Tiff (Tag Image File Format)


Söû duïng coâng cuï Magic Wandtải về 1.02 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.02 Mb.
1   2   3   4

4. Söû duïng coâng cuï Magic Wand

* Duøng coâng cuï Magic Wand:

- Choïn coâng cuï Magic Wand

- Trong thanh Options, ñònh roõ caàn taïo vuøng môùi hay theâm vaøo vuøng choïn hieän coù hay tröø bôùt khoûi vuøng choïn hay choïn vuøng do caùc vuøng choïn khaùc taïo thaønh.

- Vôùi Tolerance, goõ giaù trò tính baèng pixel, töø 0 ñeán 255. Goõ giaù trò thaáp ñeå choïn maøu truøng vôùi maøu pixel baïn nhaáp, hoaëc goõ giaù trò cao hôn ñeå choïn khoaûng maøu roäng hôn.

- Ñeå vuøng choïn coù rìa trôn nhaün, choïn Anti-aliased.

- Muoán choïn chæ nhöõng vuøng keá caän vôùi cuøng coâng cuï, choïn Contiguous. Baèng ngöôïc laïi taát caû pixel truøng maøu seõ ñöôïc choïn.

- Muoán choïn maøu söû duïng döõ lieäu töø moïi lôùp khaû kieán, choïn Use All Layers. Baèng khoâng, coâng cuï Magic Wand chæ choïn maøu töø lôùp hoaït ñoäng.

- Trong hình aûnh, nhaáp maøu baïn muoán choïn. Neáu choïn Contiguous, moïi pixel keà nhau trong khoaûng dung sai seõ ñöôïc choïn. Coøn nhö khoâng, taát caû pixel trong khoaûng dung sai seõ ñöôïc choïn.

5. Söû duïng leänh Color Range

Leänh Color Range choïn maøu hoaëc taäp hôïp caùc maøu

* Choïn khoaûng maøu döïa vaøo maøu laáy maãu:

- Choïn Select > Color Range. Vôùi Select, choïn coâng cuï Sampled Colors.

- Choïn moät trong nhöõng tuøy choïn döôùi ñaây:

+ Selection: chæ ñeå xem tröôùc vuøng choïn khi baïn thieát laäp

+ Image: xem tröôùc toaøn boä hình aûnh. Ví duï, coù theå baïn muoán laáy maãu töø moät phaàn aûnh khoâng hieån thò treân maøn hình.

- Ñaët con troû treân hình aûnh hoaëc vuøng xem tröôùc, nhaáp ñeå laáy maãu nhöõng maøu baïn muoán theâm vaøo vuøng choïn.

- Ñieàu chænh khoaûng maøu baèng con tröôït Fuzziness hay goõ giaù trò. Ñeå giaûm khoaûng maøu ñaõ choïn, haõy giaûm giaù trò naøy. Tuøy choïn Fuzziness choïn moät phaàn pixel baèng caùch chi phoái möùc ñoä boå sung caùc maøu lieân quan vaøo vuøng choïn (Trong khi tuøy choïn Tolerance cuûa coâng cuï Magic Wand vaø Paint Bucket laïi taêng khoaûng maøu ñöôïc choïn toaøn boä).

- Ñieàu chænh cuøng choïn:

+ Muoán ñöa theâm maøu vaøo, choïn Eyedropper + töø hoäp thoaïi Color Range, nhaáp trong vuøng xem tröôùc trong hình aûnh.

+ Ñeå loaïi bôùt maøu, choïn Eyedropper -, nhaáp trong vuøng xem tröôùc hoaëc trong hình aûnh.

- Muoán xem tröôùc vuøng choïn trong cöûa soå hình aûnh, haõy choïn moät tuøy choïn cho Selection Preview:

+ Grayscale: hieån thò vuøng choïn heät nhö khi noù xuaát hieän trong keânh Grayscale.

+ Black Matte: hieån thò vuøng choïn vôùi maøu noåi roõ treân neàn ñen.

+ White Matte: hieån thò vuøng choïn vôùi maøu noåi roõ treân neàn traéng.

+ Quick Mask: hieån thò vuøng choïn baèng caùc xaùc laäp Quick Mask hieän haønh.

- Muoán trôû veà vuøng choïn ban ñaàu, nhaán giöõ ALT vaø nhaáp Reset.- Nhaáp OK taïo vuøng choïn.


Ñieàu chænh vuøng choïn

1.Di chuyeån ñöôøng bieân vuøng choïn:

+ Söû duïng coâng cuï choïn baát kyø, thieát laäp vuøng choïn môùi töø thanh Options, vaø ñaët con troû beân trong ñöôøng bieân vuøng choïn. Con troû thay ñoåi haàu cho baïn coù theå di chuyeån vuøng choïn.

+ Coù theå keùo moät phaàn ñöôøng bieân vuøng choïn ra ngoaøi ranh giôùi cuûa canvas. Khi keùo trôû laïi, ñöôøng bieân tröôùc ñaây xuaát hieän laïi nhö cuõ. Cuõng coù theå keùo ñöôøng bieân vuøng choïn ñeán cöûa soå aûnh khaùc.2.Choïn nhöõng phaàn chöa ñöôïc choïn cuûa hình aûnh:

+ Choïn leänh Select > Inverse (Ctr+Shft+I)

3.Theâm vaøo vuøng choïn hoaëc choïn theâm vuøng:

+ Taïo vuøng choïn

+ Duøng baát cöù coâng cuï choïn naøo, thöïc hieän moät trong nhöõng taùc vuï döôùi ñaây:

- Choïn tuyø choïn Add to Selection treân thanh Options vaø keùo ñeå taïo theâm vuøng choïn

- Nhaán giöõ Shift (daáu + xuaát hieän beân caïnh con troû).

4.Loaïi boû bôùt khoûi vuøng choïn:

+ Taïo vuøng choïn.

+ Thöïc hieän moät trong hai caùch sau ñaây vôùi coâng cuï choïn baát kyø:

- Choïn Subtract from Selection treân thanh Options vaø keùo ñeå giao vôùi nhöõng vuøng choïn khaùc.

- Nhaán giöõ Alt (daáu - xuaát hieän beân con troû) roài keùo nhaèm loaïi bôùt vuøng choïn khaùc.

5.Chæ choïn moät vuøng do caùc vuøng choïn khaùc giao nhau taïo thaønh:

+ Taïo vuøng choïn. Söû duïng coâng cuï choïn baát kyø, thöïc hieän moät trong hai thao taùc:

- Choïn tuyø choïn Intersect with Selection treân thanh Options vaø keùo.

- Nhaán giöõ Alt+Shift (daáu + xuaát hieän beân caïnh con troû), roài keùo qua phaàn vuøng choïn goác baïn caàn choïn.

6.Môû roäng hoaëc thu heïp vuøng choïn theo soá löôïng pixel cuï theå:

+ Choïn Select > Modify > Expand hoaëc Contract.

+ Vôùi Expand By hoaëc Contract By, goõ giaù trò pixel töø 1 ñeán 100 vaø nhaáp OK. Bieân vuøng choïn seõ taêng hoaëc giaûm theo soá löôïng pixel nhaäp vaøo.

7.Choïn bieân cuûa vuøng choïn hieän coù:

+ Taïo vuøng choïn baèng coâng cuï choïn tuyø yù.

+ Choïn Select > Modify > Border

+ Goõ giaù trò khoaûng 1-200 pixel cho chieàu roäng bieân vuøng choïn môùi roài nhaáp OK.8.Môû roäng vuøng choïn ñeå boå sung theâm nhöõng vuøng coù maøu töông töï:

+ Choïn Select > Grow ñeå boå sung taát caû pixel keá caän naèm trong phaïm vi khoaûng dung sai ñaõ ñònh trong tuyø choïn Magic Wand

+ Choïn Select > Similar boå sung caùc pixel ôû khaép hình aûnh (chöù khoâng chæ nhöõng pixel keà caän) naèm trong khoaûng dung sai ñaõ ñònh trong tuyø choïn Magic Wand

9.Xoaù nhöõng vuøng choïn nhoû beân trong hay beân ngoaøi vuøng choïn hieän haønh:

+ Choïn Select > Modify > Smooth

+ Vôùi Sample Radius, goõ moät giaù trò pixel trong khoaûng 1 ñeán 100 roài nhaáp OK.
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương