Số: 554/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích16.91 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 554/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 09/TTr-BXD ngày 16 tháng 4 năm 2012 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 553/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 5 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân thuộc Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong việc tham gia xây dựng công trình thủy điện Xêkaman 3 tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 10 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

DANH SÁCH

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 554/QĐ-TTg

ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

______________________
1. Ông Đỗ Đăng Hiến, Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án thủy điện Xêkaman 3, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

2. Ông Lê Văn Võ, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Xêkaman 3, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

3. Ông Nghiêm Tuấn, Trưởng ban Tư vấn giám sát công trình thủy điện Xêkaman 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

4. Ông Phạm Văn Huấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 505, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

5. Ông Lê Tiến Thủ, Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.03, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

6. Ông Phạm Như Sáng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.03, Công ty Cổ phần Sông Đà 6, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

7. Ông Trần Việt Hòa, Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.7, Công ty Cổ phần Sông Đà 10, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

8. Ông Lê Văn Du, Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 10.7, Công ty Cổ phần Sông Đà 10, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

9. Ông Tống Văn Hiếu, Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 11.5 Thăng Long, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

10. Ông Phương Hồng Đức, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Đà 903, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

11. Ông Lê Mạnh Huấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 19, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

12. Ông Lê Văn Đức, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà tại miền Trung, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng;

13. Ông Vũ Văn Tiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly, Tập đoàn Sông Đà, Bộ Xây dựng,

Đã có nhiều thành tích trong việc tham gia xây dựng công trình thủy điện Xêkaman 3 tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương