Tổng hợp các phương pháp giải toán trên máy tính casio


Sau đây là 1 số dạng cơ bản kháctải về 474.42 Kb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích474.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Sau đây là 1 số dạng cơ bản khác....
1. Tính tổng n số hạng đầu tiên của dãy số

Ví dụ: Cho dãy số xác định bởi:


Tính và tổng của 20 số hạng đầu tiên.Thuật toán:

Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính (fx 570MS, fx 570ES):X=X+1:B=5A-2X:C=C+B:X=X+1:A=5B-2X:C=C+A

Bấm CALC máy hỏi:X? Bấm 1=
A? Bấm 1=
C? Bấm 1=
=== ........

Trong đó X là số hạng thứ X; A, B là các giá trị của ; C là tổng của X số hạng đầu tiên - của dãy.


2. Tính tích của n số hạng đầu tiên của dãy số

Ví dụ: Cho dãy số xác định bởi:


Tính tích của 10 số hạng đầu của dãy.Thuật toán:

Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):X=X+1:C=B+2A: D=DC:X=X+1:A=C+2B: D=DA:X=X+1:B=A+2C: D=DB

Bấm CALC máy hỏi:X? Bấm 2=
B? Bấm 1=
A? Bấm 1=
D? Bấm 1=
=== ........

Trong đó X là số hạng thứ X; A, B, C là các giá trị của ; D là tích của X số hạng đầu tiên - của dãy.Chú ý: Trên đây ta chỉ xét các ví dụ minh họa đơn giản! (^_^)

3. Một số dạng bài tập liên quan đến dãy số

Bài 1: Cho dãy số được xác định bởi:


Tính ?Bài 2: Cho dãy số được xác định bởi:


Tính và tính tổng của 16 số hạng đầu tiên của dãy.Bài 3: Cho dãy số được xác định như sau:


Tính ; tính tích của 16 số hạng đầu tiên của dãy.Bài 4: Cho dãy số được xác định như sau:


Tính , tổng 26 số hạng đầu tiên và tích 24 số hạng đầu tiên của dãy số.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương