THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 300. Khoa học xã HỘItải về 97.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2016
Kích97.04 Kb.
#1630

THƯ MỤC SÁCH MỚI – THÁNG 08/2014 Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:

1/. NGUYỄN ANH ĐỘNG. Vài nét về văn hoá dân gian của người Khmer / Nguyễn Anh Động sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 359tr.; 21cm

* Tóm tắt: Sưu tầm, giới thiệu một số nét về lĩnh vực sinh hoạt trong dân gian xưa và nay của người Khmer.

* Môn loại: 305.895932 / V103N- Phòng Đọc: DV 47861

320. CHÍNH TRỊ HỌC:

2/. Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( 1991-2011) : Lưu hành nội bộ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 175tr.; 19cm

* Tóm tắt: Bối cảnh ra đời và quá trình phát triển nhận thức những nội dung cơ bản của Cương lĩnh năm 1991qua các nhiệm kỳ đại hội. Tổng kết, đánh giá những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Những vấn đề lớn trong bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991

* Môn loại: 324.2597071 / B108C- Phòng Mượn: MH 7020
3/. ĐINH XUÂN LÝ. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội trong 25 năm đổi mới (1986 - 2011) / Đinh Xuân Lý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. - 248tr.; 21cm

* Tóm tắt: Cơ sở hình thành chủ trương, chính sách xã hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới và kết quả thực hiện từ năm 1986 đến nay. Đánh giá và một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng về việc thực hiện chính sách xã hội

* Môn loại: 324.2597071 / Đ106C

- Phòng Mượn: MH 7034
4/. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 256tr.; 19 cm

* Tóm tắt: Tổng kết việc thi hành hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ; một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020...

* Môn loại: 324.2597071 / T103L

- Phòng Mượn: MH 7024
5/. Văn kiện hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá XI : Lưu hành nội bộ. - H. : Văn phòng Trung ương Đảng, 2011. - 255tr.; 19cm

* Tóm tắt: Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ chính trị về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính -ngân sách nhà nước 5 năm 2006 - 2010 và năm 2011 ; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015 và năm 2012..

* Môn loại: 324.2597071 / V115K

- Phòng Mượn: MH 7021
6/. PHẠM VĂN LINH. Về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) : Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI / Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến Hoàng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 167tr.; 19cm

* Tóm tắt: Một số nhận định chung về những điểm mới của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những định hướng lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; các định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị

* Môn loại: 324.25970755 / V250NH

- Phòng Mượn: MH 7028
7/. ĐINH XUÂN LÝ. Quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam (1986-2012) / Đinh Xuân Lý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 411 tr.; 21cm

* Tóm tắt: Trình bày quá trình đổi mới đường lối đối ngoại cũng như tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam từ năm 1986 đến 2012 và những bài học kinh nghiệm

* Môn loại: 327.597 / QU100TR

- Phòng Đọc: DV 47908

- Phòng Mượn: MA 13957
8/. NGUYỄN VĂN SÁU. Chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới / Nguyễn Văn Sáu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 263tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương : Yêu cầu khách quan và quá trình xây dựng phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ; Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ từ năm 2001 đến năm 2006; Phương hướng vá giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập quốc tế.

* Môn loại: 330.9597 / CH500TR

- Phòng Đọc: DV 47909

- Phòng Mượn: MA 13958

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:

9/. Luật xuất bản 2012 và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất bản. - H. : Văn học, 2014. - 359tr.; 21cm

* Tóm tắt: Các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản ; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

* Môn loại: 343.59709 / L504X- Phòng Đọc: DV 47996

- Phòng Mượn: MA 13989-13991
350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ:

10/. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN. Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Chiến. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 579tr.; 24cm

* Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về thời kỳ đầu chiến tranh, thời kỳ đầu chiến tranh qua một số cuộc chiến tranh trên thế giới thời kỳ cận đại và hiện đại, thời kỳ đầu chiến tranh qua một số cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc VN, những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng VN từ lý luận và thực tiễn thời kỳ đầu chiến tranh

* Môn loại: 355.009597 / TH462K- Phòng Đọc: DL 13458
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:

11/. NGUYỄN THANH LỢI. Ghe bầu Nam Trung Bộ và ghe xuồng Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 207tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các phần : Ghe bầu miền Trung, ghe bầu xứ Quảng, ghe bầu Quảng Ngãi, ghe bầu Lý Sơn, ghe bầu Phan Thiết, các loại hình ghe xuồng ở Nam Bộ, tên ghe xuồng ở Nam Bộ, lễ hội đua thuyền ở Việt Nam, tục vẽ mắt thuyền, và bài ca về các cửa biển

* Môn loại: 390.09597 / GH200B- Phòng Đọc: DV 47862
12/. NGUYỄN THỊ THUÝ. Văn hoá dân gian dân tộc Co ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thuý. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 366tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương : Điều kiện môi trường tự nhiên, dân số, lịch sử tộc người Co; Văn hoá vật thể tộc người Co; Văn hoá phi vật thể; Giá trị văn hoá dân gian truyền thống tộc người Co và việc bảo tồn, phát huy trong giai đoạn hiện nay.

* Môn loại: 390.09597 / V115H

- Phòng Đọc: DV 47873
13/. DƯƠNG SÁCH. Văn hoá rượu của đồng bào Tày Nùng / Dương Sách, Dương Thị Đào. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 227tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu những quan niệm dân gian về rượu, đặc điểm của rượu, sự hình thành của nghề nấu rượu, sự hình thành cách cất rượu, sự hình thành men rượu. Và văn hoá rượu của đồng bào Tày-Nùng.

* Môn loại: 390.09597 / V115H

- Phòng Đọc: DV 47868
14/. BÙI HUY VỌNG. Làng Mường ở Hoà Bình / Bùi Huy Vọng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 359tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giớ thiệu về hình thái tổ chức, về đặc trưng văn hoá, tín ngưỡng, phong tục...của làng người Mường, nhằm cung cấp cho người đọc hiểu cụ thể hơn đời sống người Mường tại chính quê hương của họ

* Môn loại: 390.0959719 / L106M

- Phòng Đọc: DV 47889
15/. XUÂN MAI. Làng cổ truyền Vĩnh Phúc / Xuân Mai chủ biên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 183tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về làng cổ truyền Vĩnh phúc, và những tập tục, những nét đặc sắc về một số làng cổ truyền ở Vĩnh Phúc như: làng Hạ Lôi, làng Hương Canh, làng Thổ Tang, làng Tích Sơn, làng Bích Chu...

* Môn loại: 390.0959723 / L106C

- Phòng Đọc: DV 47877
16/. PHAN BÁ HÀM. Tràng Sơn một làng văn hoá dân gian phong phú / Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 263tr.; 21cm

* Tóm tắt: Khái quát về làng Tràng Sơn, và văn hoá dân gian làng Tràng Sơn như: Văn học dân gian, nghệ thuật, các lễ hội tết, các phong tục tập quán tiêu biểu.

* Môn loại: 390.0959742 / TR106S

- Phòng Đọc: DV 47869
17/. NGUYỄN VĂN TĂNG. Giếng nước, hồ nước và đầm phá trong sinh hoạt đời thường và trong tâm thức dân gian người dân Quảng Bình / Nguyễn Văn Tăng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 187tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các phần: Nhận thức chung; Nội dung chi tiết công trình; Những phương pháp tìm mạch giếng; Huyền thoại cổ tích về giếng nước, hồ nước; Một số giếng nước, hồ đầm nổi tiếng trong dân gian Quảng Bình; Hệ thống hồ chứa nước ở Quảng bình; Giếng nước hồ nước trong tâm thức.

* Môn loại: 390.0959745 / GI-255N

- Phòng Đọc: DV 47863
18/. BÙI HUY VỌNG. Phong tục đi hỏi vợ đám cưới cổ truyền Mường / Bùi Huy Vọng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 339tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương : Khái quát về người Mường ở Hoà Bình và người Mường ở huyện Lạc Sơn, hôn nhân đối với người Mường thực trạng hôn nhân của người Mường trước tháng 8-1945 và ngày nay, Chí Mờ vai trò của Chí Mờ trong hôn nhân của người Mường, các bước đi hỏi vợ đám cưới của người Mường, tổ chức đám cưới, và phần lời cúng trong các nghi lễ trong đám cưới cổ truyền của người Mường.

* Môn loại: 392.50959719 / PH431T

- Phòng Đọc: DV 47875
19/. LÒ VŨ VÂN. Giải nạn / Lò Vũ Vân. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 606tr.; 21cm

* Tóm tắt: Khái quát về người Thái ở Tây Bắc và lễ cúng giải nạn, và giới thiệu lời ca lễ bằng tiếng Việt và tiếng Thái.

* Môn loại: 394.09597 / GI-103N

- Phòng Đọc: DV 47884
20/. HẢI LIÊN. Hai dị bản lễ hội truyền thống cổ kính - độc đáo : ở hai nhánh Raglai nam và bắc tỉnh Ninh Thuận / Hải Liên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 231tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương: Dị bản cổ kính-độc đáo thứ nhất-lễ-hội ăn đầu lúa; Phác hoạ các lễ hội ăn đầu lúa đã diễn ra ở các làng cùng nhánh Raglai nam; Những nét

đại đồng và tiểu dị của bốn lễ hội ăn đầu lúa ở nhánh Raglai nam.

* Môn loại: 394.209597 / H103D- Phòng Đọc: DV 47864
21/. ĐẶNG ĐÌNH THUẬN. Lễ hội truyền thống vùng đất Tổ / Đặng Đình Thuận chủ biên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 231tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu hội làng quê nghiên cứu lễ hội người Việt đi từ đất Tổ Phú Thọ như: lễ hội Đền Hùng, lễ hội Đền mẫu Âu Cơ, lễ hội Hiền quan, lễ hội Trò trám và rước Lúa thần, lễ hội Phùng Xá, lễ hội làng Đào Xá, làng Thạch Khoán, làng Hùng Nô, làng Ngọc Tân, và lễ tết nhảy của dân tộc Dao xã Nga Hoàng.

* Môn loại: 394.26959721 / L250H

- Phòng Đọc: DV 47879
22/. TRẦN HỒNG. Các Lễ hội vùng biển miền Trung / Trần Hồng sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 411tr.; 21cm

* Tóm tắt: Sưu tầm, giới thiệu một số lễ cúng, tế chính và phần hát Chèo Bả trạo không thể thiếu trong lễ hội Cầu ngư của ngư dân vùng biển miền Trung.

* Môn loại: 394.2695975 / C101L

- Phòng Đọc: DV 47887
23/. TRẦN GIA LINH. Huyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hoá dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh. - H. : Thời đại, 2013. - 242tr.; 21cm

* Môn loại: 398.09597 / H527TH- Phòng Đọc: DV 47865
24/. ĐẶNG THỊ QUANG. Văn hoá dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam / Đặng Thị Quang chủ biên; Nguyễn Ngọc Thanh, Đinh Hồng Thơm, Vũ Thị Trang nhóm cộng tác viên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 2 tập; 21cm

Q.1. - 359tr.

* Tóm tắt: Gồm các chương : Quá trình nghiên cứu người Pà Thẻn và tộc danh, dân số, địa bàn cư trú, lịch sử tộc người; Tri thức dân gian liên quan đến cây ngô và cây lúa; Nghề thủ công truyền thống; Văn hoá ẩm thực và cung cách ứng xử dân gian trong ăn uống của người Pà Thẻn; Kiến trúc nhà ở; Văn học dân gian,dân ca, tục ngữ và truyện cổ dân gian người Pà thẻn...

* Môn loại: 398.09597 / V115H- Phòng Đọc: DV 47904
25/. ĐẶNG THỊ QUANG. Văn hoá dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam / Đặng Thị Quang chủ biên; Nguyễn Ngọc Thanh, Đinh Hồng Thơm, Vũ Thị Trang nhóm cộng tác viên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 2 tập; 21cm

Q.2. - 403tr.

* Tóm tắt: Gồm các chương: Nghệ thuật dân gian Pà Thẻn; Phong tục tập quán liên quan đến chu kỳ đời người; Các hình thức tôn giáo tín ngưỡng của người Pà Thẻn; Lễ tết và các trò chơi dân gian của người Pà thẻn.

* Môn loại: 398.09597 / V115H- Phòng Đọc: DV 47905
26/. Văn hoá dân gian người Cống tỉnh Điện Biên / Chu Thuỳ Liên, Đặng Thị Oanh, Lại Quang Trung, Lương Thị Đại, .... - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 2 tập; 21cm

Q.1. - 447tr.

* Tóm tắt: Gồm các chương : Khái quát về điều kiện tự nhiên-xã hội dân tộc Cống; Tập quán trống trọt và chăn nuôi; ẩm thực dân gian; Trang phục; Tri thức dân gian dân tộc Cống; Nghề thủ công truyền thống; Nghệ thuật biểu diễn dân gian.

* Môn loại: 398.0959717 / V115H- Phòng Đọc: DV 47902
27/. Văn hoá dân gian người Cống tỉnh Điện Biên / Chu Thuỳ Liên, Đặng Thị Oanh, Lại Quang Trung, Lương Thị Đại, .... - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 2 tập; 21cm

Q.2. - 497tr.

* Tóm tắt: Gồm các chương : Tập quán săn bắt, đánh cá và hái lượm; Tập quán làm nhà ở của người Cống; Tập quán cưới xin của dân tộc Cống; Tập quán sinh đẻ, nuôi con thơ của người Cống; Và tập quán tang ma của người Cống.

* Môn loại: 398.0959717 / V115H- Phòng Đọc: DV 47903
28/. TRƯƠNG BI. Dăm Trao, Dăm Rao : Anh em Dăm Trao, Dăm Rao / Trương Bi, Knay Wơn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 639tr.; 21cm

* Môn loại: 398.209597 / D114TR- Phòng Đọc: DV 47882
29/. BÙI VĂN NỢI. Mo Mường / Bùi Văn Nợi sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 21cm

T.3. - 549 tr.

* Môn loại: 398.209597 / M400M

- Phòng Đọc: DV 47867
30/. INRASARA. Sử thi Akayet Chăm / Inrasara. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 829tr.; 21cm

* Môn loại: 398.209597 / S550TH- Phòng Đọc: DV 47870
31/. ĐỒ HỒNG KỲ. Sử thi Ê Đê / Đồ Hồng Kỳ chủ biên; Y'Kô Niê biên soạn. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 4 tập; 21cm

Q.1. - 542tr.

* Môn loại: 398.209597 / S550TH

- Phòng Đọc: DV 47898
32/. ĐỒ HỒNG KỲ. Sử thi Ê Đê / Đồ Hồng Kỳ chủ biên; Y'Kô Niê biên soạn. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 4 tập; 21cm

Q.2. - 539tr.

* Môn loại: 398.209597 / S550TH

- Phòng Đọc: DV 47899
33/. ĐỒ HỒNG KỲ. Sử thi Ê Đê / Đồ Hồng Kỳ chủ biên; Y'Kô Niê biên soạn. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 4 tập; 21cm

Q.3. - 373tr.

* Môn loại: 398.209597 / S550TH

- Phòng Đọc: DV 47900
34/. ĐỒ HỒNG KỲ. Sử thi Ê Đê / Đồ Hồng Kỳ chủ biên; Y'Kô Niê biên soạn. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 4 tập; 21cm

Q.4. - 403tr.

* Môn loại: 398.209597 / S550TH

- Phòng Đọc: DV 47901
35/. PHAN ĐĂNG NHẬT. Sử thi Mường / Phan Đăng Nhật chủ biên. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 21cm

Q.2. - 541tr.

* Môn loại: 398.209597 / S550TH

- Phòng Đọc: DV 47906
36/. PHAN ĐĂNG NHẬT. Sử thi Thái / Phan Đăng Nhật chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 421 tr.; 21cm

* Môn loại: 398.209597 / S550TH- Phòng Đọc: DV 47894
37/. TRƯƠNG SĨ HÙNG. Sử thi thần thoại Mường / Trương Sĩ Hùng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 359tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương: Sử thi thần thoại Mường qua cái nhìn học giả, nội dung thần thoại và giá trị nội dung nghệ thuật của sử thi thần thoại Mường, tìm hiểu quá trình diễn xướng của thần thoại và sử thi Mường, đẻ đất đẻ nước là sử thi thần thoại.

* Môn loại: 398.209597 / S550TH

- Phòng Đọc: DV 47872
38/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 6 tập; 21cm

Q.1. - 435tr.

* Tóm tắt: Các thể loại tục ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, vè, ca dao nói về đời sống người việt ta từ xưa đến nay, giúp người đọc có thể tìm hiểu về đời sống văn hóa vùng miền trên toàn quốc thông qua bộ sách này.

* Môn loại: 398.209597 / TR527TH- Phòng Đọc: DV 47855
39/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 6 tập; 21cm

Q.2. - 399tr.

* Tóm tắt: Các thể loại tục ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, vè, ca dao nói về đời sống người việt ta từ xưa đến nay, giúp người đọc có thể tìm hiểu về đời sống văn hóa vùng miền trên toàn quốc thông qua bộ sách này.

* Môn loại: 398.209597 / TR527TH- Phòng Đọc: DV 47856
40/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 6 tập; 21cm

Q.3. - 401tr.

* Tóm tắt: Các thể loại tục ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, vè, ca dao nói về đời sống người việt ta từ xưa đến nay, giúp người đọc có thể tìm hiểu về đời sống văn hóa vùng miền trên toàn quốc thông qua bộ sách này.

* Môn loại: 398.209597 / TR527TH- Phòng Đọc: DV 47857
41/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 6 tập; 21cm

Q.4. - 399tr.

* Tóm tắt: Các thể loại tục ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, vè, ca dao nói về đời sống người việt ta từ xưa đến nay, giúp người đọc có thể tìm hiểu về đời sống văn hóa vùng miền trên toàn quốc thông qua bộ sách này.

* Môn loại: 398.209597 / TR527TH- Phòng Đọc: DV 47858
42/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 6 tập; 21cm

Q.5. - 487tr.

* Tóm tắt: Các thể loại tục ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, vè, ca dao nói về đời sống người việt ta từ xưa đến nay, giúp người đọc có thể tìm hiểu về đời sống văn hóa vùng miền trên toàn quốc thông qua bộ sách này.

* Môn loại: 398.209597 / TR527TH- Phòng Đọc: DV 47859
43/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 6 tập; 21cm

Q.6. - 467tr.

* Tóm tắt: Các thể loại tục ngữ, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, vè, ca dao nói về đời sống người việt ta từ xưa đến nay, giúp người đọc có thể tìm hiểu về đời sống văn hóa vùng miền trên toàn quốc thông qua bộ sách này.

* Môn loại: 398.209597 / TR527TH- Phòng Đọc: DV 47860
44/. NGUYỄN CHÍ BỀN. Truyện cười dân gian người Việt / Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 3 tập; 21cm

Q.1. - 441tr.

* Môn loại: 398.209597 / TR527C

- Phòng Đọc: DV 47895
45/. NGUYỄN CHÍ BỀN. Truyện cười dân gian người Việt / Nguyễn Chí Bền chủ biên, Phạm Lan Oanh biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 3 tập; 21cm

Q.2. - 419tr.

* Môn loại: 398.209597 / TR527C

- Phòng Đọc: DV 47896
46/. NGUYỄN CHÍ BỀN. Truyện cười dân gian người Việt / Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh biên soạn. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 3 tập; 21cm

Q.3. - 407tr.

* Môn loại: 398.209597 / TR527C

- Phòng Đọc: DV 47897
47/. KÊ SỬU. Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế / Kê Sửu chủ biên; Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 21cm

Q.2. - 597tr.

* Môn loại: 398.20959749 / V115H

- Phòng Đọc: DV 47907
48/. TRẦN THỊ AN. Câu đố các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An chủ biên, Vũ Quang Dũng. - H. : Khoa học Xã hội, 2013. - 741tr.; 21cm

* Tóm tắt: Tập hợp câu đố hay của các dân tộc thiểu số Việt Nam được sắp xếp theo chủ đề: câu đố về vũ trụ và các hiện tượng thiên nhiên, con người và xã hội, thế giới thực vật...

* Môn loại: 398.609597 / C125Đ

- Phòng Đọc: DV 47866
49/. HOÀNG TRIỀU ÂN. Cây đàn Then người Tày và bài hát dân gian / Hoàng Triều Ân sưu tầm, phiên âm, dịch thuật, giới thiệu. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 259tr.; 21cm

* Môn loại: 398.809597 / C126Đ- Phòng Đọc: DV 47883
50/. LINH NGA NIÊ KDAM. Già làng và trường ca sử thi trong văn hoá Tây Nguyên / Linh Nga Niê Kdam. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 347tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương : Khái quát hai vùng điền dã chính Krông Nô và thành phố Buôn Ma Thuột; Vấn đề già làng ở Tây Nguyên; Vai trò của các già làng trong đời sống cộng đồng; Trường ca, sử thi trong môi trường văn hoá dân gian Tây Nguyên; Hệ thống và đặc trưng âm nhạc trong trường ca, sử thi Tây Nguyên

* Môn loại: 398.809597 / GI-100L

- Phòng Đọc: DV 47886
51/. TRIỀU NGUYÊN. Hát đố và hát đối trong sinh hoạt hò hát dân gian người Việt / Triều Nguyên. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 425tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm 2 phần: Tìm hiểu về hát đố và hát đối trong sinh hoạt hò hát dân gian người Việt; bộ sưu tập các văn bản hát đố, hát đối trong sinh hoạt hò hát dân gian người Việt

* Môn loại: 398.809597 / H110Đ

- Phòng Đọc: DV 47881
52/. KIỀU TRUNG SƠN. Hát ví đúm của người Mường ở Mường Bi : Tân Lạc - Hoà Bình / Kiều Trung Sơn chủ biên, Kiều Thị Bích Thuỷ. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 155tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương : Điều kiện tự nhiên và con người ở Mường Bi, văn hoá hát Ví đúm của người Mường ở Mường Bi, và nghệ thuật hát Ví đúm của người Mường ở Mường Bi.

* Môn loại: 398.809597 / H110V

- Phòng Đọc: DV 47880
53/. SỬ VĂN NGỌC. Lời người xưa / Sử Văn Ngọc. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 311tr.; 21cm

* Môn loại: 398.809597 / L462NG- Phòng Đọc: DV 47890
54/. TRIỆU THỊ MAI. Heo Phươn dân ca Nùng An / Triệu Thị Mai. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 519tr.; 21cm

* Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về người Nùng An, Heo Phươn dân ca của người Nùng An ( phiên bản tiếng Nùng An), Heo Phươn dân ca của người Nùng An ( dịch tiếng Việt ), và phần Heo Phươn sưu tầm được của người Tày Ngạn.

* Môn loại: 398.80959712 / H205PH

- Phòng Đọc: DV 47878
55/. CAO SƠN HẢI. Thành ngữ Mường / Cao Sơn Hải. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 215tr.; 21cm

* Môn loại: 398.909597 / TH107NG- Phòng Đọc: DV 47871
56/. TRẦN THỊ AN. Tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An chủ biên; Vũ Quang Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 3 tập; 21cm

Q.3. - 786tr.

* Tóm tắt: Tập hợp những câu tục ngữ hay của các dân tộc thiểu số Việt Nam được sắp xếp theo chủ đề: về tính cách con người, quan niệm số mệnh, tín ngưỡng...

* Môn loại: 398.909597 / T506NG- Phòng Đọc: DV 47893
57/. TRẦN THỊ AN. Tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An chủ biên; Vũ Quang Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 3 tập; 21cm

Q.1. - 359tr.

* Tóm tắt: Tập hợp những câu tục ngữ hay của các dân tộc thiểu số Việt Nam được sắp xếp theo chủ đề: về tính cách con người, quan niệm số mệnh, tín ngưỡng...

* Môn loại: 398.909597 / T506NG- Phòng Đọc: DV 47891
58/. TRẦN THỊ AN. Tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An chủ biên; Vũ Quang Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 3 tập; 21cm

Q.2. - 599tr.

* Tóm tắt: Tập hợp những câu tục ngữ hay của các dân tộc thiểu số Việt Nam được sắp xếp theo chủ đề: về tính cách con người, quan niệm số mệnh, tín ngưỡng...

* Môn loại: 398.909597 / T506NG- Phòng Đọc: DV 47892

400. NGÔN NGỮ HỌC:

59/. TRẦN SĨ HUỆ. Sổ tay các từ phương ngữ Phú Yên / Trần Sĩ Huệ. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 259tr.; 21cm

* Tóm tắt: Ghi chép lại một số từ xem là "nôm na"trong ngôn ngữ dân gian nghe ở Phú Yên và một số địa phương khác. Trong mỗi phần được chia ra : từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao, vè, thơ bình dân...được sắp xếp theo thứ tự A,B,C...để dễ tìm.

* Môn loại: 495.9227 / S450T- Phòng Đọc: DV 47888

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:

60/. NGUYỄN ĐỨC HINH. Hồ Đắc Di - Nhà y học - triết nhân / Nguyễn Đức Hinh chủ biên; Trần Thông Côn, Hoàng Ngọc Bảo, Nguyễn Vượng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 523tr.; 24cm

* Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và những bài viết của bạn bè, đồng nghiệp về Giáo sư Hồ Đắc Di. Các công trình nghiên cứu, bài viết của ông về y học, khoa học, giảng dạy, nghiên cứu...

* Môn loại: 610.92 / H450Đ- Phòng Đọc: DL 13419
61/. Dân y Tây Nam Bộ hai mươi mốt năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) / Biên soạn : Lê Thành Lập, Phạm Phú Ngô, Nguyễn Ái Hữu.... - [K.đ] : [Knxb], 2012. - 359tr.; 22cm

* Tóm tắt: Khắc hoạ chân dung người cán bộ y tế hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân và các lực lượng cách mạng. Những người con trung thành, gan dạ, dũng cảm của vùng đất Tây Nam Bộ đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn hoà bình

* Môn loại: 610.9597 / D121Y

- Phòng Đọc: DC 2246

680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG:

62/. NGUYỄN THANH. Nghề và làng nghề thủ công ở Thái Bình / Nguyễn Thanh. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 274tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các chương sau : Khái quát về các điều kiện địa lý tự nhiên, dân cư có liên quan đến sự hình thành và phát triển của các nghề và làng nghề ở Thái Bình; Tổng quan về nghề và làng nghề ở Thái Bình xưa và nay; Tổng quan về các nghề thủ công tiêu biểu ở Thái Bình; Trình bày về 4 làng đa nghề và 10 làng nghề tiêu biểu ở Thái Bình

* Môn loại: 680.0959736 / NGH250V- Phòng Đọc: DV 47876

700. NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN:

63/. TRƯƠNG DUY BÍCH. Nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng Đồng bằng sông Hồng / Trương Duy Bích, Trương Minh Hằng. - H. : Văn hoá Thông tin, 2013. - 403tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm các phần : Đặc trưng nghệ thuật chạm gỗ và tạc tượng Đồng bằng sông Hồng, giới thiệu một số làng nghề tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Hồng, và làng nghề chạm gỗ Phù Khê (Tiên Sơn, Bắc Ninh)

* Môn loại: 761.95973 / NGH250TH- Phòng Đọc: DV 47874
64/. ĐẶNG QUANG LIỄN. Làn điệu hát reo ở Nho Lâm / Đặng Quang Liễn. - H. : Văn hoá Thông tin, 2014. - 167tr.; 21cm

* Tóm tắt: Gồm hai phần : Hát Reo ở làng Nho Lâm và văn bản các bài hát Reo.

* Môn loại: 781.62 / L105Đ

- Phòng Đọc: DV 47885
65/. Nghệ thuật Đờn ca Tài tử và những lối hoà đàn ngẫu hứng : Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế. - H. : Hồng Đức, 2011. - 395tr.; 24cm

* Tóm tắt: Giới thiệu chương trình Hội thảo Đờn ca Tài tử, và 33 bài tham luận của các giáo sư tiến sĩ trong và ngoài nước về nghệ thuật Đờn ca Tài tử như : Trần Văn Khê, Nguyễn Thuỵ Loan, Vũ Nhật Thăng , Đỗ Hương, Joe Peters (Singapore), Gisa Jahnichen (Đức), Tan Sooi beng (Malaysia), Huỳnh Văn Khải...

* Môn loại: 781.620095977 / NGH250TH

- Phòng Đọc: DL 13420
66/. TRỊNH CHÍ TRUNG. Cờ vua cho mọi người / Trịnh Chí Trung biên soạn. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 152tr.; 19cm

* Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về môn cờ vua. Hướng dẫn cách chơi và cách thức bắt đầu chơi một ván cờ

* Môn loại: 794.1 / C460V

- Phòng Đọc: DV 47993

- Phòng Mượn: MG 7061-7062
67/. TRỊNH CHÍ TRUNG. Kỹ thuật và phương pháp tập luyện bóng đá / Mạnh Dương biên soạn. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 151tr.; 19cm

* Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập từ không đối kháng đến có đối kháng, từ đối kháng hạn chế tới đối kháng quyết liệt trong kỹ thuật và phương pháp luyện bóng đá cơ bản

* Môn loại: 796.334 / K600TH

- Phòng Đọc: DV 47992

- Phòng Mượn: MG 7059-7060
68/. NGUYỄN HẠC THUÝ. Huấn luyện thể lực vận động viên cầu lông / Nguyễn Hạc Thuý, Nguyễn Quý Bình. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 336tr.; 19cm

* Tóm tắt: Đề cập các mặt về lý thuyết và thực hành việc chuẩn bị thể lực cho vận động viên cầu lông trong các giai đoạn huấn luyện và thi đấu

* Môn loại: 796.345 / H502L

- Phòng Đọc: DV 47991

- Phòng Mượn: MG 7057-7058
69/. TRỊNH CHÍ TRUNG. Tập đánh bóng bàn / Trịnh Chí Trung biên soạn. - H. : Thể dục Thể thao, 2014. - 152tr.; 19cm

* Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết cơ bản về môn bóng bàn, cách luyện tập bóng bàn ban đầu, nguyên lý kỹ thuật đánh bóng và phát triển thể lực trong bóng bàn

* Môn loại: 796.346 / T123Đ

- Phòng Đọc: DV 47994

- Phòng Mượn: MG 7063-7064

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:

70/. Biển đảo tổ quốc tôi : Hợp tuyển thơ văn viêt về biển đảo Việt Nam / Nhiều tác giả. - H. : Văn học, 2013. - 799tr.; 24cm

* Tóm tắt: Tập hợp những bài thơ, truyện ngắn - tiểu thuyết và những bài ký viết về biển đảo tổ quốc của các tác giả từ xưa đến nay như Trương Hán Siêu, Trần Nguyên Đán, Lê Thánh Tông, Mạc Thiên Tích, Huy Cận, Lưu Quang Vũ, Chu Lai, Ma Văn Kháng,Trần Đăng Khoa ....

* Môn loại: 895.92208 / B305Đ- Phòng Đọc: DL 13460

- Phòng Mượn: MV 16565-16566
71/. Không xa đâu Trường Sa ơi !.... : Tuyển chọn và giới thiệu thơ văn viết về Trường Sa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 446 tr.; 23cm

* Môn loại: 895.92214 / KH455X- Phòng Đọc: DL 13417

- Phòng Mượn: MV 16557
72/. NHẬT HỒNG. Chợ quê : Tiểu thuyết / Nhật Hồng. - H. : Hội Nhà văn, 2014. - 159tr.; 21cm

* Môn loại: 895.92234 / CH460QU- Phòng Đọc: DV 47911

- Phòng Mượn: MV 16555-16556
73/. NGUYỄN THỊ THANH NGỌC. Sức sống trong lòng đất chết : Ký / Nguyễn Thị Thanh Ngọc. - H. : Hội Nhà văn, 2014. - 142tr.; 21cm

* Môn loại: 895.922803 / S552S- Phòng Đọc: DV 47910

- Phòng Mượn: MV 16553-16554

900. LỊCH SỬ:

74/. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 : Giá trị lịch sử / Nguyễn Danh Tiên, Trịnh Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Minh Hạnh.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 436tr.; 22cm

* Tóm tắt: Phân tích, nghiên cứu, đánh giá khách quan về một số vấn đề: đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, vai trò của các lực lượng tham gia và ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi cùng những bài học lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968

* Môn loại: 959.7043 / T455T- Phòng Đọc: DL 13418


- -


Каталог: DataLibrary -> Images
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> CHƯƠng trình phát thanh thư viện tp. CẦn thơ Tuần 189 (01/08 – 07/08/2011) I. Khoa học và cuộc sốNG
Images -> Thư MỤc sách quỹ châU Á NĂM 2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 08/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 5/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 6/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 97.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương