Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp 10 tcn 169-92tải về 225.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích225.73 Kb.

Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp

10 TCN 169-92Nhãm C

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 169-92

M¸y kÐo - M¸y n«ng nghiÖp

Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu

®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng l­îng

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng l­îng cña c¸c m¸y mãc, c«ng cô n«ng nghiÖp liªn hîp víi m¸y kÐo, lµm viÖc c¬ ®éng hoÆc tÜnh t¹i.1. Quy ®Þnh chung

1.1. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chi phÝ n¨ng l­îng ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu theo yªu cÇu kü thuËt n«ng häc cña m¸y.

1.2. M¸y kÐo dïng khi thö ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu quy ®Þnh ë ®iÒu 3.8.5 cña TCVN 1773-91.

1.3. Tr­íc khi thö ph¶i ®iÒu tra, ®iÒu chØnh vµ ch¹y rµ m¸y theo ®óng kü thuËt quy ®Þnh.

1.4. Ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp ®o ®èi víi m¸y lµm viÖc c¬ ®éng ë c¸c chÕ ®é lµm viÖc vµ ch¹y kh«ng. Mçi chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y ®o Ýt nhÊt bèn lÇn t­¬ng øng víi c¸c ®­êng ch¹y ®i vµ vÒ.

1.5. CÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c phÐp ®o ®èi víi lµm viÖc tÜnh t¹i ë c¸c chÕ ®é cã t¶i vµ kh«ng t¶i.

1.6. CÇn ph¶i kiÓm tra, hiÖu chuÈn c¸c thiÕt bÞ ®o tr­íc khi thö. Danh môc thiÕt bÞ ®o vµ sai sè cho phÐp quy ®Þnh ë phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nµy.

Tr­êng hîp sö dông thiÕt bÞ ®o kh¸c th× ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c t­¬ng tù nh­ c¸c thiÕt bÞ, dông cô quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

1.7. §o¹n ®­êng thÝ nghiÖm dµi Ýt nhÊt 50m nÕu tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y b»ng hoÆc nhá h¬n 2,5 m/s vµ Ýt nhÊt 100m nÕu tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y lín h¬n 2,5 m/s.

§èi víi ruéng n­íc do ®iÒu kiÖn chän ruéng cã khã kh¨n nªn cho phÐp rót ng¾n chiÒu dµi quy ®Þnh trªn, nh­ng kh«ng ®­îc Ýt h¬n 30m vµ 60m t­¬ng øng.

1.8. C¸c ®iÒu kiÖn thö kh¸c nh­ ®Êt ®ai, h¹t gièng c©y trång... do tiªu chuÈn ngµnh hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña tõng mÉu m¸y cô thÓ quy ®Þnh.

2. Néi dung thö

2.1. CÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng l­îng cña m¸y quy ®Þnh ë b¶ng 1.


B¶ng 1


T.T

ChØ tiªu cÇn x¸c ®Þnh

M¸y c¬ ®éng

M¸y tÜnh t¹i

1

C«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬ Nh, kW

+

+

2

C«ng suÊt chi phÝ trªn trôc thu c«ng suÊt Ntcs, kW

3

C«ng suÊt chi phÝ cho truyÒn ®éng thuû lùc Ntl, KW

4

C«ng suÊt chi phÝ cho ma s¸t ë bé truyÒn ®éng, ë trôc thu c«ng suÊt vµ ë truyÒn ®éng thñy lùc Nms, kW

-

-

5

C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n Nl, kW

+
6

C«ng suÊt chi phÝ cho tr­ît N, kW

+
7

C«ng suÊt c¶n kÐo NK, kW

+

+

8

Chi phÝ c«ng suÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm N0, kW.h/ha (kW.h/t.km)

+

+

9

Lùc c¶n riªng cña m¸y n«ng nghiÖp KC, N/m2 (N/m)

+
10

Tiªu thô nhiªn liÖu giê G, kg/h

+

+

11

Tiªu thô nhiªn liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm g, kg/ha (kg/t.km)

+

+

12

HiÖu suÊt chung cña m¸y , %

+

+

13

HÖ sè sö dông c«ng suÊt cña ®éng c¬

+

+

Chó thÝch:

1) DÊu (+) lµ chØ tiªu b¾t buéc ph¶i x¸c ®Þnh;

2) DÊu () lµ chØ tiªu cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo tõng liªn hîp m¸y cô thÓ khi lµm viÖc;

3) DÊu (-) lµ chØ tiªu khuyÕn khÝch x¸c ®Þnh;

4) Nh÷ng chØ tiªu lµ hÖ qu¶ cña c¸c chØ tiªu ghi ë b¶ng 1 vµ nh÷ng chØ tiªu phô kh¸c kh«ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

3. TiÕn hµnh thö

3.1. CÇn ph¶i c¨n cø vµo môc ®Ých ®Ó chän mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬ (Nh) nh­ sau:

a) Ph­¬ng ph¸p th¸o ®éng c¬ khái m¸y:

Thö ®éng c¬ trªn bµn phanh thuû lùc hoÆc bµn phanh ®iÖn theo ph­¬ng ph¸p ®· ®­îc quy ®Þnh ë ®iÒu 3.7 cña TCVN 1773-91.

b) Ph­¬ng ph¸p kh«ng th¸o ®éng c¬ khái m¸y:

Thö x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu lµm viÖc cña ®éng c¬ qua trôc trÝch c«ng suÊt b»ng bµn phanh cè ®Þnh hoÆc bµn phanh l­u ®éng, thÝ dô nh­ P400M. Tr×nh tù tiÕn hµnh thö nh­ sau:

§Æt bµn thö vµ m¸y kÐo trªn nÒn ph¼ng. §­êng t©m cña trôc trÝch c«ng suÊt cña m¸y kÐo vµ trôc nèi cña bµn thö ph¶i n»m trªn mÆt ph¼ng däc ®èi xøng cña m¸y kÐo, cho phÐp xª dÞch sang bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i mÆt ph¼ng ®èi xøng mét kho¶ng kh«ng ®­îc lín h¬n 25 mm. C¸c kho¸ nèi ghÐp trôc c¸c ®¨ng víi trôc trÝch c«ng suÊt ph¶i ch¾c ch¾n.

Cho ®éng c¬ lµm viÖc, ®Ó tay cung cÊp nhiªn liÖu t­¬ng øng víi vÞ trÝ cung cÊp lín nhÊt: KiÓm tra nhiÖt ®é n­íc khi ra khái ®éng c¬ vµ nhiÖt ®é dÇu nhên trong c¸c te ®Ó ®¶m b¶o trong giíi h¹n 85 – 950C.

CÇn ph¶i theo dâi kim chØ cña ®ång hå b¸o nhiÖt ®é dÇu thuû lùc g¾n trªn bµn thö ®Ó nhiÖt ®é kh«ng ®­îc qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh. Duy tr× nhiÖt ®é dÇu quy ®Þnh b»ng c¸ch ®iÒu chØnh l­u l­îng n­íc lµm nguéi.

ChÕ ®é t¶i ®Ó thö thÓ hiÖn trªn ®ång hå cña bµn thö cã ®¬n vÞ ®o lµ kPa. §iÒu chØnh chÕ ®é t¶i b»ng c¸ch tiÕt l­u thay ®æi ¸p suÊt dÇu thñy lùc th«ng qua v« l¨ng ®iÒu khiÓn.

Trong mçi thÝ nghiÖm, ghi c¸c sè liÖu møc t¶i vµ tèc ®é quay trªn c¸c ®ång hå cña thiÕt bÞ. CÇn ph¶i thÝ nghiÖm Ýt nhÊt 12 møc t¶i kh¸c nhau theo chiÒu t¨ng dÇn vµ ng­îc l¹i. Nh¾c l¹i thÝ nghiÖm 3 lÇn.

C¨n cø vµo sè liÖu thu ®­îc trong c¸c thÝ nghiÖm vµ dïng b¶ng hiÖu chuÈn mÉu kÌm theo bµn thö x¸c ®Þnh c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬.

3.2. C«ng suÊt chi phÝ trªn trôc trÝch c«ng suÊt cña m¸y kÐo ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

L¾p ten z« c¸c ®¨ng vµo trôc trÝch c«ng suÊt cña m¸y kÐo. L¾p m¸y n«ng nghiÖp vµo m¸y kÐo qua ten z« c¸c ®¨ng vµ ®iÒu chØnh ®óng theo yªu cÇu khi lµm viÖc (®Ó khi m¸y lµm viÖc th× ten z« c¸c ®¨ng lµm viÖc b×nh th­êng, khi m¸y di chuyÓn hay quay vßng kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®o). Nèi ®Çu ra cña c¸c bé c¶m biÕn ®o tèc ®é quay vµ m« men xo¾n trªn ten z« c¸c ®¨ng víi c¸c kªnh ®o cña m¸y ghi c¸c th«ng sè vÒ n¨ng l­îng (rêi r¹c vµ t­¬ng tù cña thiÕt bÞ ®o n¨ng l­îng tù ®éng). Cho m¸y lµm viÖc trªn ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7, lÊy c¸c sè liÖu tèc ®é quay vµ m« men xo¾n (thÓ hiÖn trªn mµn hiÖn sè) tõ m¸y ®o n¨ng l­îng.

TÝnh to¸n sè liÖu thu nhËn ®­îc vµ ¸p dông c«ng thøc (1) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.2 ®Ó x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ trªn trôc trÝch c«ng suÊt.

3.3. Khi cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¸c truyÒn ®éng thuû lùc th× ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p vµ dông cô ®o ®· ®­îc xÐt duyÖt theo thñ tôc quy ®Þnh.

3.4. Khi cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho ma s¸t ë bé truyÒn ®éng, ë trôc trÝch c«ng suÊt vµ ë truyÒn ®éng thuû lùc th× ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p vµ dông cô ®o ®· ®­îc xÐt duyÖt theo thñ tôc quy ®Þnh.

3.5. X¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n thùc hiÖn khi m¸y kÐo ch¹y kh«ng trªn nÒn mµ m¸y ho¹t ®éng vµ m¸y n«ng nghiÖp ë tr¹ng th¸i chuÈn bÞ lµm viÖc. Cã hai ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nh­ sau:

a) Ph­¬ng ph¸p ®o b»ng d¾t kÐo:

Dïng mét m¸y kÐo kh¸c ®Ó kÐo m¸y cÇn thÝ nghiÖm. Gi÷a hai m¸y kÐo l¾p lùc kÕ tù ghi ®Ó x¸c ®Þnh lùc c¶n l¨n. Lùc c¶n l¨n ®­îc ®o ë nh÷ng sè truyÒn vµ vËn tèc t­¬ng øng víi sè truyÒn vµ vËn tèc lµm viÖc cña m¸y. Khi thÝ nghiÖm ph¶i cho m¸y kÐo ®­îc thö lµm viÖc nh­ng kh«ng gµi sè, kh«ng sö dông phanh vµ ly hîp.

C¨n cø vµo sè liÖu vÒ lùc c¶n l¨n ë vËn tèc lµm viÖc t­¬ng øng, ¸p dông c«ng thøc (2) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.3 ®Ó x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n.

Chó thÝch: Ph­¬ng ph¸p d¾t kÐo kh«ng ¸p dông ®èi víi m¸y lµm viÖc ë ruéng n­íc.

b) Ph­¬ng ph¸p ®o b»ng bé c¶m biÕn:

G¾n c¸c bé c¶m biÕn ®Ó ®o m« men vµ tèc ®é quay trªn b¸n trôc cña m¸y kÐo khi ch¹y kh«ng. Nh÷ng tÝn hiÖu ®o tõ c¸c bé c¶m biÕn ®­îc chuyÓn ®Õn thiÕt bÞ ®o n¨ng l­îng tù ®éng nhê c¸c d©y nèi cã d¾c c¾m chuyªn dïng kÌm theo thiÕt bÞ.

Sau khi xö lý sè liÖu ghi nhËn trªn thiÕt bÞ ®o, x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n theo c«ng thøc (3) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.3.Chó thÝch: Tr­êng hîp m¸y kÐo l¾p b¸nh lång lµm viÖc ë ruéng n­íc cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n theo ph­¬ng ph¸p riªng ch­a quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

3.6. C«ng suÊt chi phÝ cho tr­ît x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c«ng suÊt, ®é tr­ît trªn c¸c b¸nh chñ ®éng vµ ¸p dông c«ng thøc (4) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.4.

C«ng suÊt trªn trôc b¸nh chñ ®éng x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù nh­ quy ®Þnh ë ®iÒu 3.5b.

§é tr­ît x¸c ®Þnh theo mét trong hai ph­¬ng ph¸p sau:

a) Ph­¬ng ph¸p ®Õm sè vßng quay cña b¸nh chñ ®éng:

§¸nh dÊu mét ®iÓm mèc trªn b¸nh chñ ®éng. Khi m¸y ch¹y ®· æn ®Þnh trªn ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7 cÇn ph¶i quan s¸t ®iÓm mèc trªn b¸nh xe ®Ó ®Õm hÕt sè vßng nguyªn ®ång thêi bÊm ®ång hå ®o thêi gian t¹i c¸c thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®Õm. C¨n cø vµo sè vßng ®Õm ®­îc, thêi gian ®Õm vµ thêi gian thÝ nghiÖm chung ®Ó x¸c ®Þnh sè vßng quay cña b¸nh chñ ®éng trªn ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm. CÇn ph¶i ®Õm b¸nh chñ ®éng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i ®Ó x¸c ®Þnh sè vßng quay trung b×nh.

TiÕn hµnh ®Õm sè vßng quay cña b¸nh chñ ®éng khi m¸y kÐo ch¹y kh«ng vµ khi cã t¶i. Xö lý sè liÖu vµ x¸c ®Þnh ®é tr­ît theo c¸c c«ng thøc (4), (5), (6) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.5.

b) Ph­¬ng ph¸p ®o b»ng bé c¶m biÕn:

G¾n c¸c bé c¶m biÕn ®o sè vßng quay t¹i hai b¸nh chñ ®éng cña m¸y kÐo. L¾p b¸nh xe sè 5 vµo m¸y kÐo theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ. C¾m nh÷ng ®Çu nèi cña c¸c bé c¶m biÕn trªn b¸nh chñ ®éng m¸y kÐo vµ b¸nh xe sè 5 vµo thiÕt bÞ ®o n¨ng l­îng tù ®éng.

Cho m¸y kÐo lµm viÖc trªn ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7, ghi vµ tÝnh sè liÖu trªn thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh ®é tr­ît.

3.7. X¸c ®Þnh c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo b»ng c¸ch ®o lùc c¶n kÐo, vËn tèc lµm viÖc vµ ¸p dông c«ng thøc (7) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.6.

a) §o lùc c¶n kÐo:

* §o b»ng c«ng kÕ:

L¾p c«ng kÕ vµo phÝa sau m¸y kÐo b»ng bé g¸ ch¾c ch¾n vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng lùc kÐo cña m¸y kÐo. D©y cã ®Çu nèi chuyªn dïng ®­îc l¾p vµo ®Çu trôc trÝch c«ng suÊt ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng cho c¬ cÊu tÝch ph©n cña c«ng kÕ. ChØ sè ë bé phËn ®o c«ng vµ chØ sè ë bé phËn ®o ®o¹n ®­êng di chuyÓn cña m¸y thÓ hiÖn trªn c«ng kÕ vµ ph¶i ®­îc ghi t¹i c¸c thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc thÝ nghiÖm.

C¨n cø vµo sè liÖu thu nhËn ®­îc x¸c ®Þnh lùc c¶n kÐo theo c«ng thøc (8) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.7.

* §o b»ng lùc kÕ:

§èi víi m¸y n«ng nghiÖp kiÓu mãc cÇn ph¶i l¾p lùc kÕ tù ghi (kiÓu thuû lùc hoÆc kiÓu lß xo) gi÷a m¸y n«ng nghiÖp vµ m¸y kÐo b»ng khíp nèi cøng.

§èi víi m¸y n«ng nghiÖp kiÓu treo dïng khung ®o lùc chuyªn dïng (kiÓu §øc KNN-1) ®Ó l¾p lùc kÕ tù ghi. CÇn l­u ý lµm tr¬n c¸c gèi ®ì tr­ît vµ gèi ®ì l¨n tr­íc vµ sau khi l¾p khung vµo m¸y kÐo vµ m¸y n«ng nghiÖp.

Trªn ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm lùc c¶n kÐo ®­îc ghi b»ng biÓu ®å l¾p ë lùc kÕ. Xö lý biÓu ®å b»ng dông cô ®o diÖn tÝch vµ ¸p dông c«ng thøc (9) quy ®Þnh ë ®iÒu 4.7 ®Ó x¸c ®Þnh lùc c¶n kÐo trung b×nh.

* §o b»ng bé c¶m biÕn:

Tuú theo lùc c¶n m¸y n«ng nghiÖp ®Ó g¾n c¸c bé c¶m biÕn ®o lùc cho thÝch hîp, bao gåm lo¹i 1T, 2T, 3T, 4T vµo khung ®o lùc hoÆc khíp nèi cøng. Sè liÖu thu ®­îc trªn ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm thÓ hiÖn trªn thiÕt bÞ ®o n¨ng l­îng tù ®éng.

b) §o tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y:

Tèc ®é chuyÓn ®éng cña m¸y ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p bÊm giê, c¸ch tiÕn hµnh nh­ sau:

T¹i c¸c vÞ trÝ mèc cña ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm quy ®Þnh ë ®iÒu 1.7 c¾m hai cäc dµi 2m ë hai phÝa ®èi xøng qua t©m ®­êng ch¹y cña m¸y. Mét ng­êi ®øng ë mèc thø nhÊt t¹i vÞ trÝ th¼ng hµng víi hai cäc c¾m nãi trªn vµ cã nhiÖm vô phÊt cê ra hiÖu khi m¸y b¾t ®Çu vµo ®o¹n thÝ nghiÖm. Mét ng­êi kh¸c ®øng ë vÞ trÝ t­¬ng tù ng­êi cÇm cê nh­ng ë mèc thø 2 vµ cã nhiÖm vô bÊm giê khi m¸y b¾t ®Çu vµo vµ ra khái ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm.

VËn tèc chuyÓn ®éng cña m¸y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (10) quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4.8.

3.8. X¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau tuú theo môc ®Ých thö m¸y:

a) §o b»ng b×nh ®ong:

B×nh ®ong cã th­íc chia v¹ch vµ kho¸ ba ng¶ ®­îc ®Æt trªn ®­êng nhiªn liÖu vµo ®éng c¬, nèi gi÷a b×nh läc l¾ng vµ b×nh läc th« nhiªn liÖu. CÇn ph¶i g¸ l¾p b×nh ®ong thËt ch¾c ch¾n ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, tiÖn lîi cho ng­êi ®äc th­íc ®o vµ ®¶m b¶o n¹p ®ñ l­îng nhiªn liÖu cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh mét thÝ nghiÖm. C¸c thao t¸c trong qu¸ tr×nh ®o nh­ sau:

Khi m¸y ch­a ch¹y vµo ®­êng thÝ nghiÖm cÇn vÆn kho¸ ba ng¶ ®Ó nhiªn liÖu võa vµo b×nh ®ong võa vµo th¼ng ®éng c¬. Khi m¸y ch¹y chØ cßn c¸ch cäc mèc thÝ nghiÖm mét kho¶ng 2-5 m (tuú theo thÝ nghiÖm víi t¶i träng lín hay nhá, tèc ®é thÊp hay cao ®Ó ­íc l­îng kho¶ng c¸ch nµy cho thÝch hîp) cÇn ph¶i vÆn kho¸ ba ng¶ ®Ó ®iÒu khiÓn cho nhiªn liÖu tõ b×nh ®ong cung cÊp vµo ®éng c¬. §äc chØ sè v¹ch chia trªn th­íc ®o ®ång thêi víi bÊm ®ång hå thêi gian t¹i c¸c thêi ®iÓm m¸y b¾t ®Çu vµo rµ vµ ra khái ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm. CÇn l­u ý khi kÕt thóc mét thÝ nghiÖm l¹i vÆn kho¸ ba ng¶ cho nhiªn liÖu võa vµo b×nh ®ong võa vµo ®éng c¬ ®Ó khái chÕt m¸y do hÕt nhiªn liÖu ë b×nh ®ong vµ chuÈn bÞ cho thÝ nghiÖm tiÕp theo.

C¨n cø vµo sè v¹ch chia ®äc ®­îc trªn th­íc ®o, thêi gian thÝ nghiÖm vµ sè liÖu hiÖu chuÈn b×nh ®ong ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu theo c¸c c«ng thøc (15), (16), (17), (18) quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 4.11, 4.12 vµ 4.13.


b) §o b»ng bé c¶m biÕn:

L¾p bé c¶m biÕn ®o nhiªn liÖu (YP-154) trªn èng dÉn gi÷a b×nh läc vµ b¬m cao ¸p. Dïng d©y cã d¾c c¾m chuyªn dïng ®Ó nèi tõ bé c¶m biÕn nhiªn liÖu tíi thiÕt bÞ ®o tù ®éng. Trong thêi gian thÝ nghiÖm ghi sè xung vµ thêi gian lÊy tõ thiÕt bÞ ®o tù ®éng vµ qua sè liÖu chuÈn thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ nhiªn liÖu.

c) §o b»ng m¸y ®o nhiªn liÖu x¸ch tay, thÝ dô nh­ NN-1A: l¾p m¸y ®o vµo vÞ trÝ nh­ ®· tr×nh bµy ë c¸ch ®o b»ng bé c¶m biÕn. Khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm bËt c«ng t¾c cho m¸y lµm viÖc. Sè liÖu chi phÝ nhiªn liÖu theo thêi gian ®­îc thÓ hiÖn trªn mµn hiÖn sè cña m¸y ®o.

4. C«ng thøc tÝnh to¸n

4.1. C«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬, Nh (kW) ®­îc tÝnh theo c¸c c«ng thøc quy ®Þnh ë ®iÒu 5.1 cña TCVN 1685-91. §éng c¬ ®iªzen – ph­¬ng ph¸p thö, ë ®iÒu 6.3.2 cña TCVN 1773-91. M¸y kÐo n«ng nghiÖp – ph­¬ng ph¸p thö

4.2. C«ng suÊt chi phÝ trªn trôc thu c«ng suÊt Ntcs (kW):

(1)

Trong ®ã: Mtcs vµ ntcs lµ m« men quay (kG.m) vµ tèc ®é quay (vg/ph) cña trôc trÝch c«ng suÊt.

4.3. C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n Nl (kW):

* Khi ®o b»ng d¾t kÐo (2)

Trong ®ã: Pl - lùc c¶n l¨n trung b×nh, N;

V - vËn tèc chuyÓn ®éng cña m¸y, km/h.

* Khi ®o b»ng bé c¶m biÕn (kW):

(3)

Trong ®ã: Mt, Mp, nt, np - m« men quay (kG.m), tèc ®é quay (vg/ph) cña trôc b¸nh chñ ®éng t­¬ng øng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i khi ch¹y kh«ng.ck - ®é tr­ît cña b¸nh chñ ®éng khi ch¹y kh«ng.

4.4. C«ng suÊt chi phÝ cho tr­ît N (kW):

N = 0,01 . Ncd.  (4)

Trong ®ã: Ncd - c«ng suÊt ®o ®­îc trªn trôc b¸nh chñ ®éng, kW

 - ®é tr­ît cña b¸nh chñ ®éng, %

4.5. §é tr­ît cña b¸nh chñ ®éng,  (%):

* §èi víi ruéng kh« (5)
Trong ®ã:

nb - sè vßng quay trung b×nh cña b¸nh chñ ®éng khi m¸y kÐo cã t¶i (trung b×nh céng sè vßng quay cña b¸nh ph¶i vµ b¸nh tr¸i), vßng.

nk - sè vßng quay trung b×nh cña b¸nh chñ ®éng khi m¸y kÐo ch¹y kh«ng (trung b×nh céng sè vßng quay cña b¸nh ph¶i vµ b¸nh tr¸i), vßng.

* §èi víi ruéng n­íc (5')

Trong ®ã:

rt - b¸n kÝnh tÜnh ®o tõ t©m trôc b¸nh chñ ®éng ®Õn mÆt nÒn mµ m¸y lµm viÖc, m.

rl - b¸n kÝnh vßng l¨n cña b¸nh xe øng víi ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm vµ víi t¶i träng nhÊt ®Þnh, m. B¸n kÝnh vßng l¨n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

(6)

Trong ®ã: S - chiÒu dµi cña ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm, m;

nb - sè vßng quay trung b×nh cña b¸nh chñ ®éng, vßng.

4.6. C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo NK (kW):(7)

Trong ®ã: R - lùc c¶n kÐo trung b×nh, N;

V - vËn tèc chuyÓn ®éng cña m¸y, km/h.

4.7. Lùc c¶n kÐo cña m¸y n«ng nghiÖp R:

* Khi ®o b»ng c«ng kÕ (8)

Trong ®ã: A - ®é t¨ng chØ sè ë bé phËn ®o c«ng;

S - ®é t¨ng chØ sè ë bé phËn ®o qu·ng ®­êng.

* Khi ®o b»ng lùc kÕ tù ghi (N) (9)

Trong ®ã: e - hÖ sè ®µn håi cña lß xo lùc kÕ, N/mm;

F - diÖn tÝch gi¶n ®å ghi b»ng lùc kÕ, mm2;

l - chiÒu dµi cña gi¶n ®å, mm;

h - chiÒu cao trung b×nh cña gi¶n ®å, mm.

4.8. VËn tèc chuyÓn ®éng trung b×nh cña m¸y, V (km/h):

(10)

Trong ®ã: S - chiÒu dµi cña ®o¹n ®­êng thÝ nghiÖm, m;

T - thêi gian thÝ nghiÖm, s.

4.9. Chi phÝ c«ng suÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm N0, kW.h/ha (kW.h/t.km):(11)

Trong ®ã: Nh - c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬, kW;

W - n¨ng suÊt giê lµm viÖc thuÇn tuý cña m¸y, ha/h (t.km/h)

(12)

Trong ®ã:

Mtn - khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn b»ng m¸y trong thêi gian thÝ nghiÖm, ha, t.km.

T - thêi gian thÝ nghiÖm, s.

4.10. Lùc c¶n riªng cña m¸y n«ng nghiÖp K0, N/m2 hoÆc kG/cm2:

* §èi víi cµy: (13)

* §èi víi m¸y n«ng nghiÖp kh¸c K0, N/m (kG/cm): (14)

Trong ®ã:

R - lùc c¶n kÐo cña m¸y n«ng nghiÖp, N (hoÆc kG);

B - bÒ réng lµm viÖc cña m¸y n«ng nghiÖp, m (hoÆc cm):

a - ®é s©u lµm viÖc cña cµy, m (hoÆc cm).

4.11. Khèi l­îng nhiªn liÖu tiªu trong thÝ nghiÖm Gtn (g):

Gtn= Vtn. gtn (15)

Trong ®ã:

Vtn - thÓ tÝch nhiªn liÖu ®· tiªu thô, cm3;

tn- khèi l­îng riªng cña nhiªn liÖu ë nhiÖt ®é thÝ nghiÖm, g/cm3.

tn= - .(t0 - 200) (16)

Trong ®ã: - khèi l­îng riªng cña nhiªn liÖu ë 200C, g/cm3.

 - hÖ sè gi·n në thÓ tÝch cña nhiªn liÖu;

t0 - nhiÖt ®é cña nhiªn liÖu khi thÝ nghiÖm, 0C.

4.12. Tiªu thô nhiªn liÖu giê G, kg/h:

(17)

Trong ®ã: Gtn - khèi l­îng nhiªn liÖu tiªu thô trong thÝ nghiÖm, g;

T - thêi gian thÝ nghiÖm, s.

4.13. Tiªu thô nhiªn liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm g, kg/ha (kg/t.km): (18)

Trong ®ã: G - tiªu thô nhiªn liÖu giê, kg/h.

W - n¨ng suÊt giê lµm viÖc thuÇn tuý cña m¸y, ha/h (t.km/h)

4.14. HiÖu suÊt chung cña m¸y  (%):

(19)

Trong ®ã: NK - c«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo, kW;

Ntcs - c«ng suÊt chi phÝ trªn trôc thu c«ng suÊt, kW;

h - c«ng suÊt h÷u hiÖu cña ®éng c¬, kW.

4.15. HÖ sè sö dông c«ng suÊt cña ®éng c¬ K:

(20)

Trong ®ã: Ndm - c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬, kW;

Ntb - c«ng suÊt trung b×nh trong mét chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, kW.

(21)

Trong ®ã:

Ni - c«ng suÊt trung b×nh chi phÝ ®Ó thùc hiÖn mét lo¹i h×nh c«ng viÖc trong chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, kW;

Ti - thêi gian thùc hiÖn mét lo¹i h×nh c«ng viÖc trong chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, s;

t - thêi gian mét chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y, s;

n - sè lo¹i h×nh c«ng viÖc trong chu tr×nh lµm viÖc cña m¸y.5. LËp biªn b¶n thö

5.1. KÕt qu¶ thö ph¶i ®­îc s¾p xÕp d­íi d¹ng c¸c biªn b¶n thö bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau:

a) Tr×nh bµy ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y, c¸c yªu cÇu kü thuËt sö dông m¸y, c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña m¸y trong thêi gian thö.

b) LiÖt kª danh môc c¸c thiÕt bÞ, dông cô ®o, sai sè cho phÐp vµ c¸c sè liÖu chuÈn thiÕt bÞ ®o tr­íc khi thö.

c) C¸c kÕt qu¶ thö theo néi dung quy ®Þnh ë ®iÒu 2 cña tiªu chuÈn nµy.

d) C¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ thö ®¸nh gi¸ møc ®é phï hîp cña m¸y vÒ chi phÝ n¨ng l­îng.

5.2. TÊt c¶ c¸c biªn b¶n thö ph¶i ®­îc ghi râ tªn m¸y, ngµy vµ n¬i thö, ®iÒu kiÖn thö, kÕt qu¶ thö, tªn vµ ch÷ ký cña ng­êi phô tr¸ch… vµ ph¶i ®­îc l­u tr÷ trong thêi h¹n Ýt nhÊt 5 n¨m.

MÉu biªn b¶n thö xem ë phô lôc 2 cña tiªu chuÈn nµy.


Phô lôc 1

Danh môc thiÕt bÞ dông cô ®o

T.T

Tªn gäi

CÊp chÝnh x¸c hoÆc sai sè cho phÐp

1

Bµn phanh thuû lùc, ®iÖn hoÆc c¬ häc

1,5

2

Lùc kÕ tù ghi 1T-3T (DT-3)

1,5

3

C«ng kÕ
4

ThiÕt bÞ ®o n¨ng l­îng tù ®éng (EMA-P)
5

Kh©u ®o lùc kÐo b»ng ten z¬ kiÓu vßng

1,5

6

Ten z¬ c¸c ®¨ng

1,5

7

C¸c trôc ®o ten z¬

1,5

8

Bé ®Õm xung ®iÖn ®o tèc ®é quay
9

Bé c¶m biÕn sè vßng quay kiÓu tiÕp xóc hoÆc kh«ng tiÕp xóc
10

§ång hå bÊm gi©y

0,2

11

§ång hå ®o sè vßng quay kiÓu c¬ häc

1,0

12

B¸nh xe sè 5
13

Khung ®o lùc KKN-1
14

B×nh ®ong cã th­íc ®o vµ kho¸ ba ng¶
15

M¸y ®o nhiªn liÖu x¸ch tay (NN-1A)
16

Tû träng kÕ
17

NhiÖt kÕ thñy ng©n giíi h¹n ®o 1500C
18

C©n kü thuËt giíi h¹n ®o 500 g

0,01

19

Bé qu¶ c©n mÉu
20

C¸c lo¹i th­íc ®o chiÒu dµi
21

Th­íc ®o th¨ng b»ng
22

Cäc dµi 2 m
23

KhÝ ¸p kÕ
24

Dông cô ®o diÖn tÝch gi¶n ®å
Phô lôc 2

(Tham kh¶o)


B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chi phÝ n¨ng l­îng


Ngµy thö: .......................................... Liªn hîp m¸y: ..............................................

N¬i thö: ............................................. §éng c¬: ......................................................

§iÒu kiÖn thö: ................................... Sè truyÒn: .....................................................

Ng­êi phô tr¸ch:................................ .....................................................
TT

Tªn gäi c¸c chØ tiªu

Khi ch¹y kh«ng

Khi lµm viÖc

§­êng ®i

§­êng vÒ

§­êng ®i

§­êng vÒ
CK1

CK2

CK3

CK1

CK2

CK3

LV1

LV2

LV3

LV4

LV1

LV2

LV3

LV4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

§o¹n ®­êng S, m2

Thêi gian T, s3

Tèc ®é V, km/h4

M« men trªn trôc b¸nh chñ ®éng:

* Bªn tr¸i Mt, kG.m

* Bªn ph¶i Mp, kG.m
5

M« men trªn trôc trÝch c«ng suÊt, Mtcs, kG.m6

Tèc ®é quay trôc b¸nh chñ ®éng:

* Bªn tr¸i nt, vg/ph* Bªn ph¶i np, vg/ph7

Tèc ®é quay trôc trÝch c«ng suÊt ntcs, vg/ph8

C«ng suÊt trªn trôc b¸nh chñ ®éng Ncd, kW9

C«ng suÊt trªn trôc thu c«ng suÊt Ntcs, kW10

§é tr­ît d, %11

C«ng suÊt chi phÝ cho tr­ît Nd, kW12

Lùc c¶n kÐo R, N13

C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n kÐo NK, kW14

Lùc c¶n l¨n Pl, N15

C«ng suÊt chi phÝ cho c¶n l¨n Nl, kW16

Lùc c¶n riªng K0, N/m2 (N/m)17

Chi phÝ c«ng suÊt cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm N0, kW.h/ha (kW.h/t.km)18

Tiªu thô nhiªn liÖu giê G, kg/h19

Tiªu thô nhiªn liÖu cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm g, kg/ha (kg/t.km)20

HiÖu suÊt chung cña m¸y h, %21

HÖ sè sö dông c«ng suÊt cña ®éng c¬ K

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương