SỞ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích16.46 Kb.

SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-TTHĐ


BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Về thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá khu đất
số 251-253 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận- Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Tham khảo Quyết định số 204/2004/QĐ-UB ngày 27/8/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt mức thu phí các loại hình dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản.

Hôm nay, ngày tháng năm 2012, tại Sở Tài chính, chúng tôi gồm:1. Đại diện Sở Tài chính (Bên A):

Ông: Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng Ban Vật giá.2. Đại diện đơn vị tư vấn, Công ty …. (Bên B):

Ông (bà): ……, Giám đốc.3. Đại diện đơn vị sử dụng đất, Công ty TNHH Khách sạn và Văn phòng làm việc A-1 Vy (Bên C):

Ông (bà): ……, Giám đốc.

Cùng tiến hành thương thảo giá trị hợp đồng tư vấn thẩm định giá khu đất số 251-253 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận với các đặc điểm như sau:

- Khu đất có vị trí 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận.

- Diện tích khu đất: 8.096,7 m2.

- Mục đích sử dụng đất (theo hiện trạng) là: kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

- Thời điểm thẩm định giá: tháng 02/2012.

Giá đề xuất của bên B là : …. đồng (đã bao gồm VAT).

Giá trị hợp đồng tư vấn thẩm định giá khu đất 251-253 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận được vận dụng xác định trên cơ sở giá thu phí dịch vụ thẩm định giá ban hành kèm theo Quyết định số 204/2004/QĐ-UB ngày 27tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân thành phố phê duyệt về mức thu phí các loại hình dịch vụ tư vấn của Trung tâm Dịch vụ Thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

(Cách xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 204/2004/QĐ-UB ngày 27tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân thành phố).

Qua thương thảo các bên thống nhất giá trị hợp đồng tư vấn thẩm định giá khu đất (đã bao gồm thuế VAT) là: ….đồng. (Bằng chữ:…..)

Giá thương thảo thống nhất là cơ sở để Công ty TNHH Khách sạn và Văn phòng làm việc A-1 Vy (Bên C) thanh toán cho Công ty … (Bên B). Phương thức thanh toán: đơn vị sử dụng đất thanh toán theo Thông báo của bên A, cụ thể như sau:

- Sau khi Sở Tài chính nhận được Chứng thư thẩm định giá sẽ đề nghị đơn vị sử dụng đất thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng;

- Số tiền còn lại sẽ được thanh toán trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày bên A nhận được kết quả phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Trường hợp đặc biệt, nếu đơn vị sử dụng đất không thực hiện ứng trước để thanh toán cho bên B thì bên A sẽ lập thủ tục thanh toán cho bên B theo quy định.

Công ty TNHH Khách sạn và Văn phòng làm việc A-1 Vy (Bên C) sẽ được khấu trừ chi phí thuê tư vấn thẩm định giá vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Nội dung thương thảo nêu trên được tất cả các bên tham gia thống nhất, để làm cơ sở cho Sở Tài chính ký hợp đồng với đơn vị tư vấn.

Biên bản lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN C

Nguyễn Quốc Chiến


: hinhanhposttin -> 2012-6
hinhanhposttin -> Mẫu số: 03-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúc
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
2012-6 -> SỞ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012-6 -> SỞ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012-6 -> Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương