng định quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.3. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, có trọng tâm, trọng điểm.

II. CHỦ ĐỀ ĐỢT HOẠT ĐỘNG

Mùa Thu cách mạng”

III. NỘI DUNG

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 03 hoạt động chính, cụ thể như sau:

1. Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

1.1. Cấp tỉnh: Tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp tỉnh kết hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Tự hào Việt Nam”

- Thời gian, địa điểm, nội dung: theo Kế hoạch số 203-KH/TĐTN, ngày 14/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.- Đơn vị thường trực: Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm HĐTN tỉnh tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

1.2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

1.2.1. Các hoạt động tuyên truyền:

- Thời gian: Dịp 19/8/2015.

- Nội dung:

+ Căn cứ điều kiện, khả năng của địa phương, đơn vị, các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm nhận tổ chức một số điểm biểu diễn văn nghệ ngoài trời phục vụ thanh thiếu nhi và nhân dân.

+ Vận động thanh thiếu nhi, các nhóm, hội, câu lạc bộ của giới trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo Cờ Tổ quốc, thay ảnh đại diện trên facebook bằng hình ảnh Cờ Tổ quốc.

+ Tổ chức các điểm vui chơi, các trò chơi dân gian ngoài trời, dạy nhảy các điệu dân vũ Tôi yêu Việt Nam.

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng tại trụ sở các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

+ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo yêu cầu của địa phương.1.2.2. Tổ chức diễn đàn, tọa đàm “Tôi yêu Tổ quốc tôi”:

- Thời gian: Dịp ngày 19/8/2015.

- Nội dung: Tổ chức diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nội dung trọng tâm là thảo luận, nêu bật tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, khẳng định quyết tâm kế tục sự nghiệp cách mạng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (Thực hiện theo Hướng dẫn số 85HD/TĐTN-BTG, ngày 07/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn).

3. Phối hợp tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới

3.1. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng:

- Thời gian: Theo kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới của Sở Giáo dục và Đào tạo (dự kiến lúc 8h00 ngày 5/9/2015).

- Địa điểm: Tại các trường khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và chỉ đạo các trường khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đồng loạt (vào cùng một giờ, một ngày) tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.

3.2. Chỉ đạo điểm Lễ Khai giảng tại một số trường học:

- Thời gian: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (dự kiến lúc 08h00 ngày 05/9/2015).

- Địa điểm: Tại 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 01 trường trung học phổ thông tại thành phố Pleiku.

- Nội dung: Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT chọn 01 trường khối tiểu học, 01 trường khối trung học cơ sở, 01 trường khối trung học phổ thông để chỉ đạo điểm tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Tỉnh đoàn

1.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại các cấp bộ Đoàn.

-Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) tại các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Phối hợp với Trung tâm HĐTN tỉnh tổ chức Liên hoan TCM cấp tỉnh năm 2015.

- Tăng cường tin bài phản ánh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đoàn.1.2. Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới.1.3. Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh

Chủ trì tổ chức Liên hoan TCM cấp tỉnh và chương trình giao lưu văn nghệ “Tự hào Việt Nam”.1.4. Văn phòng Tỉnh đoàn: Phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) của địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các ban, bộ phận, Trung tâm HĐTN tỉnh, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- VP, Ban Tuyên giáo TWĐ (b/c);

- Ban Tuyên giáo, Dân vận TU (b/c);

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c);

- Các ban, bộ phận, Trung tâm HĐTN tỉnh (t/h);

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (t/h);

- Lưu VT, BTG TĐ.


TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


(Đã ký)


Nguyễn Hoàng Phong

tải về 29.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương