Curriculum vitaetải về 48.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2017
Kích48.89 Kb.
#32856

CURRICULUM VITAE


PERSONAL INFORMATION

MANH LUONG HOA (tải ảnh 3x4 cm dưới Personal Information)Địa chỉ nhà/ hoặc địa chỉ hiện tại

+84……………………….

Themanh.ictu@gmail.com

Skype:………..

JOB APPLIED FOR

Intern at + tên EmployerWORK EXPERIENCE

25/08/2016–30/08/2016

Admin (có thể biết theo dạng Vị trí tại + Tên cơ quan; Vd: Admin at ABC)

Tien Thanh Computer Company, Bac Ninh (Vietnam) (ghi rõ việc em làm như ở dưới)

 • ​Admin of a sport website

 • Managing database

 • Administrator of the web system

 • Searching/ uploading/ reparing information

 • Designing the website
10/2015–12/2016

Member

Informatics Club of ICTU, ThaiNguyen (Vietnam)

 • ​Guiding/ training new members

 • ​Organizing group activites : testing and studying programming language: PHP, MySQL, HTML & CSS.
2013–Present

Volunteer

ICTU (Vietnam)

Regularly participating in volunteering activities:

 • ​Blood donation

 • Environmental protection activities​

 • Helping children and disadvantaged people​
2015–Present

Member

English Club-ICTU

 • ​Pracitice communication skills in English Language

 • Do presentation on different topics in English

 • Organize picnic activities with foreignersEDUCATION AND TRAINING

09/2013–Present

Information Technology (Ngành học + trường + các môn học chuyên ngành chính)
Thai Nguyen Information Communication Technology, Thai Nguyen (Vietnam)

Studying Information Technology including :

 • ​​Web-design and develop

 • Managing Database

 • Developing Application network

 • Open source code

 • Managing Project Information Technology

 • Information theory
02/2016–Present

MSCA
Cisco System, ThaiNguyen (Vietnam)

Network Security Administration
Network equipment and signalingPERSONAL SKILLS

Mother tongue(s)

VietnameseOther language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production
English

B2

B2

B2

B2

B2Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user

Common European Framework of Reference for Languages
Có thể liệt kê nhiều hơn 1 tiếng nếu em biết nhiều thứ tiếng


Communication skills

 • Good communication skills gained through experience working with many different web design groups and different age groups

 • Good presentation skills

 • Team work skills.
Organisational / managerial skills

Gain the organisational and managerial skills through:

Leading the media team.

Leader the web design team

Working as former of Volunteer group​


Job-related skills

Managing documents

 • HTML &CSS

 • PHP

 • MySQL

 • Web application development

 • Research skills

 • . NET FrameWork

Phần JOB-RELATED SKILLS này em cần liệt kê ra các kiến thức và kinh nghiệm em có liên quan đến yêu cầu trong offer, em cần đọc thật kĩ Work offer để viết cho match nhau nhé!
Digital competence

SELF-ASSESSMENT

Information processing

Communication

Content creation

Safety

Problem solving
Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user
Digital competences - Self-assessment grid
Works well in Microsoft Office

I know to use some other software like Dreamwer, Photo CS6 ..​​(phần này nếu bạn nào không biết Digital Competence thì có thể bỏ đi)


ADDITIONAL INFORMATION

Interests

 • ​Traveling

 • Photography

 • Make and edit video multimedia

 • Listen English music

 • Watch movie

 • Play some activities with friends : Soccer, Volleyball..
Seminars

 • "The Career Orientation Workshop for Thai Nguyen University Students "by Thai Nguyen University, 01 March 2017

 • "Finals of the startup contest of agro-forestry university" by Thai Nguyen University, 20 March 2017

 • "The age of 20 and career seminars" by ICTU University , February 2017

 • "Celebrate 6 years of schooling and 16 years of building and development." by ICTU University , February 2017
Leadership Skill

Monitor of Class Information Technology

Leader groups design website


REFERENCES

 • ​Mrs Ho Thi Tuyen (Tên + vị trí + cơ quan + contact của 1-3 người có thể References cho em)

 • Faculty members/ Lecturers of the information systems department of Thai Nguyen Information Communication Technology

 • Tel: +84966802169

 • Mail: tuyenho0709@gmail.com30/3/17 © European Union, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Page /tải về 48.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương