TRƯỜng đẠi học kinh tế & qtkdtải về 158.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích158.49 Kb.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số : 514 /ĐHKT&QTKD-TĐKT

V/v Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị


Thực hiện Kế hoạch số 507/KH-ĐHKT&QTKD-TĐKT ngày 26/5/2016 của Hiệu trưởng V/v tổ chức xét thi đua năm học 2015-2016, đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017. Thường trực Hội đồng TĐ-KT đề nghị các đơn vị tiến hành tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016, như sau:1. Đối tượng xét tặng

- Cán bộ, viên chức (CBVC), người lao động bao gồm CBVC, người lao động trong biên chế, hợp đồng lao động dài hạn từ 01 năm trở lên.

- CBVC, người lao động chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng. Trường hợp CBVC có thời gian công tác tại đơn vị trước khi chuyển đến từ 06 tháng trở lên, khi xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có ý kiến nhận xét của đơn vị trước khi chuyển đến.

2. Tiêu chuẩn xét tặng

Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo tiêu chuẩn quy định từ Điều 11 đến Điều 33 của bản “Quy định Thi đua , khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.3. Quy trình xét tặng

- Tập thể, cá nhân làm báo cáo tổng kết năm học (theo mẫu số 01, mẫu số 02) và photo minh chứng kèm theo (nếu có). Đối với các danh hiệu thi đua từ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (đối với cá nhân), Cờ thi đua của Bộ (đối với tập thể) trở lên và các hình thức khen thưởng từ Giấy khen của Giám đốc ĐHTN trở lên phải làm báo cáo thành tích (theo mẫu số 03, mẫu số 04)

- Họp toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị để bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân và tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín đối với mỗi hình thức thi đua, khen thưởng của tập thể và từng cá nhân.

- Cán bộ phụ trách thi đua của đơn vị làm biên bản họp (theo mẫu số 05) và bản tổng hợp đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 06), bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07).

- Nộp hồ sơ về Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Phòng 102 Nhà Hiệu bộ).

4. Hồ sơ xét tặng

Hồ sơ nộp về Thường trực Hội đồng TĐ-KT gồm:

- Biên bản họp của đơn vị.

- Bản tổng hợp đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của tập thể, cá nhân.

- Bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo tổng kết năm học của tập thể, cá nhân.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân.

- Minh chứng xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở.Lưu ý:

- Tỷ lệ cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiến tiến” của đơn vị, trong đó đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu số dư thì được làm tròn lên.

- Giấy khen của Hiệu trưởng (Đối với cá nhân): Số lượng không vượt quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN (Đối với cá nhân): Số lượng không vượt quá 5% số cá nhân đạt danh hiệu LĐTT

- Giấy khen của Hiệu trưởng (Đối với tập thể): Số lượng không vượt quá 50% số tập thể (tính tập thể từ cấp trực thuộc Khoa, Phòng trở lên).

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN (Đối với tập thể): Số lượng không vượt quá 20% số tập thể đạt danh hiệu TTLĐXS (tập thể trực thuộc Trường) .

5. Thời gian nộp hồ sơ

Trước 16h00 ngày 25/6/2015 tại Thường trực Hội đồng TĐ-KT Phòng 102 Khu Hiệu bộ

Đơn vị nào không nộp hồ sơ hoặc nộp chậm so với thời hạn quy định tại công văn này, Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho đơn vị đó.Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);

- Website (đăng tải);

- Lưu VT, TT HĐ TĐ-KT.

KT. HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


TS. Nguyễn Thanh Minh


PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số : /ĐHKT&QTKD-TĐKT ngày 27/5/2016 của Hiệu trưởng)

TT

Loại mẫu

Nội dungMẫu số 01

Báo cáo tổng kết năm học (của tập thể)

(Xét danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc)Mẫu số 02

Báo cáo tổng kết năm học (của cá nhân)

(Xét danh hiệu Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)Mẫu số 03

Báo cáo thành tích (của tập thể)

(Xét danh hiệu thi đua từ Cờ thi đua của Tỉnh, Bộ trở lên và hình thức khen thưởng từ Giấy khen của Giám đốc ĐHTN trở lên).

Mẫu số 04

Báo cáo thành tích (của cá nhân)

(Xét danh hiệu thi đua từ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên và hình thức khen thưởng từ Giấy khen của Giám đốc ĐHTN trở lên).

Mẫu số 05

Biên bản họp Khoa, Phòng, Ban và các đơn vị tương đươngMẫu số 06

Bản tổng hợp đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của tập thể, cá nhânMẫu số 07

Bản trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân


Mẫu số 01

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

ĐƠN VỊ……… …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……


BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC CỦA TẬP THỂ

Xét danh hiệu thi đua năm học …..


I. Sơ lược đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị

1. Đặc điểm, tình hình

- Tên đơn vị…

- Cơ cấu tổ chức…

- Số lượng cán bộ, viên chức

- Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao (tóm tắt chức năng, nhiệm vụ chính)

II. Thành tích đạt được trong năm học

1. Nêu rõ các thành tích đạt được theo chức năng, nhiệm vụ (có số liệu cụ thể)

2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích

3. Sáng kiến, cải tiến, giải pháp đặc biệt (nếu có)

a) Tên đề tài, sáng kiến…

b) Tóm tắt nội dung:

c) Cấp đánh giá:

d) Xếp loại (nếu có):

e) Địa chỉ áp dụng

f) Nêu rõ tính cấp thiết của đề tài, sáng kiến… (nhằm giải quyết vấn đề gì):

g) Tính ứng dụng (Kết quả đạt được, những giá trị, đóng góp của đề tài, sáng kiến…, khả năng áp dụng trong thực tế, phạm vi ảnh hưởng).

4. Kết quả thi đua năm học

- Tổng số CBVC:

- Số người được xét:

- Số người không được xét (lý do: Đi học tập ở nước ngoài,... )

- Số người hoàn thành nhiệm vụ:

- Số người đạt danh hiệu lao động tiên tiến:

- Số người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

5. Thực hiện nghĩa vụ xã hội và các nhiệm vụ khác

III. Tự đánh giá và nhận danh hiệu thi đua

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 02

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

ĐƠN VỊ……… …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……


BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC CỦA CÁ NHÂN

Xét danh hiệu thi đua năm học ……..


I. Sơ lược lý lịch

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. Thành tích đạt được

1. Quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao

2. Thành tích đạt được trong năm học (đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ)

3. Đề tài, sáng kiến, giải pháp, bài báo khoa học, giáo trình (nếu có)

a) Tên đề tài, sáng kiến…

b) Tóm tắt nội dung:

c) Cấp đánh giá:

d) Xếp loại (nếu có):

e) Địa chỉ áp dụng

f) Nêu rõ tính cấp thiết của đề tài, sáng kiến… (nhằm giải quyết vấn đề gì):

g) Tính ứng dụng (Kết quả đạt được, những giá trị, đóng góp của đề tài, sáng kiến…, khả năng áp dụng trong thực tế, phạm vi ảnh hưởng).

III. Tự đánh giá và nhận danh hiệu thi đua


XÁC NHẬN CỦA

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ, tên)Mẫu số 031

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

ĐƠN VỊ……… …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ …….
2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị (về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7

1. Danh hiệu thi đua:Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN

CỦA TRƯỜNG ĐHKT&QTKD


LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Mẫu số 041

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

ĐƠN VỊ……… …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ …….
2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

- Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao

- Sáng kiến, giải pháp, đề tài, bài báo khoa học, giáo trình; tính ứng dụng; cấp đánh giá xếp hạng (có thể lập bảng hoặc không lập bảng nhưng phải làm rõ các nội dung sau)

Năm

Tên sáng kiến/ nghiên cứu

Tóm tắt nội dung, tính ứng dụng, cấp đánh giá, xếp loạiIII. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

XÁC NHẬN

CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.Mẫu số 05

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

ĐƠN VỊ……… …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……


BIÊN BẢN HỌP

Tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng

năm học …..
I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

Thời gian: h ngày tháng năm

Địa điểm:

Thành phần:

Chủ trì:

Thư ký:


Tổng số cán bộ viên chức: người

Số có mặt: người.

Số vắng mặt: người

Lý do:


II. Nội dung cuộc họp

1. ……..

2. Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học …….

- Các cá nhân đọc báo cáo thành tích và tự nhận hình thức thi đua.

- Tập thể biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín) các danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể …….

- Tổng số cán bộ, nhân viên của ………. là: ……… người.

- Số người hoàn thành nhiệm vụ là: ……. người (…..%).

- Số người được xét là: …….. người.

- Số người không được xét là: …….. người. Lý do:

+ Chưa đủ thời gian xét (làm việc dưới 10 tháng): …….. người.

+ Xét ở đơn vị cũ: ......... người.

+ Đi học tập ở nước ngoài: …….. người.

+ ……………………

Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị các danh hiệu thi đua – khen thưởng và tỷ lệ % ý kiến tán thành như sau:2.1. Các danh hiệu thi đua

a) Tập thểTT

Tập thể

TTLĐTT

TTLĐXS

Cờ thi đua của …..

Tỷ lệ % (đồng ý)

1

………………..

b) Các nhân

TT

Cá nhân

LĐTT

CSTĐCS

CSTĐ cấp Bộ

CSTĐ toàn quốc

Tỷ lệ % (đồng ý)

2.2. Các hình thức khen thưởng

TT

Tập thể/Cá nhân

GK của GĐ ĐHTN

BK của Bộ GD&ĐT

BK của Thủ tướng Chính phủ

Huân chương Lao động hạng …

Tỷ lệ % (đồng ý)

Ghi chú: Nếu số ý kiến đồng ý (tỷ lệ %) không giống nhau thì phải làm mỗi loại danh hiệu thi đua, khen thưởng một bảng riêng.

Kết quả tổng hợp:

- Tập thể …….. được đề nghị:

+ Tập thể lao động tiến tiến.

+ ………….

+ ………………………..+ Tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN: …….. người.

+ Tặng………………….- Cá nhân được đề nghị:

+ Lao động tiên tiến: ……… người.

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: ……… người.

+ ………………………..

+ Tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN: …….. người.

+ Tặng………………….

Cuộc họp kết thúc vào hồi …..h cùng ngày.


THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ và tên)Mẫu số 06

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

ĐƠN VỊ……… …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……

TỔNG HỢP ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN, GIẢI PHÁP

CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

TT

Họ, tên/chức vụ/đơn vị (hoặc tập thể)

Tóm tắt sáng kiến, cải tiến, giải pháp

Cấp và kết quả nghiệm thu, đánh giá

A

TẬP THỂ1.

Phòng/Khoa……..

- Tên đề tài, sáng kiến…

- Tóm tắt nội dung:

- Địa chỉ áp dụng

- Nêu rõ tính cấp thiết của đề tài, sáng kiến… (nhằm giải quyết vấn đề gì):

- Tính ứng dụng (Kết quả đạt được, những giá trị, đóng góp của đề tài, sáng kiến…, khả năng áp dụng trong thực tế, phạm vi ảnh hưởng).


- Cấp ĐHTN

- Đạt loại: Tốt2.


B

CÁ NHÂN1.

Nguyễn Văn A


- Tên đề tài, sáng kiến…

- Tóm tắt nội dung:

- Địa chỉ áp dụng

- Nêu rõ tính cấp thiết của đề tài, sáng kiến… (nhằm giải quyết vấn đề gì):

- Tính ứng dụng (Kết quả đạt được, những giá trị, đóng góp của đề tài, sáng kiến…, khả năng áp dụng trong thực tế, phạm vi ảnh hưởng).


- Cấp Bộ GD&ĐT

- Đạt loại: Tốt2.


3.
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên)Mẫu số 07

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

ĐƠN VỊ……… …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……

TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ ….. NĂM HỌC …..

1. Tập thể

TT

Họ, tên/chức vụ/

đơn vị

Tóm tắt thành tích trong các năm (*) gần đây1

Danh hiệu TĐ,KT trong (*) gần đây2Phòng/Khoa/ ….


- Tóm tắt thành tích theo chức năng, nhiệm vụ

- Tổng số CBVC

- Số lượng và tỷ lệ CBVC đạt các danh hiệu LĐTT, CSTĐCS

- Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Thực hiện nghĩa vụ giao đóng góp, nghĩa vụ xã hội…

- Thành tích của tổ chức quần chúng (Đảng, Công đoàn, Đoàn TN…)Ví dụ:

- Ban hành 10 quyết định về các hoạt động: học, kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý điểm, thu học phí của công tác đào tạo Đại học và sau đại học

- Tổ chức thi tuyển 64 sinh viên liên thông và văn bằng 2.

- Rà soát kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo. Trong năm 2014-2015 đã tổ chức duyệt và ký hợp đồng xuất bản được 8 cuốn giáo trình và sách tham khảo, chuyên khảo.

- Xây dựng lại chương trình đào tạo cho tất cả các ngành bậc thạc sĩ theo 2 hướng: Đào tạo thạc sĩ nghiên cứ và thạc sĩ ứng dụng.

- Xây dựng đề án mở 2 ngành cao học công nghệ sinh học và kinh tế nông nghiệp.

- Tuyển sinh được 15 NCS, 370 học viên cao học.

- Tổ chức 3 siminar khác nhau và có 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh được CBVC trong phòng chủ trì.- 05 năm liên tục gần đây đạt TTLĐXS (từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015).

+ Năm học 2010-2011: QĐ số…

- 01 BK của UBND tỉnh TN: QĐ số …

- 01 BK của Bộ GD&ĐT: QĐ số..
2. Cá nhân

TT

Họ, tên/chức vụ/

đơn vị

Tóm tắt thành tích trong các năm (*) gần đây1

Danh hiệu TĐ,KT trong (*) gần đây2Bà Nguyễn Thị B

Giảng viên
- Tóm tắt thành tích theo chức trách, nhiệm vụ

- Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơn quan, đơn vị

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, xã hội

Ví dụ:

- Chủ trì 01 đề tài cấp Đại học: “Nghiên cứu đặc điểm của gen liên quan đến sự phát triển bộ rễ nhằm phục vụ chuyển gen ở cây đậu tương”, mã số ĐH2012-TN01-04 đã nghiệm thu tháng 4/2014 đạt loại xuất sắc.

- Đang chủ trì 01 đề tài cấp Bộ, mã số B2013 – TN04-05, thực hiện đúng tiến độ.

- Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước Nafosted, nghiệm thu năm 2013, đạt loại Tốt;

- Công bố 15 bài báo khoa học, trong đó có 03 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Hướng dẫn thành công 03 học viên cao học; Đang hướng dẫn 01 NCS, 03 học viên cao học.

- Được Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” toàn quốc 2014-2015;

- Tổ chức và ôn tập Olympic sinh viên tham dự kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc đạt nhiều giải cao (2 giải Nhì, 4 giải ba và 01 giải khuyến khích);- 03 năm liên tục gần đây đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở:

+ Quyết định số 1976/QĐ-HCTC ngày 05/7/2013.

+ Quyết định số 2152/QĐ-HCTC ngày 10/7/2014.

+ Quyết định số 2156/QĐ-ĐHSP ngày 10/7/2015.

- Được tặng thưởng 03 Bằng khen của Bộ GD&ĐT (2012, 2014, 2014):

+ QĐ số …

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Ghi chú: dấu (*) chỉ kê khai thành tích của số năm cần thiết tối thiểu để đạt được danh hiệu thi đua, khen thưởng đề nghị. Ví dụ: CSTĐ cấp bộ là 3 năm; Bằng khen của Bộ trưởng là 2 năm

           1 Chỉ tóm tắt những thành tích chính theo chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn danh hiệu TĐ-KT đề nghị2 Chỉ tóm tắt những danh hiệu TĐ-KT đã đạt được có liên quan tới tiêu chuẩn đề nghị. Ví dụ: để đạt danh hiệu CSTĐ cấp bộ cần có 3 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương