TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 549 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.68 Kb.
#22969

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 549 /QĐ-ĐHKTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử bà Trần Thị Hồng làm Phó Giám đốc Phụ trách

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định 290/QĐ-TTg, ngày 06/3/2007, của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB, ngày 01/10/2001, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bà Trần Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, làm Phó Giám đốc phụ trách trung tâm đến khi có quyết định mới.

Điều 2. Bà Trần Thị Hồng tiếp tục chỉ đạo các mảng việc đã được phân công; đồng thời, chỉ đạo triển khai các công việc và các hoạt động chung của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Trần Thị Hồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;- Lưu: VT, TCNS.P3

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Каталог: Uploads -> file -> maihuong12@gmail.com -> 2011
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
maihuong12@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1770 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1773 /QĐ-Đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1901 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
maihuong12@gmail.com -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 301 /QĐ-Đhkt
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 399 /QĐ-Đhkt
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 446/Đhkt-tcns v/v: Cử cán bộ tham gia Khóa tập huấn đào tạo về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 486 /Đhkt-tcns VV: đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh gs/pgs năm 2011 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 546 /tb-đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 10.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương