THỦ TƯỚng chính phủ Số: 474/CĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.79 Kb.
#21605

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 474/CĐ-TTg

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc hỗ trợ sinh viên khó khăn học đại học, cao đẳng

____________

 

 

           THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


 

Để thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho tất cả các học sinh, sinh viên đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể học đại học và cao đẳng cho đến khi tốt nghiệp, không có học sinh đã trúng tuyển nhưng không được đi học hoặc sinh viên đang học phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

1. Khẩn trương rà soát, nắm chắc từng trường hợp cụ thể, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, không để trường hợp học sinh, sinh viên nào phải bỏ học, thôi học vì lý do không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê cụ thể theo từng địa phương và từng trường số lượng học sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nhưng không được đi học và số sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng phải bỏ học do khó khăn không có khả năng đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,

Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH;

- Báo Nhân dân;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5) QT. 50


THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 Nguyễn Tấn DũngКаталог: Uploaded
Uploaded -> LỜi giới thiệU
Uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
Uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
Uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
Uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC

tải về 12.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương