TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 446/Đhkt-tcns v/v: Cử cán bộ tham gia Khóa tập huấn đào tạo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.31 Kb.
#21138

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 446/ĐHKT-TCNS


V/v: Cử cán bộ tham gia Khóa tập huấn đào tạo về thể thức và kỹ thuật

trình bày văn bảnCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Thông tư số 01/2011/TT-BNV, ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; nhằm hướng dẫn chuyên viên, cán bộ của trường nâng cao kỹ năng trình bày văn bản hành chính, Phòng Tổ chức Nhân sự dự kiến triển khai tổ chức “Khóa tập huấn đào tạo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản”. Một số thông tin về Khóa tập huấn như sau:

1. Đối tượng tham dự:

Chuyên viên, cán bộ các đơn vị được tuyển dụng vào làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (kể cả chuyên viên, cán bộ các Trung tâm trực thuộc).

Mời tham dự: Lãnh đạo phụ trách công tác văn thư lưu trữ, Phòng Hành chính - Tổng hợp; thư ký Hiệu trưởng.

2. Nội dung:

- Chuyên đề 1. Những quy định chung về văn bản

- Chuyên đề 2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

- Chuyên đề 3. Trao đổi và giải đáp những thắc mắc có liên quan.3. Thời gian dự kiến tổ chức:

Cuối tháng 4/20114. Địa điểm:

Phòng 406 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Để Khóa tập huấn đào tạo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thành công, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến nội dung trên tới cán bộ trong đơn vị mình và cử cán bộ tham dự đầy đủ; gửi kết quả đăng ký tham dự về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 15/04/2011.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);- Lưu: VT, TCNS.P20

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCNS

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

ThS. Cảnh Chí Dũng

Каталог: Uploads -> file -> maihuong12@gmail.com -> 2011
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
maihuong12@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1770 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1773 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1901 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 301 /QĐ-Đhkt
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 399 /QĐ-Đhkt
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 486 /Đhkt-tcns VV: đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh gs/pgs năm 2011 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 546 /tb-đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 549 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 11.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương