TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 486 /Đhkt-tcns VV: đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh gs/pgs năm 2011 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 37.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích37.86 Kb.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 486 /ĐHKT-TCNS

Vv: đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2011


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị


Căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐCDGSNN, ngày 21 tháng 3 năm 2011 về việc thông báo về lịch và tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011;

Trường Đại học Kinh tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tới tất cả cán bộ trong đơn vị mình.

(Tiêu chuẩn tóm tắt và Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được gửi kèm Công văn này).

2. Tổ chức cho cán bộ đăng ký, gửi danh sách các cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2011 (kèm theo Đơn đăng ký của cán bộ theo mẫu 01) về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 20/4/2011.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo triển khai công việc theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, TCNS.HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

BẢNG TÓM TẮT TIÊU CHUẨN XÉT CÔNG NHẬN CHỨC DANH

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2011

(Kèm theo Công văn số 486 / ĐHKT-TCNS ngày 31 /03 /2011

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế)


1. Tiêu chuẩn chung:


Stt

Tiêu chuẩn chung

1

Có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo.

2

Trung thực, khách quan và hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục, NCKH, công nghệ.

3

Có bằng TS ≥ 36 tháng, chuyên ngành phù hợp; nếu < 36 tháng phải có số điểm công trình quy đổi gấp lần theo quy định.

4

Đạt số phiếu tín nhiệm so với tổng số TVHĐ:

HĐCDGSCS ≥ 2/3, HĐCDGSN ≥ 3/4, HĐCDGSNN ≥ 2/3 (với điều kiện ≥ 3/4 TV dự họp).5

Có Báo cáo khoa học tổng quan dưới dạng công trình KH tổng quan (viết như một bài báo KH).
2. Tiêu chuẩn riêng:


Stt


Tiêu chuẩn riêng

Giáo sư

Phó Giáo sư

6

PGS ≥ 3 năm.

≥ 6 thâm niên, 03 năm cuối đang giảng dạy ĐH trở lên. Nếu < 6 thâm niên: thì điểm công trình gấp đôi. Nếu có bằng TSKH thì phải có 1 thâm niên cuối đang giảng dạy ĐH trở lên.

7

Thành thạo 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức.

Thành thạo 1 ngoại ngữ bất kỳ.

Thành thạo 1 ngoại ngữ phục vụ cho chuyên môn và giao tiếp được bằng TA

8

Chủ trì 1 đề tài NCKH cấp Bộ hoặc cao hơn đã nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên.

Chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở hoặc 1 đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên.

9

HD chính 2 NCS đã bảo vệ thành công luận án TS.

HD ít nhất 2 HVCH đã bảo vệ thành công luận văn ThS hoặc HD chính (phụ) 01 NCS đã bảo vệ thành công luận án TS.

10

Điểm công trình khoa học quy đổi:

GV

GVTG

GV

GVTG

Tổng điểm: ≥ 12

≥ 20

≥ 6

≥ 10

Trong

đó


3 năm cuối: ≥ 3

≥ 5

≥ 1,5

≥ 2,5

Bài báo KH: ≥ 6

≥ 10

≥ 3

≥ 5

Bài báo KH 3 năm cuối: ≥ 1,5

≥ 2,5

≥ 0,75

≥ 1,25

Sách phục vụ đào tạo: ≥ 3

≥ 3Chuyên khảo + Giáo trình: ≥ 1,5

≥ 1,5U.viên thuộc ngành G.dục, T.lý, K.tế, Luật, N.ngữ, Q.sự, A.ninh, Sử, K.cổ, D.tộc học, Triết, X.hội học, C.trị học, Văn, Văn hoá: 01 sách CK viết một mình + 1 GT vừa chủ biên vừa viết.

MẪU 01 (Kèm theo Công văn số /ĐHKT-TCNS ngày tháng năm 2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

––––––––––––––––


BẢN ĐĂNG KÝ

XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

Tên tôi là: ……………………………………………………………………

Năm sinh: ……………………………………………………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………

Học vị: ……………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………...

Đơn vị công tác hiện tại: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Theo hướng dẫn của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước năm 2011, tôi xét thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư đợt năm 2011.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng xem xét và giới thiệu tôi đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư đợt năm 2011.

Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.Trân trọng cảm ơn./.
Hà Nội, ngày tháng năm 2011

NGƯỜI LÀM ĐƠN
: Uploads -> file -> maihuong12@gmail.com -> 2011
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
maihuong12@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1770 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1773 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1901 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 301 /QĐ-Đhkt
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 399 /QĐ-Đhkt
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 446/Đhkt-tcns v/v: Cử cán bộ tham gia Khóa tập huấn đào tạo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 546 /tb-đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 549 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương