Tên công trình bài báo, công trìnhtải về 71.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích71.46 Kb.
#39268
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO VỀ NPQ CỦA PHÒNG VLUD-VIỆN NC&UDCNNT


TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Mô phỏng đường nhiệt phát quang.


Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ IV, Tập I-A: Những Vấn Đề Hiện Đại Của Vật Lý Chất Rắn, tr 412-416.

2004

2

Kết qủa phân tích động học một số vật liệu nhiệt phát quang bằng phương pháp giải chập CGCD.

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc lần thứ VI, Tập I: Vật Lý Lý Thuyết, Quang Học Quang Phổ, tr 330-333.

2006

3

Dự đoán tiến trình Fading của vật liệu nhiệt phát quang LiF:Mg,Ti bằng phương pháp giải chập CGCD.

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc lần thứ VI, Tập I: Vật Lý Lý Thuyết, Quang Học Quang Phổ, tr 326-329.

2006

4

Some new results of design and making a prototype of thermoluminescence reader for radioactive dosimetry.

Advances in Natural Science, Vol.8, No 3, 2007 (489-495).

2007

5

Khảo sát quá trình rửa nhiệt các đỉnh của vật liệu nhiệt phát quang LiF:Mg,Ti (TLD-100).

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ V, Vũng Tàu, tr 850-853.

2007

6

TL_Software - Phần mềm mô phỏng và phân tích động học các đường nhiệt phát quang.

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ V, Vũng Tàu, tr 846-849.

2007

7

Phần mềm chuẩn liều kế và chuẩn máy đọc sử dụng cho máy đọc liều nhiệt phát quang chế tạo tại Nha Trang.

Tuyển tập các báo cáo tại Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn Toàn Quốc lần thứ V, Vũng Tàu, tr 854-857.

2007

8

Comparison of trap energy spectroscopy of CaSO4:Dy and AL2O3:C by fractional glow technique.

Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, Nha Trang, p 725-728.

2008.

9

Preparation of thermoluminescence materials in powder and single crystal form.

Proceedings of the Eleventh Vietnamese – German Seminar on Physic and Engineering, Nha Trang, March,31 to April,5.

2008

10

Growth and luminescent properties of li2b4o7 single crystal doped with Cu.

Proceedings of APCTP-Asean Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnnology (AMSN2008), Nha Trang, p 358-362.

2008

11

Growth single crystal li2b4o7 and the kinetic parameters of thermal stimulation luminescence.

Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, Nha Trang, p 367-371.

2008


12

Đánh giá một số đặc trưng của hai loại đơn tinh thể Li2B4O7:Cu và Lif:Mg,Cu được chế tạo tại Nha Trang dùng cho đo liều xạ trị.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ VIII, Nha Trang.

2009

13

Ứng dụng liều kế để đo liều xạ trị trên các bệnh nhân ung thư tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1175-1179.

2009

14

Một số vấn đề khi áp dụng các mô hình đơn giản truyền thống để mô phỏng kỹ thuật đo phát sáng phân đoạn và cách khắc phục.

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1008-1012.

2009

15

Nghiên cứu mô phỏng một số mô hình nhiệt phát quang và quang phát quang.

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1081-1086.

2009

16

Tính chất quang của đơn tinh thể LiF pha tạp.

Tuyển tập các báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ VI, Đà Nẵng, tr 1000-1003.

2009

17

Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhiệt huỳnh quang trong đo liều phóng xạ và tính tuổi khảo cổ.

Báo cáo khoa học tại Hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KH&CN Việt nam, 2010.

2010

18

Trap energy spectroscopy of natural zircon by the fractional glow technique.


Provenance and Properties of Gems and Geo-Materials JGU-IGR, Johannes Gutenberg University, Mainz (Germany) Centre of Geo-Material Research Institute of Gemstone Research, Idar-Oberstein, VAST-IMS, 2010.

2010

19

Thermoluminescence properties of isostructural K2YF5 and K2GdF5 crystals doped with Tb3+ in response to a, b and x-ray irradiation.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 268, p. 3344–3350.


2010

20

Radioluminescent mechanism of Li2B4O7:Cu crystal.

Journal of Luminescence 130 (2010), p. 2142–2145.
21

Một số thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu nhiệt phát quang tại Viện Ứng dụng và Công nghệ Nha Trang.

Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications, p. 85-103.


2011

22

Qui trình nuôi đơn tinh thể LiF:Mg,Cu theo kỹ thuật Bridgman.

Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications, p.327-334.

2011

23

Simulation of thermoluminescence glow curve based on different models as heating rate changes.

Báo cáo Hội Nghị Vật Lý Chất Rắn và Khoa Học Vật Liệu Toàn Quốc lần thứ V, Tp HCM.

2011

24

Thermoluminescent properties of Li2B4O7.

Proceeding of the first international Workshop on Spectroscopy and its applications, p.226-233.

2011

25

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phép đo liều môi trường.

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its applications, p.103-108.

2012

26

Effect of dopants on TL characteristics of single crystals LiF:Mg,Cu.

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its applications, p.97-102.

2012

27

The fading properties of thermoluminescent single crystals LiF:Mg,Cu.

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its applications, p. 117-122.

2012

28

Simulation of influence of heating rate on thermoluminescence glow curves.

Journal of Science and Technology 50 (1B) 540-546.

2012

29

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phép đo liều môi trường.

Proceeding of the second international Workshop on Spectroscopy and its applications, p.103-108.

2012

30

Đánh giá khả năng ứng dụng đơn tinh thể LiF:Mg,Cu,P làm liều kế đo liều xạ trị trong ngành Y tế.

Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng, Huế, 08-12 tháng 10 năm 2013, tr 290-295, ISBN: 978-604-913-232-2.

2013

31

Chế tạo và nghiên cứu tính chất nhiệt phát quang của K2GdF5 pha tạp đất hiếm ứng dụng trong đo liều neutron.

Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng. ISBN: 978-604-913-232-2, trang 311 – 316, 2014.


2014

32

Xác định thành phần bức xạ bằng phương pháp nhiệt phát quang trên vật liệu K2YF5 và K2GdF5 pha tạp Tb3+.

Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng. ISBN: 978-604-913-232-2, trang 410 – 415, 2014.

2014

33

Effects of Gamma and Beta Radiations to Dosimeters Fabricated from K2YF5 and K2GdF5,

Nuclear Science and Technology – ISSN 1810 – 5408, vol.4 No.4 p 47-54.

2014

34

PrPreparation of Tb3+ -doped K2GdF5 Used to Neutron Dosimetry, Nuclear Science and Technology – ISSN 1810 – 5408, vol.4 No.3 p 30-37, 2014.


Nuclear Science and Technology – ISSN 1810 – 5408, vol.4 No.3 p 30-37, 2014.

2014

Каталог: images
images -> Hướng dẫn sử dụng Dropbox Để sử dụng được Dropbox
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs

tải về 71.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương