Tiªu chuÈn trång trät tcn 489-2001tải về 43.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích43.25 Kb.

tiªu chuÈn trång trät TCN 489-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 489-2001

quy tr×nh kü thuËt trång, ch¨m sãc

vµ thu ho¹ch c©y d©u lai F1 trång b»ng h¹t1

The Technical procedure for planting, caring and harvesting


of hybridized mulberry race1. Ph¹m vi ¸p dông:

Qui tr×nh nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c vïng trång c©y d©u lai F1.2. Qui tr×nh kü thuËt:

2.1. Môc tiªu kinh tÕ:

 • Sau khi trång c©y d©u ®­îc hai n¨m th× sÏ cho n¨ng suÊt l¸ æn ®Þnh.

 • N¨ng suÊt l¸ b×nh qu©n trªn 1 hecta trong mét n¨m sÏ ®¹t 40-45 tÊn.

2.2. ChuÈn bÞ ®Êt tr­íc khi trång:

2.2.1. Chän ®Êt ®Ó trång d©u: • Qui ho¹ch ®Êt trång d©u thµnh vïng tËp trung ®Ó tiÖn lîi trong c«ng t¸c qu¶n lý.

 • Vïng ®ång b»ng cÇn chän lo¹i ®Êt c¸t pha hoÆc ®Êt thÞt nhÑ, tho¸t n­íc, tÇng ®Êt dµy 0,7 m, m¹ch n­íc ngÇm tõ 1,20-3,0 m.

 • Vïng ®åi nói cã ®é dèc d­íi 100 .

 • §Êt trång ë c¸ch xa c¸c khu s¶n xuÊt g¹ch ngãi, khu trång c©y thuèc l¸, thuèc lµo tõ 1000 m trë lªn. C¸ch xa nhµ m¸y s¶n xuÊt nh«m 10.000 m…

 • §Êt nhiÔm mÆn th× hµm l­îng muèi tæng sè ph¶i nhá h¬n 0,3%.

 • §Êt cã ®é pHKCl tõ 5-7.

2.2.2. §iÒu chØnh mÆt b»ng ®Êt:

 • Tr­íc khi trång cÇn ph¶i cµy, bõa, nhÆt s¹ch cá d¹i vµ ®iÒu chØnh mÆt b»ng ®Ó ruéng d©u kh«ng bÞ ®äng n­íc khi trêi m­a. NÕu khu vùc ®Êt trång d©u cã diÖn tÝch lín th× cã thÓ ph©n ra thµnh mét sè l« nhá ®Ó thuËn lîi cho viÖc ®iÒu chØnh mÆt b»ng.

 • §èi víi ®Êt ®åi th× cÇn dùa vµo ®é dèc, ®é dÇy tÇng ®Êt canh t¸c mµ ph©n chia ra tõng khu vùc riªng.

 • CÇn ph¶i thiÕt kÕ ®­êng ®i, hÖ thèng m­¬ng t­íi, tiªu n­íc.

2.3. Thêi vô trång d©u:

 • Vïng ®ång b»ng s«ng Hång thêi vô trång d©u tiÕn hµnh vµo vô xu©n, vô hÌ vµ vô thu. ë ®Êt b·i ven s«ng do bÞ ngËp lò nªn vô hÌ cÇn trång vµo thêi ®iÓm sau khi hÕt lò.

 • §Êt nhiÔm mÆn nªn trång vµo mïa m­a.

 • Vïng Duyªn H¶i miÒn Trung vµ Cao nguyªn B¶o Léc th× thêi vô trång d©u vµo mïa m­a (th¸ng 8-10).

2.4. Tiªu chuÈn c©y gièng:

C©y d©u con ®­îc ­¬m tõ h¹t tr­íc khi trång ph¶i ®¹t mét sè tiªu chuÈn sau: • Tuæi c©y d©u tõ 60-70 ngµy (gieo ë vô hÌ); 80-90 ngµy (gieo ë vô xu©n).

 • ChiÒu cao c©y tõ 25-30 cm.

 • §­êng kÝnh th©n c©y (c¸ch gèc 5 cm) lµ 0,2-0,3 cm.

 • C©y d©u kh«ng bÞ s©u bÖnh. NÕu c©y d©u ­¬m ë trong dµn che th× ph¶i ®­a ra ngoµi ¸nh s¸ng tù nhiªn tõ 10-15 ngµy tr­íc khi nhæ ®em trång.

2.5. Xö lý c©y d©u tr­íc khi trång:

C©y d©u trång ë vô xu©n hoÆc vô thu cÇn ph¶i bÊm ngän, ng¾t l¸ (chõa l¹i cuèng) ë nöa ®o¹n vÒ phÝa ngän c©y. NÕu trång ë vô hÌ th× ph¶i c¾t bá mét nöa chiÒu cao c©y.2.6. MËt ®é trång:

 • §Êt ®ång b»ng th× kho¶ng c¸ch trång tõ 1,30-1,20 m (hµng x hµng) vµ 0,20 m (c©y x c©y).

 • §Êt ®åi, cao nguyªn th× kho¶ng c¸ch trång lµ 1,10 -1,20 m (hµng x hµng) vµ 0,20 m (c©y x c©y).

2.7. Kü thuËt trång:

 • R·nh ®µo s©u 20 cm, réng 20 cm. Bãn lãt ph©n h÷u c¬, ph©n l©n vµ kali xuèng d­íi ®¸y r·nh råi lÊp ®Êt ®Çy r·nh.

 • L­îng ph©n h÷u c¬ bãn lãt cho 1 hecta lµ 27-30 tÊn, ph©n l©n 800kg, ph©n kali 270kg.

 • Trång mçi hèc tõ 1-2 c©y. Khi trång hai c©y mét gèc th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai c©y lµ 5 cm.

 • Sau khi trång dïng tay chÌn chÆt ®Êt ë xung quanh gèc c©y, vun ®Êt vµo gèc sao cho kh«ng ®Ó n­íc ®äng ë gèc.

 • T­íi n­íc kÞp thêi ngay sau khi trång.

2.8. Ch¨m sãc c©y d©u ë n¨m ®Çu:

 • Trång d©u ë thêi ®iÓm nãng, h¹n Ýt m­a cÇn t­íi n­íc ®Þnh kú tõ 3-4 ngµy mét lÇn kÓ tõ khi trång ®Õn khi c©y d©u mäc mÇm.

 • Sau khi c¸c c©y d©u ®Òu ®· n¶y mÇm, ra cµnh nh¸nh tiÕn hµnh kiÓm tra ph¸t hiÖn c©y bÞ chÕt ph¶i trång dÆm kÞp thêi.

 • C©y d©u sau khi trång ®­îc 30-45 ngµy tiÕn hµnh bãn thóc ph©n ®¹m. L­îng ph©n ®¹m urª cÇn bãn lµ 500-540kg/ha. Bãn theo hèc, c¸ch gèc c©y d©u 5 cm.

 • Sè lÇn bãn thóc ë n¨m ®Çu tuú thuéc vµo thêi vô trång d©u. Trång ë vô xu©n th× bãn thóc 4 lÇn, ë vô hÌ 3 lÇn, vô thu 1 lÇn.

 • Khai th¸c l¸ d©u ë ruéng d©u míi trång cÇn dùa vµo nguyªn t¾c "Khai th¸c lµ phô, båi d­ìng c©y lµ chÝnh”. Khi c©y d©u sinh tr­ëng ®¹t chiÒu cao tõ mét mÐt trë lªn th× cã thÓ khai th¸c tõ 30-40% l­îng l¸ cã trªn c©y. TuyÖt ®èi kh«ng h¸i l¸ khi c©y d©u cßn nhá.

2.9. Ch¨m sãc c©y d©u ®· ®Þnh h×nh:

2.9.1. §èn t¹o h×nh: • §èn t¹o h×nh cÇn tiÕn hµnh vµo vô ®«ng vµ khi c©y d©u ®· sinh tr­ëng ®­îc tõ 8-12 th¸ng tuæi. Nh÷ng c©y d©u do sinh tr­ëng kÐm, ®­êng kÝnh th©n c©y nhá h¬n 0,5 cm th× ®Ó l¹i n¨m sau.

 • §èn t¹o h×nh ë th©n chÝnh c¸ch mÆt ®Êt tõ 15-20 cm sau n¨m thø nhÊt, vÕt ®èn h¬i v¸t. Vô xu©n n¨m thø hai trªn th©n chÝnh sÏ mäc ra mét sè mÇm, khi mÇm cao 30-40 cm tiÕn hµnh tØa vµ chØ chõa l¹i 3 mÇm ë trªn th©n chÝnh(cµnh cÊp 1). Vô ®«ng n¨m thø hai ®èn t¹o h×nh ë th©n chÝnh vµ cµnh cÊp 1 chõa l¹i 20 cm so víi th©n c©y. Vô xu©n n¨m thø 3 tØa ®Þnh mÇm chØ chõa l¹i 3-4 mÇm ë trªn mçi cµnh cÊp 1, trªn mét c©y d©u sÏ cã tõ 9-12 cµnh cho thu ho¹ch l¸. Tõ vô ®«ng n¨m thø 3 trë ®i, hµng n¨m vÕt ®èn n¨m tr­íc c¸ch vÕt ®èn cña n¨m sau 3-4 cm.

2.9.2. §èn hµng n¨m ®Ó thu ho¹ch l¸:

 • §èn d©u ë vô ®«ng: tiÕn hµnh ®èn vµo thêi ®iÓm tr­íc hoÆc sau ®«ng chÝ mét tuÇn. §èn ë vô nµy c©y d©u Ýt bÞ t¸c h¹i sinh lý, do ®èn nh­ng thêi vô cho l¸ d©u tËp trung chñ yÕu ë vô hÌ.

 • §èn d©u ë vô hÌ: tiÕn hµnh ®èn vµo th¸ng 5, thêi vô ®èn th­êng nãng vµ m­a nhiÒu g©y t¸c h¹i rÊt lín ®Õn sinh lý cña c©y d©u. Nh­ng cã ­u ®iÓm lµ gi¶m l­îng l¸ ë vô hÌ, t¨ng l­îng l¸ ë vô xu©n vµ vô thu.

 • §Ó h¹n chÕ nh­îc ®iÓm cña ®èn vô hÌ, cÇn lu©n phiªn hai thêi kú ®èn.

2.9.3. Bãn ph©n cho c©y d©u:

2.9.3.1. Ph©n h÷u c¬: • L­îng ph©n h÷u c¬ cÇn bãn lµ 25-30 tÊn /ha.

 • Thêi vô bãn chñ yÕu ë vô ®«ng, hoÆc vô hÌ.

 • Ph©n h÷u c¬ ®­îc bãn theo r¹ch, c¸ch gèc 25-30cm, r·nh s©u 20-25 cm, sau khi bãn ph©n cÇn lÊp ®Êt l¹i. C¸c n¨m sau r·nh sÏ chuyÓn sang phÝa kh¸c cña t¸n c©y.

2.9.3.2. Ph©n v« c¬:

 • CÇn ph¶i bãn c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i ph©n v« c¬ theo tØ lÖ N:P:K lµ 10:4:5 (víi ruéng d©u nu«i kÐn ­¬m) vµ 5:3:4 (víi ruéng d©u nu«i nu«i kÐn lµm gièng). Nh­ vËy l­îng ph©n tiªu chuÈn cô thÓ bãn cho 1 hecta lµ 500 kg urª, 510 kg l©n vµ 230 kg kali.

 • Ph©n ®¹m cÇn chia ra 6 lÇn bãn: vô xu©n vµ vô thu 2 lÇn, vô hÌ 4 lÇn.

 • Ph­¬ng ph¸p bãn theo hèc hoÆc r¹ch. Sau mçi lÇn bãn ph¶i c¸ch ly 15-20 ngµy míi thu h¸i l¸ cho t»m.

 • Ph©n l©n bãn tÊt c¶ vµo vô ®«ng cïng víi ph©n h÷u c¬. Ph©n kali chia hai lÇn bãn (vô ®«ng vµ ®Çu vô hÌ).

2.9.4. Phßng trõ s©u bÖnh h¹i d©u:

1) BÖnh h¹i:

a) BÖnh nÊm h¹i rÔ: • BÖnh nÊm h¹i rÔ gåm cã hai lo¹i:

BÖnh nÊm tÝm (Helicobasidium mompa) vµ bÖnh nÊm tr¾ng (Rosellinia necatrix Berlesse). C©y d©u bÞ bÖnh nµy cã triÖu chøng l¸ nhá, toµn c©y bÞ hÐo rò råi chÕt.

 • BiÖn ph¸p phßng trõ:

 • KiÓm tra ®Êt tr­íc khi trång d©u, nÕu ®Êt cã nguån nÊm bÖnh ph¶i bãn v«i theo liÒu l­îng 1000 kg/ha.

 • Kh«ng sö dông c©y d©u thùc sinh cã nÊm bÖnh. NÕu cÇn th× xö lý rÔ c©y tr­íc khi trång b»ng dung dÞch clorua ®ång 1% hoÆc n­íc v«i 20% trong 1 giê .

 • KiÓm tra ®ång ruéng ph¸t hiÖn cã c©y bÖnh th× lËp tøc ®µo bá c©y ®em ®èt. Xö lý v«i bét ë gèc c©y.

b) BÖnh do virus

 • BÖnh virus h¹i c©y d©u th­êng biÓu hiÖn ë hai d¹ng: hoa l¸ (l¸ cã ®èm vµng xen kÏ mµu xanh cña l¸) vµ xo¨n l¸. BÖnh th­êng ph¸t triÓn m¹nh ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é tõ 20-280C. Khi nhiÖt ®é cao trªn 300C th× bÖnh ñ l¹i ë trong c©y mµ kh«ng ph¸t ra.

 • BiÖn ph¸p phßng trõ:

 • Khi nh©n gièng d©u theo ph­¬ng ph¸p v« tÝnh cÇn chän nguån hom ë ruéng d©u kh«ng nhiÔm bÖnh.

 • T¨ng c­êng ch¨m sãc ruéng d©u: kh«ng ®Ó ruéng bÞ óng ngËp, bãn ph©n c©n ®èi N, P, K.

 • Xö lý sím c©y d©u bÞ bÖnh ®Ó ng¨n chÆn nguån bÖnh l©y lan.

 • Lu©n phiªn thêi vô ®èn d©u gi÷a vô ®«ng vµ vô hÌ.

c) BÖnh b¹c thau (Phyllactinia moricola).

BÖnh nÊm nµy th­êng ph¸t sinh ë thêi kú Èm ®é cao, nhiÖt ®é thÊp. L¸ d©u bÞ bÖnh nÆng th× chÊt l­îng l¸ gi¶m, l¸ cã mïi h«i nªn t»m kh«ng ¨n. • BiÖn ph¸p phßng trõ:

 • Chän gièng chèng bÖnh.

 • MËt ®é trång dµy hîp lý ®Ó t¹o cho ruéng d©u th«ng tho¸ng .

 • Bãn ph©n phèi hîp N, P, K.

 • VÖ sinh ®ång ruéng ë vô ®«ng.

 • Phun thuèc ho¸ häc:

 • Dung dÞch l­u huúnh v«i nång ®é 0,3-0,40B

 • Kasurane 0,2%

 • PCP 1/100

C¸c lo¹i thuèc trªn tèt nhÊt phun ë mïa ®«ng ®Ó diÖt nguån nÊm bÖnh ký sinh.

d) BÖnh gØ s¾t (Alcidium mori).

BÖnh nµy th­êng xuÊt hiÖn ë cuèi vô xu©n, ®Çu vô hÌ, khi l¸ bÞ bÖnh lóc ®Çu cã vÕt mµu n©u nh¹t sau chuyÓn thµnh mµu vµng n©u gièng gØ s¾t. L¸ hoÆc ngän cµnh bÞ nhiÔm bÖnh th× uèn cong theo h×nh thï kh¸c nhau vµ dÔ gÉy.

BiÖn ph¸p phßng trõ t­¬ng tù nh­ bÖnh b¹c thau.e) BÖnh mÒ gµ:

BÖnh mÒ gµ hay cßn gäi lµ bÖnh cao d¸n do hai lo¹i nÊm g©y ra, t¹o nªn vÕt bÖnh cã mµu n©u hoÆc mµu tro. VÕt bÖnh mµu n©u do nÊm Septobasidium Tanakae, vÕt bÖnh mµu tro do nÊm Septobasidium Bogoriense. Hai lo¹i nÊm nµy vÒ h×nh thøc ký sinh th× gièng nhau nªn nh×n bÒ ngoµi rÊt khã ph©n biÖt. BÖnh mÒ gµ th­êng ph¸t sinh trªn c©y d©u cïng víi sù xuÊt hiÖn cña RÖp v¶y èc ë cµnh d©u (Pseudaulacapsis Pentagona). RÖp v¶y èc tiÕt ra chÊt dÞch gióp cho sîi nÊm n¶y mÇm, rÖp vÈy èc lµ m«i giíi truyÒn bÖnh mÒ gµ. • BiÖn ph¸p phßng trõ:

 • VÖ sinh ®ång ruéng, tiªu n­íc kÞp thêi.

 • Dïng dao c¹o s¹ch c¸c vÕt bÖnh råi quÐt dung dÞch l­u huúnh v«i 0,50B hoÆc n­íc v«i 20%.

 • DiÖt trõ rÖp v¶y èc b»ng dung dÞch xµ phßng vµ dÇu ho¶. Pha theo tØ lÖ 2 c©n xµ phßng bét víi mét lÝt dÇu ho¶ vµ 25 lÝt n­íc. Dïng v¶i thÊm dung dÞch xoa trªn th©n cµnh d©u cã RÖp.

2) S©u h¹i c©y d©u:

C©y d©u th­êng bÞ mét sè lo¹i s©u h¹i l¸, h¹i th©n ph¸ ho¹i. Ph­¬ng ph¸p phßng trõ theo h­íng dÉn cña Côc B¶o vÖ thùc vËt. Nh­ng khi sö dông thuèc ho¸ häc cÇn chó ý thêi gian c¸ch ly ®Ó h¸i l¸ cho t»m tuú thuéc tõng lo¹i thuèc vµ nång ®é sö dông theo h­íng dÉn ghi trªn nh·n cña tõng lo¹i thuèc.Chó ý: Kh«ng dïng chÕ phÈm thuèc Bacillus thuringiensis cho c©y d©u.


1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 121/2001/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2001
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương