TRƯỜng đẠi học tài nguyên và MÔi trưỜng hà NỘItải về 11.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích11.65 Kb.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘIPHÒNG ĐÀO TẠO

straight connector 2Số: 38 /TB-ĐT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc Đăng ký học lại các môn Thực tập và Đồ án môn học đối với sinh viên hệ Cao đẳng Đại học, Liên thông chính quy từ Cao đẳng lên Đại học


Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường

  • Phòng Kế hoạch – Tài chính

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, Tiến độ đào tạo năm học 2014-2015 hệ chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng.

Căn cứ Quyết định số 2847/QĐ-TĐHHN ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo hệ liên thông Đại học chính quy.

Phòng đào tạo thông báo những sinh viên còn nợ các môn Thực tập và Đồ án môn học đến đăng ký tại phòng Đào tạo (Theo biểu mẫu ĐT-HL3 tại website của Trường), sinh viên nộp tiền tại phòng Kế hoạch Tài chính, thời gian đăng ký từ ngày: 17/04/2015 đến 17h ngày 24/04/2015. Sau thời hạn trên Nhà trường không giải quyết các trường hợp làm thủ tục muộn.

Đề nghị các khoa, bộ môn, cố vấn học tập thông báo kế hoạch học các môn Thực tập và Đồ án môn học đến sinh viên biết để thực hiện.

Mức đóng học phí học lại theo Quyết định mức thu học phí năm học 2014-2015 số 2320/QĐ-TĐHHN ngày 03 tháng 9 năm 2014.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, sinh viên kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo gặp Cô Trần Thị Phương Thảo SĐT: 0984.602.628 để giải đáp.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PHT Trần Duy Kiều (để b/c);

- Website Trường;- Lưu VT, ĐT.KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Vũ Danh Tuyên

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương