QuyếT ĐỊnh ban hành quy chế về hoạt động của trang web tổng Liên đoàn Lao động Việt Namtải về 22.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích22.25 Kb.
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1625/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế về hoạt động của trang WEB

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ kết luận cuộc họp của Thường trực Đoàn Chủ tịch ngày 18 tháng 7 năm 2005 về việc củng cố nâng cao chật lượng hoạt động trang WEB Tổng Liên đoàn;

- Xét đề nghị của Ban biên tập trang WEB Tổng Liên đoàn.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Ban hành quy chế về hoạt động trang WEB Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 2- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3- Ban biên tập trang WEB Tổng Liên đoàn, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động các tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đã ký: Đặng Ngọc Tùng

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ

Về hoạt động của trang Web Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1625 ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1: Trang Web Tổng Liên đoàn LĐVN là trang thông tin điện tử trên Internet, có nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam; cung cấp thường xuyên, kịp thời, chính xác cho cán bộ, đoàn viên công đoàn những thông tin về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn; những chủ trương và định hướng chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.

Điều 2: Trang Web Tổng Liên đoàn do Thường trực Đoàn Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo. Ban biên tập trang Web do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập, gồm: Tổng biên tập, hai phó tổng biên tập và một số uỷ viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3: Hoạt động của trang Web Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản và về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet. Ban biên tập trang Web TLĐ chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch TLĐ về nội dung, chất lượng của Trang Web.

Điều 4: Trang Web TLĐ được cung cấp trang thiết bị, công nghệ, đảm bảo cho hoạt động, có cán bộ chuyên trách và được đảm bảo các điều kiện về kĩ thuật, tài chính (kinh phí hoạt động thường xuyên bồi dưỡng ban biên tập, chế độ nhuận bút cộng tác viên, mua thông tin và kinh phí thuê bao đường truyền…) theo kế hoạch được duyệt hàng năm để hoạt động.
Chương II

QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 5: Trang Web TLĐ có cấu trúc như sau:

- Trang chủ

- Trang giới thiệu về tổ chức Công đoàn

- Trang giới thiệu về lịch sử Công đoàn Việt Nam, các Đại hội Công đoàn toàn quốc.

- Trang giới thiệu về các Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn lao động địa phương và các đơn vị trực thuộc TLĐ.

- Trang chuyên đề gồm:

+ Công tác tuyên truyền ;

+ Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;

+ Công tác nữ công và giới;

+ Mục phổ biến chính sách, chế độ, tư vấn pháp luật;

+ Sổ tay cán bộ công đoàn;

+ Thông tin đối ngoại.

- Trang tra cứu các văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo của TLĐ

- Trang dịch vụ Email

- Trang dịch vụ gửi báo cáo

Điều 6: Cấu trúc, hình thức trình bày trang Web, các chuyên mục, nội dung từng chuyên mục của trang Web khi thấy cần thiết thay đổi, Ban biên tập phải báo cáo, xin ý kiến Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ.

Điều 7: Các đồng chí phụ trách từng chuyên mục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những thông tin, tư liệu, viết bài về chuyên mục mình phụ trách, đảm bảo cho nội dung chuyên mục phong phú, thiết thực đáp ứng được yêu cầu của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Điều 8: Tất cả các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho ban biên tập trang Web.

Điều 9: Thông tin đưa lên trang Web TLĐ phải là những thông tin chính thống, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Ban biên tập và các cán bộ chuyên viên có liên quan chịu trách nhiệm về những thông tin của mình trước Trưởng Ban biên tập và Đoàn Chủ tịch TLĐ.

Điều 10: Các thành viên Ban biên tập, các cá nhân có bài viết, hoặc phục vụ trang Web được hưởng thù lao theo chế độ nhuận bút báo chí và quy định của TLĐ.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHĐiều 11: Mỗi quý, Ban biên tập trang Web họp ít nhất một lần để rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch.

Điều 12: Ban biên tập trang Web TLĐ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cán bộ trực tiếp phụ trách trang Web và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Cá nhân, đơn vị bào thực hiện tốt, có sáng kiến và đóng góp tích cực vào hoạt động của trang Web sẽ được khen thưởng. Trường hợp vi phạm, tuỳ theo mức độ sẽ chịu các hình thức kỷ luật.

Điều 13: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện, Quy chế sẽ được bổ sung và hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰCĐã ký: Đặng Ngọc Tùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương