Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 224-1995tải về 211.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích211.31 Kb.


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 224-1995
Quy ®Þnh c«ng t¸c ®iÒu tra

ph¸t hiÖn s©u bÖnh trªn c©y trång


I. Nh÷ng quy ®Þnh chung

1. Quy ®Þnh nµy, quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c, néi dung, ph­¬ng ph¸p chØ tiªu theo dâi chñ yÕu trong c«ng t¸c ®iÒu tra ph¸t hiÖn s©u bÖnh trªn c©y trång, phôc vô cho c«ng t¸c ph¸t hiÖn dù b¸o vµ phßng trõ s©u bÖnh ®¹t hiÖu qu¶ cao, tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ b¶o vÖ thùc vËt, an toµn cho ng­êi, sinh vËt vµ m«i tr­êng sinh th¸i.

2. Quy ®Þnh nµy b¾t buéc ¸p dông vµ thèng nhÊt trong hÖ thèng tæ chøc chuyªn ngµnh b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt (theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, §iÒu 2 cña Quy ®Þnh vÒ hÖ thèng tæ chøc chuyªn ngµnh b¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt, ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 92/CP ngµy 27/2/1993 cña ChÝnh phñ).

3. Quy ®Þnh nµy chØ ¸p dông ®Ó ®iÒu tra diÔn biÕn, xu h­íng ph¸t triÓn cña c¸c s©u bÖnh g©y h¹i chñ yÕu, trªn c¸c c©y trång chÝnh qua tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c©y trång ë tõng ®Þa ph­¬ng. Riªng ®èi víi nh÷ng c©y trång míi th× ph¶i theo dâi ®iÒu tra thµnh phÇn s©u bÖnh.

4. KÕt qu¶ ®iÒu tra ph¸t hiÖn s©u bÖnh lµ c¬ së cho c«ng t¸c dù tÝnh dù b¸o ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¸t sinh, ph¸t triÓn, tÝch luü, ph¹m vi vµ møc ®é g©y h¹i cña s©u bÖnh h¹i chñ yÕu trong thêi gian tíi, ®Ò xuÊt chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ nhÊt.

5. Trong quy ®Þnh nµy, nh÷ng thuËt ng÷ ®­îc hiÓu nh­ trong: 4261-86-TCVN/ B¶o vÖ thùc vËt thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa.

II. §èi t­îng ®iÒu tra


1. C©y trång: Ph¶i tËp trung vµo nh÷ng c©y trång chÝnh cã ý nghÜa kinh tÕ, gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ nh÷ng lo¹i c©y trång cã xu h­íng ph¸t triÓn ë ®Þa ph­¬ng bao gåm: c©y l­¬ng thùc, c©y thùc phÈm, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy vµ dµi ngµy, c©y ¨n qu¶ vµ c©y cã Ých kh¸c.

2. S©u bÖnh: Ph¶i ®iÒu tra theo dâi nh÷ng lo¹i s©u bÖnh g©y h¹i chñ yÕu vµ c¸c lo¹i thiªn ®Þch quan träng cã kh¶ n¨ng khèng chÕ mËt ®é s©u h¹i chñ yÕu.
III. Yªu cÇu kü thuËt

1. §iÒu tra ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, kh«ng lät c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i chñ yÕu, c¸c thiªn ®Þch quan träng. Theo dâi s¸t diÔn biÕn cña chóng vµ c¸c yÕu tè ngo¹i c¶nh t¸c ®éng ®Õn chóng.

2. N¾m ®­îc diÖn tÝch bÞ nhiÔm s©u bÖnh (víi møc ®é nhÑ, trung b×nh, nÆng), diÖn tÝch ®· ®­îc xö lý b»ng c¸c biÖn ph¸p.

3. §¸nh gi¸, nhËn ®Þnh ®­îc xu h­íng ph¸t sinh, ph¸t triÓn, tÝch luü vµ g©y h¹i cña c¸c s©u bÖnh chñ yÕu.

4. §iÒu tra, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng lo¹i s©u bÖnh thø yÕu cã xu h­íng ph¸t triÓn thµnh chñ yÕu, ph©n tÝch ®­îc nguyªn nh©n cña xu h­íng ®ã.

5. Dông cô ®iÒu tra, ph¸t hiÖn s©u bÖnh

 • Vît, khung, khay ®iÒu tra

 • Th­íc d©y, th­íc gç ®iÒu tra.

 • Sæ ghi chÐp, bót viÕt, m¸y tÝnh bá tói.

 • Bót ch×, bót bi, bót d¹, b¨ng giÊy dÝnh.

 • Tói nilon c¸c cì.

 • èng tuýp thuû tinh, hép petri c¸c cì.

 • Dao, kÐo.

 • KÝnh lóp, kÝnh hiÓn vi, lam, lamen.

 • Tói ®iÒu tra.

 • BÉy ®Ìn, bÉy b¶.

 • V.v...

IV. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra

A. Néi dung ®iÒu tra1. C©y trång vµ c¸c yÕu tè cã liªn quan

Trong c«ng t¸c ®iÒu tra ph¸t hiÖn s©u bÖnh, cÇn tËp trung vµo nh÷ng c©y trång chÝnh, c©y cã ý nghÜa kinh tÕ vµ cã gi¸ trÞ hµng ho¸ cña ®Þa ph­¬ng, nh÷ng c©y trång cã xu h­íng më réng diÖn tÝch gieo trång.

Phèi hîp víi c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, thèng kª, khÝ t­îng, c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó theo dâi c¬ cÊu, diÖn tÝch c©y trång, sù sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y trång vµ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn sù sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña c©y trång (thêi vô, ph©n bãn, thêi tiÕt...)

2. S©u bÖnh h¹i vµ thiªn ®Þch

TËp trung ®iÒu tra nh÷ng s©u bÖnh g©y h¹i chÝnh, g©y h¹i cã ý nghÜa kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng, nh÷ng s©u bÖnh h¹i thø yÕu cã xu h­íng ph¸t triÓn thµnh chñ yÕu.

TËp trung ®iÒu tra theo dâi nh÷ng lo¹i thiªn ®Þch cã ¶nh h­ëng quan träng ®Õn s©u bÖnh h¹i chñ yÕu cã ë ®Þa ph­¬ng m×nh. Trong khi ®iÒu tra, theo dâi ph¶i chän mét sè lo¹i thiªn ®Þch quan träng; nh­ ®èi víi lóa cÇn ph¶i theo dâi th­êng xuyªn, t×m hiÓu biÕn ®éng quÇn thÓ trªn ruéng lóa c¸c lo¹i ¨n thÞt (nhÖn lín, nhÖn ch©n dµi, nhÖn linh miªu, nhÖn tr¨ng t¬, bä c¸nh cøng ba khoang, bä xÝt mï xanh, bä xÝt n­íc, bä rïa ®á...) c¸c lo¹i ký sinh (ký sinh trøng s©u cuèn l¸ nhá, ký sinh trøng s©u ®ôc th©n, ký sinh rÇy n©u...).

3. Thêi gian ®iÒu tra

a) §iÒu tra ®Þnh kú: §iÒu tra 5 ngµy mét lÇn, cè ®Þnh víi tõng c©y trång vµo c¸c ngµy 5, 10, 15, 20, 25, 30 hµng th¸ng ®èi víi c©y trång ng¾n ngµy. Víi c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, c©y ¨n qu¶ vv... th× cã thÓ ®iÒu tra theo giai ®o¹n sinh tr­ëng cña lo¹i c©y ®ã ë c¸c khu ®ång, ruéng, v­ên... cè ®Þnh ®Ó n¾m ®­îc t×nh h×nh ph¸t sinh, diÔn biÕn cña s©u bÖnh c¶ vÒ thµnh phÇn, sè l­îng vµ mËt ®é s©u, tØ lÖ bÖnh, chØ sè bÖnh ®Ó phôc vô kÞp thêi cho c«ng t¸c dù tÝnh dù b¸o vµ h­íng dÉn chØ ®¹o phßng trõ cã hiÖu qu¶.

b) §iÒu tra bæ sung lµ chØ tiªu b¾t buéc víi môc ®Ých më réng tuyÕn ®iÒu tra vµo c¸c thêi kú xung yÕu cña c©y trång vµ ®Æc thï s©u bÖnh h¹i cña tõng vïng sinh th¸i, nh»m x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian ph¸t sinh, diÖn ph©n bè vµ møc ®é g©y h¹i cña s©u bÖnh h¹i chñ yÕu ®èi víi c©y trång chÝnh ë vïng ®ã (thêi gian ®iÒu tra tr­íc cao ®iÓm bÖnh, tr­íc løa s©u ®Çu vµ løa s©u h¹i chÝnh).

4. Chän ®iÓm ®iÒu tra

a) Khi x¸c ®Þnh ®iÓm ®iÒu tra cÇn quan s¸t tæng thÓ trªn ®ång ruéng b»ng m¾t ®Ó ph¸t hiÖn hoÆc ­íc l­îng møc ®é h¹i cña s©u bÖnh. Mçi lo¹i c©y trång chän ®¹i diÖn theo gièng, thêi vô, sinh tr­ëng, ®Êt ®ai...

b) Khu ®ång, ruéng, v­ên chän ®iÓm tra ®Þnh kú ph¶i ®¶m b¶o diÖn tÝch 20-40 ha ®èi víi vïng träng ®iÓm lóa (vïng ®ång b»ng) vµ 2-5 ha ®èi víi vïng kh«ng ph¶i lµ vïng träng ®iÓm lóa (vïng trung du vµ miÒn nói).

c) Khu ®ång, ruéng, v­ên ®iÒu tra ®Þnh kú ph¶i tho¶ m·n c¸c yÕu tè ®iÒu tra vµ ®­îc chän tr­íc ngay tõ ®Çu vô. Nh÷ng ruéng, v­ên ®¹i diÖn ®iÒu tra n»m trong khu ruéng ®iÒu tra vµ ®­îc cè ®Þnh. §iÓm ®iÒu tra n»m trong ruéng, v­ên ®iÒu tra, ®­îc bè trÝ ngÉu nhiªn qua c¸c kú ®iÒu tra, tuú tõng c©y trång mµ chän ®iÓm ®iÓn h×nh, s¸t thùc tÕ.

B. Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra:

1. Mçi lo¹i c©y trång chän ®¹i diÖn theo gièng, thêi vô, ®Êt ®ai ... mçi yÕu tè ®iÒu tra Ýt nhÊt 10 ®iÓm ngÉu nhiªn hoÆc ph©n ®Òu trªn ®­êng chÐo cña khu ®ång, ruéng, v­ên. §iÓm ®iÒu tra ph¶i c¸ch bê 2 mÐt (®èi víi lóa, c©y ng¾n ngµy) vµ 5 mÐt (®èi víi c©y ¨n qu¶ vµ c©y l©u n¨m)

2. §¬n vÞ ®iÒu tra cña mét ®iÓm lµ:

a) C©y lóa.- §iÒu tra s©u:

+ Trªn m¹ vµ lóa s¹: 1 khung 40 x 50 cm = 0,2 m2

+ Trªn lóa cÊy: 10 khãm (®èi víi bä trÜ ®Õm 5 d¶nh/10 khãm).

- §iÒu tra bÖnh:

+ BÖnh trªn th©n: mçi ®iÓm ®iÒu tra 10 d¶nh ngÉu nhiªn

+ BÖnh trªn l¸: ®iÒu tra toµn bé sè l¸ cña 10 d¶nh ngÉu nhiªn.

b) Rau mµu vµ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy: (l¹c, võng, ®Ëu ®ç, ng«, khoai rau hä hoa thËp tù... cã t¸n nhá).- §iÒu tra s©u:

+ NÕu trång th­a: 1 m2

+ NÕu trång dµy: 0,2 m2

+ NÕu v­ên ­¬m: 1 khung 40 x 50 cm = 0,2 m2

(Riªng ®èi víi lo¹i trÝch hót nh­ bä phÊn, bä trÜ, nhÖn th× tÝnh 10 c©y, 10 d¶nh, 10 l¸ trªn 1 ®iÓm, tuú theo vÞ trÝ g©y h¹i cña mçi ®èi t­îng).

- §iÒu tra bÖnh:

+ BÖnh trªn th©n: 10 c©y ngÉu nhiªn

+ BÖnh trªn l¸: 20 l¸ ngÉu nhiªn tuú thuéc vµo vÞ trÝ g©y h¹i cña tõng lo¹i bÖnh.

+ BÖnh trªn cñ, qu¶: 10 cñ, qu¶ ngÉu nhiªn.

c) C©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, c©y ¨n qu¶ cã t¸n l¸ réng, cao c©y.

+ NÕu c©y nhá: 1 c©y

+ NÕu c©y lín: Tuú thuéc vµo tõng lo¹i s©u bÖnh h¹i ®Ó cã ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra cho phï hîp theo tÇng trªn, tÇng gi÷a, tÇng d­íi, theo 4 h­íng ®«ng, t©y, nam, b¾c. Cã thÓ rung c©y, cµnh ®Ó s©u r¬i hoÆc ®iÒu tra trªn mÆt t¸n l¸ (c©y chÌ)

3. C¸ch ®iÒu tra

§iÒu tra s©u bÖnh h¹i ®ång thêi víi ®iÒu tra thiªn ®Þch, bao gåm:

a) Ngoµi ®ång, v­ên c©y


 • Quan s¸t tõ xa ®Õn gÇn sau ®ã ®Õm trùc tiÕp trªn c©y, trong tr­êng hîp kh«ng lµm ngay ®­îc ngoµi ®ång ruéng th× c¾t mÉu bÞ h¹i vÒ ph©n tÝch.

 • Dïng vît ®èi víi c¸c lo¹i s©u h¹i vµ thiªn ®Þch ho¹t ®éng ë tÇng l¸ trªn cña c©y trång (rÇy xanh ®u«i ®en, bä xÝt dµi, rÇy tr¾ng ®Çu ®á...). Mçi ruéng vît 10 vît, tr­íc hoÆc sau khi ®iÒu tra trªn nh÷ng diÖn tÝch ngoµi ®iÓm ®iÒu tra.

 • Dïng khay ®èi víi lóa cÊy ®Ó ®iÒu tra c¸c lo¹i s©u vµ thiªn ®Þch ho¹t ®éng ë tÇng d­íi (rÇy n©u, bä xÝt mï xanh...). KÝch th­íc khay (20x20x5cm), ®Æt nghiªng 1 gãc 45 ®é víi gèc lóa, råi ®Ëp 2 ®Ëp sau ®ã ®Õm sè rÇy vµo khay, råi nh©n víi hÖ sè 2, nh©n víi sè khãm trªn 1 m2, tõ ®ã quy ra mËt ®é con/m2. Trong ®iÒu kiÖn mËt ®é rÇy thÊp cã thÓ ®Ëp liÒn vµi khãm råi ®Õm. Víi rÇy n©u, nÕu mËt ®é thÊp hoÆc giai ®o¹n m¹ th× ®Õm trùc tiÕp trªn d¶nh råi quy ra con/m2.

 • Dïng khung chôp (40x50cm) ®èi víi m¹ vµ lóa s¹ ®Ó ®iÒu tra s©u vµ thiªn ®Þch trªn mÆt n­íc, trong n­íc, mÆt ruéng. Tr­êng hîp khi mËt ®é rÇy cao th× ®Õm con/d¶nh råi quy ra con/m2.

 • §iÒu tra ®èi víi lo¹i b¾t måi vµ nhÖn cã thÓ ®Õm ngay ngoµi ®ång ruéng.

 • §iÒu tra ký sinh: Mçi kú ®iÒu tra thu thËp c¸c giai ®o¹n ph¸t dôc cña s©u h¹i (trøng, s©u non, nhéng, tr­ëng thµnh) ®­a vÒ phßng theo dâi. §iÒu tra cho mçi løa th× lµm vµo ®Çu, gi÷a, cuèi løa. Tr­êng hîp nÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn th× lµm mét lÇn, nÕu chØ lµm mét lÇn th× nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh vµo lóc ph¸t sinh ré.

b) Trong phßng

Theo dâi vµ ph©n tÝch nh÷ng mÉu vËt s©u bÖnh h¹i ®· thu ®­îc trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ x¸c ®Þnh tû lÖ ký sinh:

+ Víi ký sinh trøng:

Cho trøng vµo èng nghiÖm (Ýt nhÊt 100 qu¶) cã ®Ëy nót b«ng, hµng ngµy tÈm Èm, theo dâi ph¸t dôc cña trøng. NÕu trøng bÞ ký sinh th× sÏ cã ong ký sinh vò ho¸. NÕu trøng kh«ng bÞ ký sinh s©u non sÏ në. §Õm sè ong ký sinh, sè s©u non, tÝnh tû lÖ qu¶ trøng bÞ ký sinh (coi chung 1 ong lµ mét qu¶ trøng bÞ ký sinh).

+ Víi s©u non, nhéng vµ tr­ëng thµnh:

Nu«i Ýt nhÊt 20 c¸ thÓ mçi lo¹i s©u non, nhéng, tr­ëng thµnh vµ theo dâi tû lÖ ký sinh.

c) BÉy ®Ìn, bÉy b¶.

- BÉy ®Ìn (®èi víi lóa).

C¸c Trung t©m b¶o vÖ thùc vËt vïng, Chi côc b¶o vÖ thùc vËt tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cÇn ®Æt bÉy ®Ìn liªn tôc trong vô lóa. Thèng nhÊt dïng mét lo¹i ®Ìn c¶i tiÕn cã bãng ®Ìn nªon 60 cm (cã mÉu kÌm theo), ®Þa ®iÓm bÉy ®Ìn ph¶i ®¹t ë khu ®ång ruéng lóa, xa khu d©n c­. Thêi gian ®Æt tõ 19 giê-22 giê.- BÉy b¶

ë c¸c ®Þa ph­¬ng cã c¸c lo¹i s©u th­êng ph¸t sinh vµ g©y h¹i nh­: s©u c¾n giÐ, s©u x¸m, s©u khoang... th× ®Æt bÉy b¶ theo mïa vô vµ c¸c løa s©u chÝnh.

B¶ n­íc: (C«ng thøc b¶: 4 dÊm + 4 mËt +1 r­îu + 1 n­íc + 0,1% thuèc Padan 95%).

Vµ mét sè lo¹i b¶ kh¸c v.v...V. Thu thËp xö lý sè liÖu vµ th«ng b¸o kÕt qu¶.

A. Sæ theo dâi.1. Sæ bÉy ®Ìn, bÉy b¶.

2. Sæ ghi chÐp sè liÖu ®iÒu tra s©u bÖnh ®Þnh kú, bæ sung cña tõng c©y trång, tõng ®èi t­îng...

3. Sæ theo dâi khÝ t­îng.

B. Xö lý sè liÖu.1. §¬n vÞ tÝnh:

 • MËt ®é s©u: Tuú tõng lo¹i c©y trång, tõng ®èi t­îng mµ tÝnh theo con/m2, con/c©y, con/l¸, con/qu¶...

 • Ph¸t dôc cña s©u: Tû lÖ % cña tõng giai ®o¹n (pha) ph¸t dôc

 • Tû lÖ bÖnh, chØ sè bÖnh (%)

 • Tû lÖ h¹i (%) cµnh c©y, l¸, bóp, qu¶...

Trong tr­êng hîp c©y cã nhiÒu thêi vô mét lóc th× ph©n lo¹i ph¸t dôc s©u vµ tû lÖ, chØ sè bÖnh ë tõng thêi vô. Chó ý c¸c chØ tiªu vÒ tû lÖ në cña trøng, tû lÖ ung, ký sinh, tû lÖ bÖnh, chØ sè bÖnh.

Mét sè lo¹i bÖnh h¹i trªn l¸, trªn th©n, trªn b«ng nãi chung (lóa, ng«...) ®Òu ph©n cÊp thèng nhÊt theo phô lôc 2.2. C«ng thøc tÝnh:Trong ®ã: N1 lµ sè l¸ (d¶nh, bÑ, c©y, bóp, cñ, qu¶...) bÞ bÖnh ë cÊp 1

N3 lµ sè l¸ (d¶nh, bÑ, c©y, bóp, cñ, qu¶...) bÞ bÖnh ë cÊp 3

Nn lµ sè l¸ (d¶nh, bÑ, c©y, bóp, cñ, qu¶...) bÞ bÖnh ë cÊp n

N lµ sè l¸ (d¶nh, bÑ, c©y, bóp, cñ, qu¶...) ®iÒu tra

n lµ cÊp bÖnh cao nhÊt.

C¸ch tÝnh mËt ®é vµ % ký sinh thiªn ®Þch t­¬ng tù nh­ trªn.

C. Th«ng b¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra

1. Néi dung th«ng b¸o ph¶i ®Çy ®ñ nh­ phô lôc 1a, 1b kÌm thee.

2. §èi víi diÖn tÝch bÞ h¹i ph¶i c¨n cø vµo quy ®Þnh t¹m thêi t¹i phô lôc 3 ®Ó thèng kª cô thÓ nh­ sau:


 • DiÖn tÝch nhiÔm nhÑ: lµ diÖn tÝch cã mËt ®é s©u, tû lÖ bÖnh tõ 50-100% møc quy ®Þnh t¹m thêi.

 • DiÖn tÝch nhiÔm trung b×nh: lµ diÖn tÝch cã mËt ®é s©u, tû lÖ bÖnh tõ trªn 100-200% møc quy ®Þnh t¹m thêi.

 • DiÖn tÝch nhiÔm nÆng: lµ diÖn tÝch cã mËt ®é s©u, tû lÖ bÖnh trªn 200% møc quy ®Þnh t¹m thêi.

 • DiÖn tÝch ®· xö lý (thuèc vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c).

3. Th«ng b¸o cÇn ghi râ:

 • Thêi gian b¾t ®Çu ph¸t sinh cña s©u, bÖnh chñ yÕu (kÓ c¶ trªn ký chñ phô khi ch­a cã c©y trång).

 • Thêi gian tr­ëng thµnh ra ré.

 • Thêi gian cao ®iÓm cña s©u non.

 • Thêi gian cao ®iÓm cña bÖnh.

 • Thêi gian cao ®iÓm cña thiªn ®Þch.

 • Thêi gian cao ®iÓm g©y h¹i.

 • Xu h­íng ph¸t sinh, ph¸t triÓn vµ g©y h¹i cña s©u bÖnh trong thêi gian tíi.

4. Thêi gian göi th«ng b¸o.

a) Chi côc göi: • Th«ng b¸o 5 ngµy/1 lÇn (theo mÉu phô lôc 1a) vµo c¸c ngµy 1, 6, 11, 16, 21, 26 hµng th¸ng

 • PhiÕu b¸o diÖn tÝch 10 ngµy 1 lÇn (theo mÉu phô lôc 1b) vµo c¸c ngµy 1, 11, 21, hµng th¸ng

cho Côc b¶o vÖ thùc vËt, Trung t©m B¶o vÖ thùc vËt vïng, Së N«ng nghiÖp vµ c¸c c¬ quan liªn quan.

b) Tr¹m B¶o vÖ thùc vËt huyÖn

Tr¹m göi th«ng b¸o 5 ngµy 1 lÇn (theo mÉu phô lôc 1a) vµo c¸c ngµy 1, 6, 11, 16, 21, 26 hµng th¸ng cho Chi côc b¶o vÖ thùc vËt tØnh, Uû ban nh©n d©n huyÖn vµ phiÕu b¸o diÖn tÝch 10 ngµy 1 lÇn (theo mÉu phô lôc 1b) vµo c¸c ngµy 1, 11, 21 hµng th¸ng. Tuú theo sù ph©n c«ng cña Chi côc.

Côc B¶o vÖ thùc vËt chñ tr× hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó so¹n th¶o Quy ®Þnh vÒ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra ph¸t hiÖn chi tiÕt ®èi víi tõng lo¹i s©u bÖnh hoÆc nhãm s©u bÖnh, h­íng dÉn ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn cã kÕt qu¶.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, cã g× cÇn bæ sung th× c¸c ®Þa ph­¬ng ph¶n ¸nh vÒ Côc B¶o vÖ thùc vËt (b»ng v¨n b¶n). Côc B¶o vÖ thùc vËt cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp vµ bæ sung hoµn thiÖn tr×nh Bé duyÖt míi ®­îc thùc hiÖn.B¶ng phô lôc 1a:

N¬i göi: ..........

Th«ng b¸o t×nh h×nh s©u bÖnh


Sè:..................

(tõ ngµy . . . . . . ®Õn ngµy . . . . . th¸ng . . . . . n¨m 199....)I. T×nh h×nh thêi tiÕt vµ c©y trång:

1. Thêi tiÕt:

NhiÖt ®é: Trung b×nh: . . . . . . . . . . . . . . . Cao: . . . . . . . . . . . . . . . ThÊp: . . . . . . . . . . .

§é Èm : Trung b×nh: . . . . . . . . . . . . . . . Cao: . . . . . . . . . . . . . . . ThÊp: . . . . . . . . . . .

L­îng m­a: Tæng sè: . . . . . . . . . . .NhËn xÐt kh¸c: T×nh tr¹ng thêi tiÕt tèt, xÊu, h¹n, ngËp lôt... ¶nh h­ëng ®Õn c©y trång.

2. Giai ®o¹n sinh tr­ëng cña c©y trång:

 • Lóa:

 • Ng«:

 • Rau:

 • §Ëu ®ç:

 • C¸c c©y trång kh¸c:

II. Tr­ëng thµnh vµo ®Ìn, b¶: Lo¹i ®Ìn. . . . . . . . . . . . . . . b¶ chua ngät.


Tªn s©u bÖnh vµ thiªn ®ÞchSè l­îng tr­ëng thµnh/®Ìn/b¶/®ªm
§ªm . . . . .

§ªm . . . .

§ªm . . . . .

§ªm . . . .

§ªm . . . .

III. T×nh h×nh s©u bÖnh chÝnh vµ thiªn ®Þch chÝnh:

Gièng c©y trång vµ giai ®o¹n sinh tr­ëng

Tªn s©u bÖnh

vµ thiªn ®Þch

MËt ®é, tû lÖ s©u, bÖnh,

thiªn ®Þch


Tuæi s©u hoÆc cÊp bÖnh

phæ biÕn
Trung b×nh

Cao

IV. DiÔn biÕn cña mét sè s©u bÖnh chñ yÕu vµ thiªn ®Þch chñ yÕu


Tªn s©u bÖnh vµ thiªn ®Þch

Gièng vµ G§ST c©y trång

Tæng sè c¸ thÓ ®iÒu tra

S©u
BÖnh

MËt ®é, tû lÖ s©u bÖnh, thiªn ®Þch

% Ký sinh

% chÕt tù nhiªn

% h¹i

ChØ sè bÖnh
1 2 3 4 5 6 N

0 1 3 5 7 9TB

Cao

Trøng

S.non

Nhéng

Tr­ëng thµnh

Tæng sè
TB

CaoV. NhËn xÐt: T×nh h×nh s©u bÖnh, kÕt qu¶ xö lý, dù kiÕn thêi gian tíiNg­êi thùc hiÖn

Ngµy th¸ng n¨m 200

Thñ tr­ëng ®¬n vÞPhô lôc 1b


Chi côc b¶o vÖ thùc vËt......

Trung t©m b¶o vÖ thùc vËt...Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

PhiÕu b¸o diÖn tÝch nhiÔm dÞch h¹i


(tõ ngµy . . . . . ®Õn ngµy . . . . . th¸ng . . . . . n¨m .....)
I. C©y trång vµ diÖn tÝch gieo cÊy :

* Lóa:


Vô . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DiÖn tÝch . . . . . . . . . . . . . . .

Gièng chÝnh . . . . . . . .

Vô . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DiÖn tÝch . . . . . . . . . . . . . . .

Gièng chÝnh . . . . . . . .


 • DiÖn tÝch m¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • DiÖn tÝch lóa ®Î nh¸nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • DiÖn tÝch lóa ®ßng - ch¾c xanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • DiÖn tÝch lóa chÝn - thu ho¹ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* C¸c c©y trång kh¸c:

. . . . . . . . . . . . . . DiÖn tÝch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh tr­ëng . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . DiÖn tÝch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh tr­ëng . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. DiÖn tÝch nhiÔm dÞch h¹i:

C©y trång

Tªn dÞch h¹i

DiÖn tÝch bÞ nhiÔm (ha)

DiÖn tÝch phßng trõ b»ng c¸c biÖn ph¸p

Ph©n bè


Tæng sè

Trong ®ã nhiÔm
NhÑ

TB

NÆng

Gi¶m 70% NS

NhËn xÐt vµ ®Ò nghÞ


Ngµy th¸ng n¨m

Thñ tr­ëngB¶ng phô lôc 2:

B¶ng ph©n cÊp ®èi víi bÖnh h¹i trªn lóa, ng«, rau mµu vµ mét sè lo¹i chÝch hót

I. BÖnh:

1. BÖnh trªn l¸:

CÊp1: < 1% diÖn tÝch l¸.

CÊp 3: 1 - 5% diÖn tÝch l¸

CÊp 5: >5 - 25% diÖn tÝch l¸

CÊp 7: 25 -50% diÖn tÝch l¸

CÊp 9: > 50% diÖn tÝch l¸2. BÖnh trªn th©n: (®èi víi bÖnh kh« v»n, tiªm h¹ch v.v...)

CÊp 1: < 1/4 diÖn tÝch bÑ l¸.

CÊp 3: 1/4 - 1/2 diÖn tÝch bÑ l¸.

CÊp 5: 1/4-1/2 diÖn tÝch bÑ l¸, céng l¸ thø 3, 4 bÞ bÖnh nhÑ.

CÊp 7> 1/2 - 3/4 diÖn tÝch bÑ l¸ vµ l¸ phÝa trªn

CÊp 9: VÕt bÖnh leo tíi ®Ønh c©y lóa, c¸c l¸ nhiÔm nÆng, mét sè c©y chÕt.

(§èi víi bÖnh vµng l¸ vi rót th× ®iÒu tra theo khãm, tÝnh tû lÖ khãm bÞ h¹i; bÖnh von vµ c¸c lo¹i bÖnh trªn th©n kh¸c th× tÝnh % th©n, d¶nh h¹i)

3. BÖnh trªn b«ng:

CÊp 1: <1 % h¹t bÞ bÖnh.

CÊp 3: 1 - 5% h¹t bÞ bÖnh.

CÊp 5: >5-25% h¹t bÞ bÖnh.

CÊp 7: > 25 - 50% h¹t bÞ bÖnh.

CÊp 9: > 50% h¹t bÞ bÖnh.II. §èi víi c©y ¨n qu¶ :

1. BÖnh loÐt, sÑo cam quýt:

CÊp 1: < 5% diÖn tÝch l¸, qu¶ cã vÕt bÖnh.

CÊp 3: 5 -10% diÖn tÝch l¸, qu¶ cã vÕt bÖnh.

CÊp 5: >10 - 15% diÖn tÝch l¸, qu¶ cã vÕt bÖnh.

CÊp 7: >15-20% diÖn tÝch l¸, qu¶ cã vÕt bÖnh.

CÊp 9: > 20% diÖn tÝch l¸, qu¶ cã vÕt bÖnh.2. BÖnh muéi qu¶, l¸; bÖnh tµn lôi, bÖnh xanh qu¶:

CÊp 1: <10 % diÖn tÝch l¸, qu¶, t¸n c©y bÞ bÖnh.

CÊp 3:  10 - 20% diÖn tÝch l¸, qu¶, t¸n c©y bÞ bÖnh.

CÊp 5: > 20- 30% diÖn tÝch l¸, qu¶, t¸n c©y bÞ bÖnh.

CÊp 7: >30 - 40% diÖn tÝch l¸, qu¶, t¸n c©y bÞ bÖnh

CÊp 9: > 40% diÖn tÝch l¸, qu¶, t¸n c©y bÞ bÖnh.3. BÖnh ch¶y nhùa:

CÊp 1: < 10% cµnh 1 tuæi bÞ bÖnh.

CÊp 2: < 20% cµnh 1 tuæi hoÆc 10% c¶nh 3 tuæi bÞ bÖnh.

CÊp 3: < 20% c¶nh 3 tuæi hoÆc 10% cµnh 5 tuæi bÞ bÖnh.

CÊp 4: < 20% cµnh 5 tuæi hoÆc 10% cµnh c¬ b¶n bÞ bÖnh.

CÊp 5: < 20% cµnh c¬ b¶n hoÆc 50% chu vi vá gèc bÞ bÖnh.III. §èi víi lo¹i chÝch hót (rÖp, nhÖn, bä trÜ...) trªn rau mµu, c©y c«ng nghiªp, c©y ¨n qu¶...):

Ph©n theo 3 cÊp nh­ sau:

CÊp 1: NhÑ (xuÊt hiÖn r¶i r¸c)

CÊp 2: Trung b×nh (ph©n bè d­íi 1/3 d¶nh, bóp, cê, c©y)

CÊp 3: nÆng (ph©n bè trªn 1/3 d¶nh, bóp, cê, c©y)

IV. §èi víi s©u ®ôc th©n, ®ôc cµnh cña c©y ¨n qu¶ vµ c©y c«ng nghiÖp:

CÊp 1: NhÑ (c©y cã 1-2 vÕt ®ôc hoÆc 1 cµnh bÞ hÐo, c©y vÉn xanh tèt)

CÊp 2: Trung b×nh (c©y cã 3-5 vÕt ®ôc th©n hoÆc 2-4 cµnh bÞ ®ôc, c©y ph¸t triÓn trung b×nh)

CÊp 3: NÆng (dïng tay l¾c nhÑ, c©y bÞ gÉy do vÕt ®ôc cña s©u, t¸n c©y vµng hÐo)B¶ng phô lôc 3:
Quy ®Þnh t¹m thêi vÒ mËt ®é s©u,
tû lÖ bÖnh ®Ó thèng kª diÖn tÝchTªn dÞch h¹i

Giai ®o¹n sinh tr­ëng

MËt ®é dÞch h¹i

Lóa s¹

Lóa cÊy

Cuèn l¸ nhá

§Î nh¸nh

20 c/m2

20 c/m2

§ßng - trç

10 c/m2

10 c/m2

§ôc th©n

§Î nh¸nh

2 æ/m2, 10% d¶nh hÐo

2 æ/m2, 10% d¶nh hÐo

§ßng - trç

1 æ/m2, 5% d¶nh hÐo

1 æ/m2, 5% d¶nh hÐo

RÇy n©u, rÇy l­ng tr¾ng

§Î nh¸nh

1000 c/m2

500 c/m2

§ßng - trç chÝn

3000 c/m2

2000 c/m2

Bä xÝt dµi

§ßng - trç chÝn

8 c/m2

8 c/m2

C¾n giÐ

Trç chÝn

10 c/m2

10 c/m2

S©u keo

M¹ - ®Î nh¸nh

20 c/m2

20 c/m2

S©u phao

§Î nh¸nh

20 c/m2

20 c/m2

Bä trÜ

M¹ - ®Î nh¸nh

2000 c/m2

2000 c/m2

S©u gai

§Î nh¸nh

20 TT/m2, 200 SN/m2

20 TT/m2, 200 SN/m2

S©u n¨n

M¹ ®Î nh¸nh

10% cäng bÞ h¹i

10% cäng bÞ h¹i

Chuét
10% d¶nh

10% d¶nh

BÖnh kh« v»n

§Î nh¸nh

15% d¶nh

15% d¶nh
§ßng trç

25% d¶nh

25% d¶nh

BÖnh ®¹o «n

§Î nh¸nh - ®ßng

10% l¸

10% l¸

Trç

5% b«ng

5% b«ng

BÖnh b¹c l¸

§ßng trç

20% l¸

20% l¸


MÉu bÉy ®Ìn dïng bãng ®Ìn Neon 60 cmGhi chó: KÝnh cao 62 cm, réng 20cm, dµy 5mm (bèn tÊm).

èng kÝnh nãn trªn 80cm, nãn d­íi 60

ChiÒu cao nãn trªn 20 cm, nãn d­íi 30 cm

Hép A: kÝch th­íc 15 x 20cm (bªn trong cã hép nhá h¬n ®Ó ®ùng mÉu)

Gi¸ ®ì kÝnh vµ bãng ®Ìn b»ng gç dµy 4 x 5cm, cã d·nh s©u 1cm ®Ó n¾p kÝnh.

Cét ®Ìn cã gi¸ treo cao 2,3m (b»ng gç hoÆc s¾t).


QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 48 ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương