THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1795tải về 14.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.08 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________
Số: 1795/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết

số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới

và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận số 101-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Chính trị về báo cáo bổ sung tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;


Xét đề nghị của Trưởng ban, Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hiển Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Văn Đức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;

2. Mời 01 Đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, làm Ủy viên (do Văn phòng Trung ương Đảng cử)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Thủ trưởng cơ quan và cá nhân có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cáo;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số

28-NQ/TW


- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

(có nông, lâm trường quốc doanh);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT,

các Vụ: TH, KTN, V.III, TKBT, Công báo;

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).KN240KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn NinhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương