TỈnh hà giang số: 02/2016/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 83.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích83.53 Kb.
#413

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG


Số: 02/2016/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 02 tháng 2 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016, 2017
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Luật Thuế;

Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTV ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 21/TTr-STC ngày 27/01/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định về mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016 và năm 2017 như sau:

1. Về mức thu phí chợ (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

a) Tại khoản 1, khoản 2 (trừ đối tượng là hộ nông dân tự sản xuất, tự tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp); điểm a, khoản 3 và điểm a khoản 4, Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang: Mức thu bằng 80% mức thu tối đa.

b) Đối tượng là hộ nông dân tự sản xuất và tự tiêu thụ quy định tại khoản 2; điểm b, khoản 3, Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang: Mức thu bằng 100% mức thu tối đa.

c) Tại điểm b, khoản 4, Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí chợ, mức thu như sau:

- Đối với đối tượng bán dê: Bằng 80% mức thu tối đa.

- Đối với đối tượng bán gia súc khác: Tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang bằng 42%; địa bàn còn lại bằng 30% mức thu tối đa.

d) Đối với chợ do tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh: Mức thu phí chợ tối đa không quá 02 (hai) lần mức thu quy định tại điểm a, b, c.

2. Quản lý nguồn thu

Theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí chợ.

3. Sử dụng và quyết toán nguồn thu phí chợ được để lại cho đơn vị tổ chức thu

a) Sử dụng tiền phí chợ

- Chi cho người lao động: Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương, các khoản trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định.

- Chi quản lý tại đơn vị: Vật tư văn phòng, điện, nước, thông tin liên lạc, họp bàn, hội nghị tổng kết, sửa chữa cơ sở vật chất: Nhà cửa, máy móc thiết bị...

- Chi cho các hoạt động tổ chức thu.

- Chi bảo trì, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn chợ.

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Quản lý và quyết toán các khoản thu, chi hoạt động của đơn vị tổ chức thu:

- Đối với Ban quản lý chợ: Thực hiện chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự bảo toàn hoặc tự đảm bảo một phần hoạt động chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Đối với Tổ quản lý chợ: Do UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm tại các chợ thuộc xã quản lý. Xã có trách nhiệm theo dõi, hạch toán, quyết toán và báo cáo tài chính riêng đối với các khoản thu, chi do Tổ quản lý chợ thực hiện theo quy định về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

- Đối với chợ do tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán; phí, lệ phí và các Luật Thuế hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Giao cho Sở Tài chính, Sở Công Thương hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban quản lý chợ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn sơn

PHỤ LỤC MỨC THU PHÍ CHỢ NĂM 2016, NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT

Đối tượng nộp phí chợ

Đơn vị tính

Mức thu phí chợ năm 2016 và năm 2017

Chợ trung tâm thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang

Các địa bàn còn lại

I

CHỢ DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ


1

Đối với đối tượng kinh doanh cố định, thường xuyên không mua hoặc không thuê địa điểm kinh doanh tại chợ


a

Vị trí 1: Điểm kinh doanh thuận lợi nhất có mặt tiền hướng đường chính hoặc có mặt tiền đường nội bộ bên ngoài chợ

- Chợ hạng 1

đồng/m2/tháng

95.000

80.000
- Chợ hạng 2

đồng/m2/tháng

80.000

70.000
- Chợ hạng 3

+ Chợ xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố

đồng/m2/tháng

70.000

60.000
+ Chợ chưa đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố

đồng/m2/tháng

40.000

30.000

b

Vị trí 2: Điểm kinh doanh thuận lợi có một đường nội bộ nhánh hoặc có mặt tiền đường nội bộ trong nhà chính của chợ

- Chợ hạng 1

đồng/m2/tháng

82.000

70.000
- Chợ hạng 2

đồng/m2/tháng

70.000

60.000
- Chợ hạng 3

+ Chợ xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố

đồng/m2/tháng

60.000

50.000
+ Chợ chưa đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố

đồng/m2/tháng

36.000

25.000

c

Vị trí 3: Là các điểm kinh doanh khác còn lại của chợ

- Chợ hạng 1

đồng/m2/tháng

70.000

60.000
- Chợ hạng 2

đồng/m2/tháng

60.000

50.000
- Chợ hạng 3

+ Chợ xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố

đồng/m2/tháng

50.000

40.000
+ Chợ chưa đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố

đồng/m2/tháng

30.000

20.000

2

Đối với đối tượng kinh doanh không cố định, không thường xuyên tại chợ, bao gồm chợ họp theo phiên


a

Chợ hạng 1

đồng/hộ/ngày

25.000

20.000

b

Chợ hạng 2

- Đối với đối tượng kinh doanh công thương nghiệp

đồng/hộ/ngày

20.000

16.000
- Đối với đối tượng buôn bán, kinh doanh khác

đồng/hộ/ngày

16.000

12.000
- Hộ nông dân bán hàng tự sản xuất và tự tiêu thụ

đồng/hộ/ngày

4.000

3.000

c

Chợ hạng 3

- Đối với đối tượng kinh doanh công thương nghiệp

đồng/hộ/ngày

17.000

12.000
- Đối với đối tượng buôn bán, kinh doanh khác

đồng/hộ/ngày

8.000

4.000
- Hộ nông dân bán hàng tự sản xuất và tự tiêu thụ

đồng/hộ/ngày

3.000

2.000

3

Đối với các chủ hàng hoặc người điều khiển phương tiện vận chuyển ra, vào chợ và bán hàng tại chợ


a

Phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào chợ

- Xe thô sơ, xe mô tô

đồng/lượt xe

4.000

2.000
- Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn

đồng/lượt xe

8.000

6.000
- Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn trở lên

đồng/lượt xe

16.000

12.000

b

Bán hàng trên các phương tiện tại chợ

- Xe thô sơ, xe mô tô

đồng/ngày/xe

30.000

20.000
- Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn

đồng/ngày/xe

60.000

40.000
- Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn trở lên

đồng/ngày/xe

120.000

80.000

4

Phí chợ đối với đối tượng bán gia súc (trong chợ có khu vực bán gia súc; chợ gia súc độc lập; chợ phiên gia súc)

đồng/con/ngàya

Đại gia súc: Trâu, bò, ngựa
32.000

20.000

b

Gia súc

- Dê
10.000

8.000
- Gia súc khác
5.000

3.000

II

CHỢ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ, KINH DOANH
Mức thu phí tối đa không quá 02 (hai) lần mức thu tại mục I

Каталог: LegalDoc -> Lists -> Document -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 04/2016/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bộ TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩU ĐỂ LÀM thuốc dùng cho ngưỜI
Attachments -> TÊn tổ chức giáM ĐỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÊn tổ chức giáM ĐỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà giang số: 1402/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 83.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương