THÀnh phố HÀ NỘItải về 30.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích30.89 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1580/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch-văn minh cho

học sinh thành phố Hà Nội”
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND, ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố về việc Phê duyệt Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6239/QĐ-UBND, ngày 17/12/2010 của UBND Thành phố về việc Thành lập Hội đồng cấp Thành phố nghiệm thu Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh Hà Nội; Biên bản hội nghị nghiệm thu Bộ tài liệu giảng dạy cấp Thành phố ngày 25/12/2010;

Căn cứ văn bản số 776/BGDĐT – GDTrH ngày 21/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời UBND Thành phố Hà Nội đưa bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh vào dạy cho các trường phổ thông Thành phố Hà Nội; Biên bản nghiệm thu của Hội đồng cấp Thành phố về bộ tài liệu;

Xét Tờ trình số 4155/TTr-SGD&ĐT ngày 01/3/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt kết quả nghiệm thu và kinh phí thực hiện Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh Hà Nội; Dự toán kinh phí biên soạn bộ giáo trình và Chứng thư thẩm định giá số 162/2011/CT-TĐG_VFS và số 163/2011/CT-TĐG-VFS ngày 9/3/2011 của Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Báo cáo số 293/BC-KH&ĐT ngày 22/3/2011;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh Hà Nội đã được nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học Thành phố như sau:

1. Nội dung bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh gồm 5 chuyên đề giảng dạy: khái niệm, phong cách, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng, ứng xử với thiên nhiên môi trường.

2. Đối tượng học: tất cả học sinh khối lớp phổ thông tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông (trừ khối lớp 9 và khối lớp 12).

3. Cho phép đưa bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội vào giảng dạy đại trà tại các trường phổ thông thuộc Thành phố Hà Nội trong nội dung giáo dục địa phương.Điều 2. Phê duyệt bổ sung nội dung in sách phục vụ giảng dạy đại trà và tuyên truyền nếp sống thanh lịch văn minh do chưa được giao tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

1. Số lượng sách in nhằm đảm bảo đủ sách phục vụ học sinh học tập, giáo viên thực hiện giảng dạy và phục vụ tuyên truyền; số lượng cụ thể do Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

2. Kinh phí in sách:

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ in và phát hành sách lần đầu đến thư viện các trường và thực hiện hiệu chỉnh, hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy.

- Việc tái bản sách phục vụ nhu cầu của các trường và cha mẹ học sinh các năm tiếp theo thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

3. Hình thức in và xuất bản sách:

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công nội dung xuất bản và in ấn bộ tài liệu, thực hiện theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Phương thức phát hành sách lần đầu đến thư viện các trường phổ thông để quản lý và phục vụ học sinh học tập và giáo viên thực hiện giảng dạy;Điều 3. Điều chỉnh bổ sung Tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND Thành phố như sau:

Nội dung


Đã duyệt tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 27/4/2010

(triệu đồng)Nay phê duyệt điều chỉnh

(triệu đồng)Tổng mức đầu tư, trong đó:

11.529,5

19.000,0

Biên soạn, xây dựng chương trình khung
5.951,7

In ấn, xuất bản sách đã bao gồm thuế GTGT
8.907,9

Chi phí khác
2.195,0

Dự phòng phí
1.945,4

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở ngành:

1.Sở Giáo dục và Đào tạo – cơ quan thực hiện:

- Căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai giảng dạy ở các trường phổ thông, không ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch giáo dục chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Căn cứ số lượng học sinh hiện có, đề xuất số lượng sách in và phương thức phát hành đến các trường; Lập dự toán chi tiết đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh” cho học sinh Hà Nội; báo cáo sở Tài chính để được thẩm định trước khi phê duyệt tổng dự toán của đề án.

- Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công thực hiện in ấn và xuất bản sách theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trình phê duyệt.

2. Sở Tài chình: Thẩm tra dự toán kinh phí thực hiện đề án và có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp khi áp dụng đơn giá, nội dung công việc theo quy định hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: cân đối bố trí vốn chương trình mục tiêu của Thành phố để thực hiện đề án theo tiến độ được duyệt.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, báo Kinh tế Đô thị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tuyên truyền nội dung Bộ tài liệu trong các tầng lớp nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế Đô thị và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- VP UBND TP;
+ Đ/c Đỗ Đình Hồng PVP;

+ Phòng VHKG;- Lưu: VT, KH&ĐT, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phí Thái Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương