TỨ niệm xứ Toát yếu: Tỳ-kheo-ni Pháp Quangtải về 232.7 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích232.7 Kb.
  1   2   3   4   5
TỨ NIỆM XỨ

Toát yếu: Tỳ-kheo-ni Pháp Quang

---o0o---Nguồn

www.quangduc.com

Chuyển sang ebook 18 – 8 - 2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

CÚI ĐẦU CHẮP TAY CUNG KÍNH

Lời Khai Thị

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

KINH TỨ NIỆM XỨ

I/- QUÁN THÂN TRÊN THÂN

II/- QUÁN THỌ TRÊN THỌ

III/- QUÁN TÂM TRÊN TÂM

IV/- QUÁN PHÁP TRÊN PHÁP

CHUẨN BỊ TU TẬP

LỜI KHUYÊN

BÀI TẬP

I. QUÁN THÂNII. QUÁN THỌ

III. QUÁN TÂM

IV. QUÁN PHÁP

KẾT KHUYẾN

CÀNH LÁ VÔ ƯU

TỨ PHẦN LUẬT HUYỀN TY SAO

Kinh ĐẠI BÁT NHÃ

TỨ PHẦN LUẬT TẠNG

TỨ NIỆM XỨ


---o0o---


CÚI ĐẦU CHẮP TAY CUNG KÍNH

_ Đảnh lễ các bậc Tôn sư đã dạy chúng con tu học.


_ Tạ ơn các Thiện tri thức đã giúp chúng con tu học.
_ Thỉnh các bậc cao minh chỉ dạy những thiếu sót.
_ Xin các đấng Từ bi cho chúng con sám hối những lỗi lầm.
_ Nguyện cầu mười phương chúng sanh đồng đạt trí tuệ giải thoát.

---o0o---


Lời Khai Thị

(Của Tỳ-kheo Sidhimuni, tốt nghiệp quốc gia cao đẳng Pali Thái Lan)


Tại Ku Ru, Phật thâm diệu giảng Tứ Niệm Xứ. Ngôn từ tế nhị như những ngọc châu được tôn trí trên hộp vàng chạm trổ thiện xảo.
Xứ Ku Ru khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí. Nhân dân tráng kiện, có khả năng suy niệm sâu xa. Họ ham Tứ Niệm Xứ đến nỗi giai cấp nô lệ giặt áo bên sông hay ngồi bên khung cửi, chỉ bàn luận với nhau về Tứ Niệm Xứ. Ai không hành Tứ Niệm Xứ, liền bị cả làng khiển trách là một tử thi làm bẩn mặt đất. Ai thực hành Tứ Niệm Xứ, liền được khen : “Lành thay! Sự sống có phẩm chất người”.
Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2 : giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh và những gì làm chướng sự giác ngộ. Tứ Niệm Xứ khai tuệ minh sát, cần thấm vào 4 oai nghi, hiện hình trong 3 nghiệp thân miệng ý. Tâm chúng ta phải là tấm gương luôn luôn giác chiếu. Nhờ trí minh sát chúng ta tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi hành vi, mỗi mỗi hơi thở. Có vậy mới thanh lọc được những chủng tử vô minh, tập khí từ lịch kiếp, kẻ thù không đội trời chung của khách xuất thế.
Trước hết phải xa lìa tuyệt đối những tư tưởng ái luyến quá khứ, xây dựng vị lai. Tin chắc kiếp sống nhân sinh hoàn toàn do nghiệp lực an bài, nên chỉ cần tiêu nghiệp là sẽ hưởng an vui. Khôn không ăn, dại không thiệt, chỉ chánh kiến mới giải thoát. Loại trừ hết so đo tính toán của ý thức, chỉ nhắm thẳng vào hiện tại. Đi đứng thì chú trọng vào oai nghi, ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở. Lâu dần thô tưởng tiêu mòn, ngoại trần hết vương, thấy rõ vô thường vô ngã, đời sống chỉ xây dựng trên 2 hơi thở ra vào mong manh.
Kinh dạy : “Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào”. Gần đây ở Miến Điện, thiền sư Mahasi dạy : “Bụng phồng biết bụng phồng, bụng xẹp biết bụng xẹp”. Đây là có ý khuyên thở bằng bụng, tránh động thần kinh giao cảm ở tim, khiến tâm thần dễ an hòa. Lối thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sanh. Đứng về mặt sinh lý thì đây là chìa khóa đóng chặt cửa, không cho ô nhiễm xâm nhập vào tâm.
Trong hàng ức triệu sinh linh, chúng ta có may mắn được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Phải cố gắng chuyên cần cầu giới định tuệ để hy vọng đạt đạo quả ngay kiếp sống này. Nếu lỡ dịp thì chúng ta vẫn y nhiên ở trong vòng quay tròn của triền miên sanh tử. Chúng ta thiết tha cần đổi cái xác già bệnh chết này lấy giới thân tuệ mạng.
Nhất định như vậy! Con đường danh lợi của trần gian, không thể đưa đến chánh kiến. Đệ tử Phật quyết tâm cầu học y ly để tiến tới Niết-bàn.

---o0o---


CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

1- A-tỳ ngục tốt, phát khởi thiện tâm.


Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2- A tăng kỳ kiếp, quả mãn nhân tròn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
3- Nhất sanh bổ xứ, trên trời Đâu Suất.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
4- Ta-bà hóa độ, ứng hiện sanh thân.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
5- Đâu Suất giáng thần, ứng mộng Ma Gia.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
6- Hoàng cung thác chất, thị hiện đầu thai.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
7- Dưới cây Vô Ưu, khánh đản giáng sanh.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
8- Giả hưởng 5 dục, chán cảnh vô thường.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
9- Dạo chơi 4 cửa, rõ già bệnh chết.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
10- Nửa đêm vượt thành xuất gia học đạo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
11- Non xanh cắt tóc, tìm Thầy hỏi đạo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
12- Núi Tuyết tu hành, 6 năm khổ hạnh.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
13- Dưới cây Bồ-đề, hàng phục ma quân.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
14- Sao mai vừa mọc, đạo quả viên thành.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
15- Bốn chín năm tròn thuyết pháp độ sanh.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
16- Tam thừa đã đủ, hóa độ vừa xong.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
17- Ta La song thọ, thị hiện Niết-bàn.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
18- Lưu bố xá-lợi, phước ích trời người.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
19- Ta-bà giáo chủ đại từ bi phụ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
20- Đương hội đạo tràng thiên bách ức hóa thân.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

---o0o---


KINH TỨ NIỆM XỨ


Ta nghe như vầy : Một thời Thế Tôn ở xứ Ku Ru dạy rằng : Này các Tỳ-kheo! Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là 4 niệm xứ. Những gì là 4?
1- Sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
2- Sống quán thọ trên thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
3- Sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
4- Sống quán pháp trên pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, chế ngự tham ưu.
* * *
---o0o---  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương