THỦ TƯỚng chính phủ Số: 475tải về 371.27 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích371.27 Kb.
#21617
  1   2   3   4   5


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
_____

Số: 475/QĐ-TTgCỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
___________


Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

_________


THỦ  TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước và Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam và thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UB Giám sát tài chính QG; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; 
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Công báo; 


- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG  
 
 
(đã ký) 
 
Nguyễn Sinh Hùng


 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
________CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_________
ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 475/QĐ-TTg

ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

_________


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Điều lệ này, các từ ngữ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

2. “Tổng công ty Cà phê Việt Nam” sau đây gọi tắt là Vinacafe là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, được chuyển đổi từ công ty nhà nước theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. “Công ty con của Vinacafe” là các công ty do Vinacafe nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ  phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty liên doanh, công ty ở nước ngoài.

4. ”Công ty liên kết của Vinacafe” là công ty mà Vinacafe có cổ phần, vốn góp không chi phối, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. “Công ty tự nguyện liên kết với Vinacafe” là công ty không có cổ phần, vốn góp của Vinacafe, nhưng tự nguyện trở thành thành viên liên kết trên cơ sở quan hệ gắn bó về lợi  ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác với Vinacafe, chịu sự ràng buộc nhất định về quyền, nghĩa vụ với Vinacafe theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận giữa công ty đó với Vinacafe.

6. “Đơn vị  phụ thuộc Vinacafe” là các đơn vị do Hội đồng thành viên Vinacafe thành lập, tổ chức lại, giải thể bao gồm: Chi nhánh, Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và công ty hạch toán phụ thuộc, nằm trong cơ cấu tổ chức của Vinacafe.

7. “Đơn vị  thành viên của Vinacafe” là các công ty con, các  đơn vị sự nghiệp, các đơn vị phụ thuộc, các công ty liên kết, các công ty tự nguyện liên kết.

8. “Tổ  hợp Công ty mẹ - công ty con Vinacafe” bao gồm: Vinacafe và các công ty con.

9. “Cổ  phần, vốn góp chi phối của Vinacafe” là cổ  phần hoặc vốn góp của Vinacafe chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

10. “Cổ  phần, vốn góp không chi phối của Vinacafe” là  cổ phần hoặc vốn góp của Vinacafe đầu tư chiếm từ 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở  xuống.

11. “Quyền chi phối” là quyền của Vinacafe đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

- Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;

- Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ  phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp;

- Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của doanh nghiệp;

- Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;

- Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa Vinacafe và  doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào  điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.

12. “Vốn  điều lệ của Vinacafe” là vốn do chủ  sở hữu nhà nước đầu tư và được ghi tại Điều lệ này.

13. “Người đại diện theo ủy quyền đối với cổ phần hoặc phần vốn của Vinacafe tại công ty con, công ty liên kết” là người được Hội đồng thành viên Vinacafe cử để quản lý cổ phần hoặc phần vốn tại công ty con, công ty liên kết, sau đây được gọi tắt là “Người đại diện”.

14. Các từ  ngữ khác trong Điều lệ này đã được giải nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức Tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan thì có nghĩa tương tự như trong các văn bản pháp luật đó.

Điều 2. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở của Vinacafe

1. Tên gọi:

- Tên gọi  đầy đủ bằng tiếng Việt:

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM 

- Tên giao dịch: Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh:

VIETNAM NATIONAL COFFEE CORPORATION

- Tên viết tắt: VINACAFE (Vinacafe);

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Biểu tượng và huy hiệu:

3. Vinacafe có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, có các công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố, khu vực trong nước và nước ngoài.

a) Trụ sở chính hiện tại:

- Địa chỉ: 211-213-213A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú  Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;

- Điện thoại: (84.8) 54495514 – 62943958;

- Fax: (84.8) 54495513;

- Email: vinacafe@hnn.vn;

- Website: www.vinacafe.com.vn;

b) Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 38232291 – Fax: 04.38456422Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Vinacafe

1. Vinacafe là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

2. Vinacafe có:

a) Tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ này;

b) Vốn và  tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con, công ty liên kết trong phạm vi số vốn do Vinacafe đầu tư;

c) Quyền sở  hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của Vinacafe theo quy định của pháp luật;

d) Trách nhiệm kế thừa và thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty mẹ - Tổng công ty Cà  phê Việt Nam tại thời điểm chuyển đổi và trong suốt quá trình hoạt động.

Điều 4. Mục tiêu, chức năng hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe

1. Mục tiêu hoạt động của Vinacafe:

a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Vinacafe, các công ty con, công ty liên kết; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao.

b) Tối  đa hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Vinacafe, công ty con, công ty liên kết.

c) Thực hiện việc phát triển, kinh doanh cà phê theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành cà phê của Nhà  nước, kết hợp phát triển kinh doanh các ngành, nghề khác nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và các tài nguyên khác được giao theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng hoạt động: Trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty khác.

3. Ngành, nghề kinh doanh của Vinacafe gồm:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Trồng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu cà phê, hồ  tiêu, điều, cao su, lương thực, nông sản và các loại cây công nghiệp khác;

- Công nghiệp chế biến: cà phê, chè, cao su, ca cao, tiêu, điều, đường, mật, nông sản, thực phẩm.

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề  kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, giống cây trồng, vật tư, máy móc thiết bị chế biến cà phê  phục vụ trong nước và xuất khẩu.

- Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến trồng, sản xuất, chế biến cà phê và các hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản;

- Kinh doanh: kho bãi; vận tải hàng hóa, hành khách; dịch vụ  lữ hành nội địa, quốc tế; khách sạn, dịch vụ ăn uống; các thiết bị vận tải.

- Đầu tư tài chính vào các công ty khác hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ngành, nghề kinh doanh tại khoản 3 điều này là  trên cơ sở thực tế sản xuất, kinh doanh của Vinacafe tại thời điểm phê duyệt Điều lệ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vinacafe rà soát ngành, nghề kinh doanh để tập trung đầu tư vào những ngành, nghề kinh doanh chính của Vinacafe, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Vốn điều lệ và việc tăng giảm vốn điều lệ

Vốn  điều lệ do chủ sở hữu đầu tư  tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009 là 1.150.000.000.000 đồng (một ngàn một trăm năm mươi tỷ đồng).

Khi điều chỉnh vốn điều lệ, Vinacafe đăng ký lại với cơ  quan đăng ký kinh doanh và công bố vốn  điều lệ đã điều chỉnh.

Điều 6. Chủ sở hữu của Vinacafe

Nhà nước là chủ sở hữu của Vinacafe. Chính phủ  thống nhất tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Vinacafe.Điều 7. Đại diện theo pháp luật của Vinacafe

Tổng giám  đốc Vinacafe là người đại diện theo pháp luật của Vinacafe.Điều 8. Quan hệ của Vinacafe với các cơ quan quản lý nhà nước

1. Vinacafe chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật.

2. Vinacafe thực hiện các nghĩa vụ với chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong Vinacafe

1. Tổ chức  Đảng Cộng sản Việt Nam trong Vinacafe hoạt động theo hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ  chức chính trị - xã hội khác trong Vinacafe hoạt động theo hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Vinacafe tạo điều kiện và hỗ trợ để tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã  hội khác hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đó.Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VINACAFE 

Điều 10. Quyền của Vinacafe

1. Quyền của Vinacafe đối với vốn và tài sản:

a) Chiếm hữu, sử dụng vốn và tài sản của Vinacafe để kinh doanh, thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của Vinacafe.

b) Định đoạt về vốn và tài sản của Vinacafe theo quy định của pháp luật.

c) Được sử  dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của Vinacafe để đầu tư ra ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

d) Quản lý  và sử dụng các tài sản, nguồn lực được Nhà nước giao hoặc cho thuê là đất đai, tài nguyên theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên.

đ) Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại Vinacafe và vốn, tài sản của Vinacafe theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại Vinacafe hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Quyền của Vinacafe trong kinh doanh:

a) Chủ  động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

b) Kinh doanh những ngành, nghề, lĩnh vực quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng, nhu cầu của thị trường trong, ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp đồng.

d) Quyết  định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ  những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá.

đ) Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về  đầu tư và các quy định khác liên quan; sử dụng vốn, tài sản của Vinacafe để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác; thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về  đấu thầu.

g) Sử dụng phần vốn nhà nước thu về từ cổ phần hóa, nhượng bán một phần hoặc toàn bộ vốn mà  Vinacafe đã đầu tư ở đơn vị trực thuộc, công ty con hoặc công ty liên kết theo quy định của pháp luật.

h) Quyết  định đầu tư thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty con là  công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với mức vốn  điều lệ của mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Vinacafe; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của các công ty con do Vinacafe nắm 100% vốn điều lệ; các đơn vị phụ thuộc Vinacafe trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

i) Cùng với các nhà đầu tư khác thành lập công ty con mới hoặc công ty liên kết trong nước và ngoài nước dưới các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ  phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài với mức cổ phần, vốn góp của Vinacafe vào mỗi công ty đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Vinacafe theo quy định của pháp luật. Trường hợp sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

k) Quyết  định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Vinacafe; tiếp nhận công ty khác tự  nguyện tham gia liên kết với Vinacafe theo quy định của pháp luật.

l) Tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động; bố trí, sử  dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; lựa chọn hình thức trả lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở  hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công.

m) Quan hệ với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; mời, làm việc với các  đối tác nước ngoài của Vinacafe; quyết định cử  cán bộ, nhân viên của Vinacafe ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát, đàm phán, ký hợp đồng kinh tế theo quy định của Nhà nước. Đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Vinacafe đi công tác nước ngoài, thực hiện theo quy định của pháp luật.

n) Xây dựng, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

o) Có các quyền sản xuất, kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quyền của Vinacafe về tài chính:

a) Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ  chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự  chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả  sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu Vinacafe. Trường hợp Vinacafe huy động vốn để chuyển đổi sở hữu phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn của nước ngoài phải có ý kiến đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm định phê duyệt của Bộ Tài chính.

b) Chủ  động sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của Vinacafe; được thành lập, sử dụng và quản lý  các quỹ của Vinacafe theo quy định của pháp luật và  phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

c) Quyết  định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Chính phủ quy định.

d) Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Vinacafe.

đ) Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Vinacafe, được thực hiện một lần với mức thưởng tối đa không quá mức hiệu quả của sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư và chi phí mang lại trong một năm.

e) Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác.

g) Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ phần vốn góp vào các công ty con và doanh nghiệp khác nếu các công ty con và doanh nghiệp này đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia lãi cho các bên góp vốn và không bị các hình thức đánh thuế trùng (hai lần) và gộp khác;

h) Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

i) Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân chia và sử dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Vinacafe còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của Vinacafe, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn.

k) Được bảo lãnh, thế chấp và tín chấp cho công ty con vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

l) Có các quyền khác về tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Quyền tham gia hoạt động công ích của Vinacafe:

a) Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ  sở đấu thầu. Đối với hoạt động công ích theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước thì Vinacafe có nghĩa vụ tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích đúng đối tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy định.

b) Đối với nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao, Vinacafe được bảo đảm điều kiện vật chất tương ứng.

Đối với các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thầu thì Vinacafe tự bù đắp chi phí theo giá trúng thầu.

Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng thì Vinacafe được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và bảo đảm lợi ích cho người lao động. Trường hợp không đủ thì được Nhà nước cấp bù phần chênh lệch.

c) Xây dựng, áp dụng các định mức chi phí, đơn giá tiền lương trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 11. Nghĩa vụ của Vinacafe

1. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính Nhà nước giao; quản lý, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên được giao, cho thuê; bảo vệ  môi trường; thực hiện quy định pháp luật có liên quan.

2. Nghĩa vụ  của Vinacafe đối với vốn và tài sản:

a) Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại Vinacafe, vốn Vinacafe tự huy động.

b) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ  tài sản khác của Vinacafe trong phạm vi số tài sản của Vinacafe.

c) Định kỳ  đánh giá lại tài sản của Vinacafe theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ  của Vinacafe trong kinh doanh:

a) Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ do Vinacafe thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

b) Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

c) Bảo  đảm quyền và lợi ích của người lao động và  quyền tham gia quản lý Vinacafe của người lao động theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

đ) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà nước.

e) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp khác.

g) Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người của Vinacafe trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

h) Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác.

i) Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Nghĩa vụ về tài chính của Vinacafe:

a) Tự chủ về tài chính, tự cân đối về các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo  đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ  sở hữu do chủ sở hữu nhà nước đầu tư; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý, sử dụng có hiệu quả: vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công ty khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê.

c) Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khi Nhà nước yêu cầu.

d) Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt  động tài chính của Vinacafe.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của Vinacafe.

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Vinacafe và quy định khác của pháp luật.

5. Nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích:

a) Cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng theo đúng đối tượng, giá  và phí mà Nhà nước quy định.

b) Nhận nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao hoặc  đặt hàng và giao lại một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ công ích cho các công ty con thực hiện theo quy định của Nhà nước.

c) Thực hiện việc ký kết hợp đồng và hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động công ích của Vinacafe; chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do Vinacafe trực tiếp thực hiện và cung ứng.

d) Cung cấp đủ số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích, đảm bảo đúng chất lượng, đúng đối tượng và  đúng thời gian.

đ) Thực hiện các nghĩa vụ công ích khác theo quy định của pháp luật.
tải về 371.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương