TI£u chuèn ngµnh 10 tcn 255-96tải về 25.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích25.69 Kb.

TI£U CHUÈN NGµNH

10 TCN 255-96
Ph©n h÷u c¬ vi sinh vËt

Yªu cÇu kü thuËt, ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, bao b×, ghi nh·n


1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc x¸c ®Þnh, kiÓm tra ph©n h÷u c¬ cã chøa vi sinh vËt sèng cã Ých.2. ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa:

Ph©n h÷u c¬ vi sinh vËt (gäi t¾t lµ ph©n h÷u c¬ vi sinh) lµ s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c nguån nguyªn liÖu h÷u c¬ kh¸c nhau nh»m cung cÊp chÊt h÷u c¬ cho c©y trång, c¶i t¹o ®Êt, chøa mét hay nhiÒu chñng vi sinh vËt sèng ®· ®­îc tuyÓn chän víi sè l­îng ®¹t tiªu chuÈn, gãp phÇn n©ng cao n¨ng xuÊt hoÆc chÊt l­îng n«ng s¶n. Ph©n h÷u c¬ vi sinh vËt kh«ng g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ng­êi, ®éng, thùc vËt, m«i tr­êng sinh th¸i vµ chÊt l­îng n«ng s¶n.3. Yªu cÇu kü thuËt:

3.1. Ph©n h÷u c¬ vi sinh ph¶i cã t¸c dông tèt ®èi víi c©y vµ ®Êt trång nh­ ®· ghi trªn nh·n. HiÖu qu¶ nµy ®­îc x¸c ®Þnh vµ c«ng nhËn trªn c¬ së kÕt qu¶ kh¶o nghiÖn phï hîp víi tiªu chuÈn 10 TCN 216-95 vÒ kh¶o nghiÖm ph©n bãn do Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ban hµnh nay lµ Bé NN - PTNT.

3.2. C¸c loµi vi sinh vËt chøa trong ph©n h÷u c¬ vi sinh ph¶i ®­îc ®¨ng ký vµ kiÓm tra sè l­îng phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vÒ ph©n vi sinh vËt trªn nÒn chÊt mang kh«ng thanh trïng ®· ban hµnh.

3.3. Hµm l­îng h÷u c¬ chøa trong ph©n h÷u c¬ vi sinh kh«ng nhá h¬n 10%.

3.4. Ph©n h÷u c¬ vi sinh kh«ng g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn ng­êi, ®éng, thùc vËt, m«i tr­êng sinh th¸i vµ chÊt l­îng n«ng s¶n. Møc ®é an toµn nµy ®­îc x¸c ®Þnh vµ c«ng nhËn t¹i c¸c phßng thÝ nghiÖm ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT c«ng nhËn hay chØ ®Þnh.

3.5. Thêi h¹n b¶o hµnh cña ph©n h÷u c¬ vi sinh kh«ng Ýt h¬n 6 th¸ng

3.6. Thµnh phÇn dinh d­ìng vµ ®é Èm cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ph¶i ®­îc ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng

4. LÊy mÉu:

4.1. Yªu cÇu chung:

- ViÖc lÊy mÉu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh sao cho mÉu kiÓm tra ph¶i lµ mÉu ®¹i diÖn cho c¶ l« hµng cÇn kiÓm tra. C¸n bé lÊy mÉu ph¶i lµ ng­êi ®­îc huÊn luyÖn vµ cã kinh nghiÖm trong viÖc lÊy mÉu.

- Trong qu¸ tr×nh lÊy mÉu, vËn chuyÓn mÉu vµ xö lý mÉu ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh sù l©y nhiÔm tõ bªn ngoµi, b¶o ®¶m mÉu trong ®iÒu kiÖn ban ®Çu cña mÉu cho tíi khi ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm.

- Kh«ng ®­îc bæ sung thªm bÊt cø mét t¸c nh©n b¶o qu¶n, diÖt khuÈn hoÆc diÖt nÊm nµo vµo mÉu kiÓm tra.

- MÉu ®­îc lÊy nªn lµ c¸c bao gãi nguyªn vÑn vµ göi vÒ phßng thÝ nghiÖm.

- MÉu ®­îc lÊy ë nh÷ng n¬i kh«ng cã h¬i n­íc nãng, kh«ng cã ¸nh s¸ng chãi trang hoÆc bôi bÆm vµ ®­îc ®­a ngay vµo c¸c dông cô chøa mÉu v« trïng .

- C¸c dông cô chøa mÉu ph¶i s¹ch sÏ vµ v« trïng.

- Trong qu¸ tr×nh lÊy mÉu, vËn chuyÓn vµ xö lý mÉu ph¶i dïng mäi biÖn ph¸p b¶o vÖ nh»m b¶o ®¶m mÉu kh«ng bÞ l©y nhiÔm tõ bªn ngoµi.

4.2. TiÕn hµnh.

Dông cô lÊy mÉu ph¶i s¹ch sÏ vµ v« trïng b»ng c¸ch gi÷ trong tñ sÊy ë nhiÖt ®é 160oC trong thêi gian kh«ng Ýt h¬n 2 giê hoÆc trong nåi hÊp ë nhiÖt ®é 120oC trong thêi gian kh«ng Ýt h¬n 15 phót vµ ®­îc b¶o qu¶n trong c¸c dông cô phï hîp b¶o ®¶m tr¸nh l©y nhiÔm tõ bªn ngoµi.

4.3. Sè l­îng mÉu.

- L« hµng ®­îc t¹o thµnh tõ c¸c bao (tói) ®­îc s¶n xuÊt cïng mét ®ît trong nhµ m¸y víi cïng nguån nguyªn liÖu.

- Nh»m b¶o ®¶m chØ tiªu chÊt l­îng ph¶i kiÓm tra mÉu cho tõng l« hµng.

- Sè l­îng bao, tói cÇn kiÓm tra cho mçi l« hµng phô thuéc vµo ®é lín cña l« hµng ®ã phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 1

B¶ng 1: Sè l­îng bao tói cÇn thiÕt cho kiÓm tra.


Sè l­îng bao tói cña l« hµng

Sè l­îng bao tói cÇn kiÓm tra

Tíi 100

7

101-1000

11

1001-10000

15

trªn 10000

19

- C¸c bao tói mÉu ®­îc lùa chän ngÉu nhiªn theo TCVN 1694 (IS 4950-1968: Ph­¬ng ph¸p lÉy mÉu).

TiÕn hµnh lÊy mÉu trung b×nh tõ mÉu chung cña c¸c mÉu ban ®Çu trong l« hµng kiÓm tra. Chia mÉu trung b×nh lµm 2 phÇn b»ng nhau råi bao gãi phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n phÈm. Mét phÇn dïng ®Ó kiÓm tra vµ mét phÇn dïng ®Ó l­u vµ b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn quy ®Þnh mµ mçi lo¹i s¶n phÈm yªu cÇu dïng ®Ó khi ph©n tÝch träng tµi. Trªn mçi phÇn ph¶i ghi râ: • Tªn mÉu vµ ®èi t­îng c©y trång ®­îc sö dông

 • Tªn c¬ së s¶n xuÊt

 • Thêi gian s¶n xuÊt

 • Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm lÊy mÉu

 • Ng­êi lÊy mÉu

5. KiÓm tra:

5.1. HiÖu qu¶ cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ®èi víi ®Êt vµ c©y trång

HiÖu qu¶ cña ph©n h÷u c¬ vi sinh ®èi víi ®Êt vµ c©y trång ®­îc kiÓm tra theo quy ph¹m 10 TCN 216-95 vÒ kh¶o nghiÖm ph©n bãn do Bé NN-CNTP ban hµnh nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.

5.2. Vi sinh vËt:

ViÖc kiÓm tra vi sinh vËt chøa trong ph©n h÷u c¬ vi sinh ®­îc tiÕn hµnh phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vÒ ph©n vi sinh vËt ®· ban hµnh.

5.3. Thµnh phÇn dinh d­ìng vµ ®é Èm:

C¸c chÊt h÷u c¬, N, P, K vµ ®é Èm cña ph©n h÷u c¬ vi sinh vËt ®­îc kiÓn tra theo TCVN 5815-94

6. Yªu cÇu bao gãi, ghi nh·n:

6.1. Ph©n h÷u c¬ vi sinh vËt ph¶i ®­îc bao gãi b»ng c¸c chÊt liÖu kh«ng ®éc h¹i ®èi víi ng­êi sö dông, m«i tr­êng sinh th¸i vµ b¶o ®¶m cho s¶n phÈm kh«ng suy gi¶m vÒ chÊt l­îng do c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi tõ bªn ngoµi.6.2. Ph©n h÷u c¬ vi sinh ph¶i cã nh·n ghi víi ®Çy ®ñ c¸c néi dung sau:

 • Tªn c¬ së s¶n xuÊt.

 • Tªn s¶n phÈm vµ tªn loµi vi sinh vËt sö dông (tªn khoa häc).

 • Thµnh phÇn vµ ®é Èm.

 • C«ng dông.

 • Ngµy s¶n xuÊt vµ thêi gian b¶o hµnh.

 • Khèi l­îng tÞnh.

 • Sè ®¨ng ký chÊt l­îng.

6.3. S¶n phÈm ph¶i cã h­íng dÉn b¶o qu¶n vµ sö dông kÌm theo (in trªn bao b× hoÆc in riªng). Néi dung h­íng dÉn ph¶i ghi ®ñ liÒu l­îng vµ quy tr×nh sö dông còng nh­ hiÖu qu¶ cña ph©n bãn víi ®Êt vµ c©y trång hay kh¶ n¨ng thay thÕ c¸c lo¹i ph©n bãn kh¸c
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương