THÔng báo v/v cung cấp số điện thoại, địa chỉtải về 55.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích55.97 Kb.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

__________ TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2008

Số 476 - TB/TV


THÔNG BÁO

V/v cung cấp số điện thoại, địa chỉ

___________

Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện Danh bạ điện thoại Thành Đoàn 2009, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị đơn vị cung cấp số điện thoại, địa chỉ của đơn vị (theo mẫu đính kèm).


Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các đơn vị tiến hành rà soát và cung cấp các thông tin một cách chính xác nhất, nhằm đảm bảo công tác thông tin, liên lạc.
Thông tin về số điện thoại và địa chỉ của đơn vị vui lòng gởi về Văn phòng Thành Đoàn (hoặc mail về địa chỉ vanthutd_01pnt@yahoo.com.vn) chậm nhất 17g00 ngày 01/12/2008.

Đề nghị đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo.TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(đã ký)

Lê Thị Hiền

Nơi nhận:

- Các Ban - Trung tâm Thành Đoàn;

- Các Doanh nghiệp – Sự nghiệp trực thuộc TĐ;

- Các cơ sở Đoàn;

- Lưu (t)

(Mẫu dành cho đơn vị khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang,

Công nhân lao động, Đại học - Cao đẳng - Trung học chuyên nghiệp)
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

_________
1. Đơn vị:


Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Số Fax

Email (nếu có)
2. Danh sách Bí thư, Phó Bí thư, Chánh Văn phòng:


Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

nhà riêng

Điện thoại nhà riêng

ĐTDĐ

Email

(nếu có)TM. BAN THƯỜNG VỤ ­________________

BÍ THƯ

(ký tên, đóng dấu)(Mẫu dành cho đơn vị Doanh nghiệp - Sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn)

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

_________
- Tên cơ quan:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Fax:


- Email:Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ nhà riêng

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng
GĐ (hoặc Thủ trưởng)
Các Phó Thủ trưởng
Chánh Văn phòng
Các Phó Văn phòng
Phòng Hành chính


TM. ĐƠN VỊ ______________

(ký tên, đóng dấu)(Mẫu dành cho Ban - Trung tâm Thành Đoàn)
PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

_________
- Tên Ban - Trung tâm:

- Điện thoại:- Email:

Cán bộ Ban - Trung tâm


Stt

Họ và tên


Chức vụ

Địa chỉ nhà riêng

Địa chỉ Email

Số điện thoại

Di động

Nhà riêng

1.2.3.4.5.6.7.8.

TM. BAN - TRUNG TÂM ______________

(ký tên)
: vanphong -> data -> news -> 2008
news -> BÁo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tháng 8/2010
news -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh, ngày 11 tháng 8 năm 2005 Số 02 /ct-tv chưƠng trình hành đỘNG
news -> BÁo cáo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tháng 3/2013
news -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
news -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH
2008 -> Ban thi đua khen thưỞNG
2008 -> THÔng báo v/v thông tin, mời chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tham dự Chương trình Đêm hội văn hóa Thanh niên Đông Nam Á
2008 -> THÔng báo v/v kiểm tra chuyên đề Công tác Đoàn viên năm 2008
2008 -> THÔng báo v/v nhắc nhở các đơn vị chưa cung cấp số điện thoại, địa chỉ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương