PHÒng đÀo tạo số: /tb-đt cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.19 Kb.
#734

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘIPHÒNG ĐÀO TẠO

straight connector 2Số: /TB-ĐT


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học lại học phần Giáo dục thể chất 4,5 cùng với

Đại học chính quy khóa 4, học kỳ II năm học 2015-2016

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ – TĐHHN ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về ban hành Quy định đào tạo môn học Giáo dục thể chất đối với sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy theo học chế tín chỉ của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất 4,5 hệ Đại học chính quy khóa 4- học kỳ II, năm học 2015-2016 ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên hệ chính quy trình độ Đại học, liên thông Đại học còn nợ môn Giáo dục thể chất 4,5 đăng ký học. Cụ thể như sau:1. Quy trình đăng ký:

Bước 1:

Sinh viên căn cứ lịch học chính của bản thân và thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất 4,5 hệ chính quy trình độ Đại học khóa 4 - học kỳ II năm học 2015-2016, đăng ký học trực tuyến tại Website đăng ký học.

Thời hạn đăng ký và hủy đăng ký từ ngày: 29/12/2015 đến 17h ngày 04/01/2015.

Bước 2: Công bố danh sách phân lớp sinh viên:

Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên được phép học lại, phân lớp sinh viên (lần 1) và học phí học lại tại Website trường sau khi kết thúc đăng ký học.

Trợ lý bộ môn GDTC-GDQP nhận danh sách phân lớp sinh viên (lần 1) tại Website Nhà trường và chuyển tới giảng viên giảng dạy.

Giảng viên giảng dạy căn cứ danh sách phân lớp sinh viên (lần 1) để tiếp nhận sinh viên vào lớp.Bước 3: Đóng học phí học lại:

- Sinh viên có tên trong danh sách phân lớp (lần 1) nộp học phí học lại chậm nhất trước 17h00 ngày 08/01/2016 (Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp đóng học phí muộn), cụ thể như sau:

- Sinh viên hệ Đại học khóa 2, 3 nộp học phí học lại vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng BIDV (quy trình giống như nộp học phí học kỳ chính, lưu ý: số dư tài khoản phải còn tối thiểu 50.000đ).

+ Sinh viên Đại học khóa 1 nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Căn cứ danh sách phòng Đào tạo cung cấp, phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thu học phí theo quy định, đồng thời chuyển danh sách đã thu học phí về phòng Đào tạo trước ngày 15/01/2016.

Bước 4: Danh sách phân lớp môn học chính thức cho sinh viên (lần 2) được công bố tại website Trường ngày 15/01/2015. Trợ lý bộ môn GDTC-GDQP cập nhật danh sách phân lớp sinh viên (lần 2) tại Website Nhà trường và chuyển tới giảng viên giảng dạy.

2. Nguyên tắc tổ chức, triển khai:

Sinh viên đóng học phí học lại theo Quyết định số 3928/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 12 năm 2015 Quy định mức thu học phí năm học 2015-2016. Cụ thể như sau:  • Hệ Đại học chính quy:

+ Nhóm ngành kinh tế: 199,000đ/1 Tín chỉ.

+ Các nhóm ngành khác: 235,000đ/1 Tín chỉ.

Sau khi đăng ký thành công các học phần sinh viên chủ động vào học các lớp đã đăng ký theo Thời khóa biểu đã ban hành.

Sinh viên sẽ bị hủy kết quả đăng ký nếu không hoàn thành học phí học lại theo đúng thời hạn quy định.

Phòng Đào tạo chỉ giải quyết các trường hợp vướng mắc trong vấn đề đăng ký học lại trong thời hạn đăng ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo (thầy Phạm Quang Khánh) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Trường xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:

- Phó Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường;

- Website trường;- Lưu ĐT.


KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Lan Anh


tải về 17.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương