Truy tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 liệt sỹ thuộc tỉnh Tây Ninh (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộctải về 14.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.84 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1763 /QĐ - TTg
___________________________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 1329/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1616/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Truy tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 liệt sỹ thuộc tỉnh Tây Ninh (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và gia đình liệt sỹ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Tây Ninh;

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (3b), Hà (10b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH LIỆT SỸ ĐƯỢC

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 1763 /QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

___________


1. Liệt sỹ Lê Văn Tể, quê quán xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; trú quán thân nhân xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh;

2. Liệt sỹ Đỗ Văn Còn, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; trú quán thân nhân xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh,Đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc./.

_____________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương