TI£u chuèn ngµnh 10 tcn 302-97tải về 14.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích14.57 Kb.

TI£U CHUÈN NGµNH

10 TCN 302-97
PH¢N TÝCH PH¢N BãN

PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH §é ÈM

(Yªu cÇu kü thuËt)


1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ph©n thÓ r¾n.2. Nguyªn t¾c:

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm cho c¸c lo¹i ph©n bãn dùa trªn nguyªn lý lµm kh« mÉu trong tñ sÊy ë 50oC, cã hót ch©n kh«ng.

Khèi l­îng mÉu mÊt khi sÊy kh« tuyÖt ®èi lµ l­îng n­íc cã trong mÉu.

Ph­¬ng ph¸p nµy lo¹i trõ ®­îc c¸c sai sè do c¸c ph¶n øng x¶y ra víi ph©n bãn khi nhiÖt ®é cao, ®­îc chän lµ ph­¬ng ph¸p träng tµi.3. ThiÕt bÞ vµ dông cô:

3.1. Tñ sÊy ch©n kh«ng, cã thÓ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é chÝnh x¸c ë 500C  1,5 0C vµ ®iÒu chØnh ¸p suÊt.

3.2. Th¸p lµm kh« kh«ng khÝ chøa magie clorat.

3.3. ChÐn lÊy mÉu b»ng sø hoÆc thuû tinh cã ®­êng kÝnh 3-5cm, cã n¾p.

3.4. B×nh hót Èm.

3.5. C©n ph©n tÝch cã ®é chÝnh x¸c tèi thiÓu 0,0002g.4. C¸ch x¸c ®Þnh:

4.1. C©n chÝnh x¸c 2-3g mÉu ph©n ®· ®­îc chuÈn theo 10TCN 301 -97 trªn c©n ph©n tÝch cho vµo chÐn sÊy mÉu ®· ®­îc sÊy kh« tuyÖt ®èi vµ c©n trªn c©n ph©n tÝch chÝnh x¸c ®Õn 0,0002g.

4.2. §Æt chÐn cã mÉu vµo tñ sÊy ®· cã nhiÖt ®é 50oC  1 ,5oC . Më n¾p chÐn.

4.3. Hót ch©n kh«ng vµ cÊp kh«ng khÝ kh« vµo ®Ó lu«n gi÷ ®é ch©n kh«ng ë kho¶ng 48-53 mm Hg.

4.4. SÊy mÉu trong ®iÒu kiÖn trªn 2-3 giê cho ®Õn khèi l­îng mÉu kh«ng ®æi.

4.5. §Ëy n¾p chÐn sÊy kh« vµ ®­a vµo b×nh hót Èm, ®Ó nguéi mÉu ®Õn nhiÖt ®é trong phßng (kh«ng Ýt h¬n 1 giê).

4.6. C©n chÐn cã mÉu víi ®é chÝnh x¸c 0,0002g.

5. C¸ch tÝnh:

TÝnh % ®é Èm theo khèi l­îng

m1 - m2

§é Èm (% khèi l­îng) = ------------. 100

m

Trong ®ã:m1: Khèi l­îng chÐn vµ mÉu tr­íc khi sÊy (g)

m2: Khèi l­îng chÐn vµ mÉu sau khi sÊy (g)

m : Khèi l­îng mÉu ph©n tÝch (g)

KÕt qu¶ ph©n tÝch lµ gi¸ trÞ trung b×nh sè häc c¸c kÕt qu¶ cña 2 lÇn ph©n tÝch lÆp l¹i song song.6. Ghi chó:

* C¸c lo¹i ph©n kh«ng bÞ thay ®æi thµnh phÇn khi sÊy trªn 50oC cã thÓ sÊy ë tñ sÊy th«ng th­êng ë nhiÖt ®é 65-70oC.

** C¸c lo¹i ph©n bÒn ë nhiÖt ®é cao nh­ ph©n l©n nung ch¶y, c¸c lo¹i ®¸ photphat ... cã thÓ sÊy ë l00-l05oC trong tñ sÊy th«ng th­êng.


 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 1894-NN. KHCN/Q§ ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 1997

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương