HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giangtải về 16.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.25 Kb.
#446

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANGSố: 62/2012/NQ-HĐNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh

trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 82/TTr-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối với dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (Sau đây gọi là Thông tư 04)

2. Đối với dịch vụ giường bệnh: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm đã được quy định mức giá tại Thông tư 04:

- Bệnh viện hạng II: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Bệnh viện hạng III: Mức giá bằng 70% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Bệnh viện hạng IV; bệnh viện chưa phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực: Mức giá bằng 60% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Trạm y tế xã: Mức giá bằng 50% mức tối đa quy định tại Thông tư 04.

4. Đối với việc xây dựng giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định chi tiết tại Mục C4 trong danh mục khung giá tối đa các dịch vụ khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 04:

a. Xây dựng giá chuẩn theo nguyên tắc:

- Nếu giá chi phí thực tế cao hơn hoặc bằng mức giá tối đa quy định tại Thông tư 04 thì áp dụng bằng mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Nếu giá chi phí thưc tế thấp hơn mức tối đa quy định tại Thông tư 04 thì áp dụng bằng mức giá chi phí thực tế.

b. Áp dụng mức giá cho các hạng cơ sở y tế:

- Bệnh viện hạng II: Mức giá bằng 80% giá chuẩn;

- Bệnh viện hạng III: Mức giá bằng 70% giá chuẩn;

- Bệnh viện hạng IV; bệnh viện chưa phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực: Mức giá bằng 60% giá chuẩn;

- Trạm y tế xã: Mức giá bằng 50% giá chuẩn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá chi tiết các dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ hợp thứ năm thông qua./.Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII;

- Chính phủ;

- Các bộ: Y tế; Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang;

- Đoàn ĐBQH khoá XIII tỉnh Hà Giang;

- Các Ban HĐND tỉnh

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

- Trung tâm T.tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT.


CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vương Mí Vàng

Каталог: LegalDoc -> Lists -> Document -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh hà giang số: 02/2016/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh hà giang số: 04/2016/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bộ TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩU ĐỂ LÀM thuốc dùng cho ngưỜI
Attachments -> TÊn tổ chức giáM ĐỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÊn tổ chức giáM ĐỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà giang số: 1402/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 16.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương