Tiªu chuÈn trång trät 10tcn 473-2001tải về 23.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích23.31 Kb.
#21583

Tiªu chuÈn trång trät 10TCN 473-2001

Tiªu chuÈn ngµnh


10 TCN 473-2001
C©y Gièng xoµi

The planting materials of mango


1. Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c©y gièng xoµi (Mangifera indica L.) nh©n b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp ë c¸c tØnh phÝa Nam.

2. Qui ®Þnh chung:

2.1. Gièng s¶n xuÊt: Gåm c¸c gièng n»m trong danh môc c©y gièng ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn gièng hoÆc cho phÐp khu vùc hãa.

2.2. VËt liÖu nh©n gièng gåm:

 • Cµnh ghÐp, m¾t ghÐp dïng nh©n gièng ph¶i thu thËp trªn v­ên c©y ®Çu dßng ®· ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng x¸c nhËn.

 • Gèc ghÐp: Lµ c©y v« tÝnh cña gièng xoµi C¸t, xoµi Thanh ca, xoµi B­ëi (xoµi ba mïa m­a), xoµi Ch©u h¹ng vâ, xoµi Canh n«ng.....

2.3. C©y ®Çu dßng: Lµ c©y ®¹i diÖn cho 1 dßng cña gièng, mang nh÷ng ®Æc tÝnh tèt, ®Æc tr­ng vÒ mÆt h×nh th¸i so víi c¸c c¸ thÓ cßn l¹i cña cïng mét quÇn thÓ, dïng lµm vËt liÖu khëi ®Çu ®Ó nh©n gièng.

2.4. C©y gièng xoµi ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

2.5. C¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh c©y gièng c©y ¨n qu¶ chØ xuÊt b¸n c¸c c©y gièng xoµi ®· ®­îc kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn.

3. Yªu cÇu kü thuËt:

3.1. C©y gièng ph¶i ®óng gièng quy ®Þnh víi yªu cÇu h×nh th¸i nh­ sau:

3.1.1. Gèc ghÐp vµ bé rÔ: • Gèc ghÐp ph¶i cã th©n vµ cæ rÔ th¼ng, vá kh«ng bÞ th­¬ng tæn ®Õn phÇn gç.

 • MÆt c¾t th©n gèc ghÐp (lóc xuÊt v­ên) n»m ngay phÝa trªn cµnh ghÐp, cã quÐt s¬n hoÆc c¸c chÊt t­¬ng tù, kh«ng bÞ dËp, sïi..(phô lôc 1).

 • §­êng kÝnh (®o phÝa d­íi vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm) tõ 1,2-1,7 cm.

 • VÞ trÝ ghÐp: C¸ch mÆt trªn gi¸ thÓ cña bÇu ­¬m tõ 22-23 cm.

 • VÕt ghÐp: §· liÒn vµ tiÕp hîp tèt.

 • Bé rÔ ph¸t triÓn tèt, cã nhiÒu rÔ t¬, rÔ cäc kh«ng cong vÑo.

3.1.2. Th©n, cµnh, l¸:

 • Th©n c©y th¼ng vµ v÷ng ch¾c.

 • Sè cµnh: Ch­a ph©n cµnh .

 • Sè tÇng l¸ (c¬i l¸): Cã 2 hoÆc trªn 2 tÇng l¸.

 • C¸c l¸ ngän ®· tr­ëng thµnh, xanh tèt vµ cã h×nh d¹ng, kÝch th­íc ®Æc tr­ng cña gièng.

 • ChiÒu cao c©y gièng (tõ mÆt gi¸ thÓ bÇu ­¬m ®Õn ®Ønh chåi) tõ 60-80 cm.

 • §­êng kÝnh gèc (®o phÝa trªn vÕt ghÐp kho¶ng 2 cm): Tõ 1,0 cm trë lªn.

3.2. §é thuÇn, ®é ®ång ®Òu, dÞch h¹i, tuæi xuÊt v­ên:

 • C©y s¶n xuÊt ph¶i ®óng gièng nh­ tªn gäi ghi trªn nh·n, hîp ®ång.

 • Møc ®é kh¸c biÖt vÒ h×nh th¸i c©y gièng (môc 3.1) kh«ng v­ît qu¸ 5% sè l­îng c©y.

 • C©y gièng ph¶i ®ang sinh tr­ëng kháe, kh«ng mang c¸c lo¹i dÞch h¹i chÝnh: Th¸n th­, phÊn tr¾ng, nhÖn, rÖp s¸p (Scale) ...

 • Tuæi xuÊt v­ên: 4-5 th¸ng sau khi ghÐp.

3.3. Qui c¸ch bÇu ­¬m:

 • BÇu ­¬m ph¶i cã mµu ®en, bÇu ph¶i ch¾c ch¾n vµ nguyªn vÑn.

 • §­êng kÝnh vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ 14 - 15 cm, vµ 30-32 cm.

 • Sè lç tho¸t n­íc tõ 20- 30 lç/ bÇu, ®­êng kÝnh lç 0,6-0,8 cm.

 • ChÊt nÒn ph¶i ®Çy bÇu ­¬m.

4. Ghi nh·n:

Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng …5. C¸c chØ tiªu kiÓm tra:

C¸c chØ tiªu kiÓm tra c©y gièng ®ñ tiªu chuÈn xuÊt v­ên: • §¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

 • KiÓm tra m¾t ghÐp, cµnh ghÐp thu trªn v­ên c©y ®Çu dßng.

 • Thêi gian kiÓm tra: Khi l« c©y gièng ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt ë môc 3.

6. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

 • C©y xoµi gièng ®­îc ®Æt trùc tiÕp d­íi ¸nh n¾ng tõ 15-30 ngµy tr­íc khi xuÊt b¸n.

 • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y xoµi gièng ph¶i xÕp ®øng hoÆc nghiªng, nh­ng kh«ng qu¸ 30o vµ tæng chiÒu cao c¸c bÇu ­¬m xÕp chång lªn nhau kh«ng v­ît h¬n 1/2 chiÒu cao c©y gièng.

 • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.

Phô lôc 1

C©y ghÐp m¾t vµ mÆt c¾t gèc ghÐp khi xuÊt v­êntải về 23.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương