PHẦn V. Phụ LỤc cơ SỞ DỮ liệu kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụCtải về 1.05 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.05 Mb.
#21245
1   2   3   4   5


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 692/KH-ĐHPVĐ

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm 2013


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích tự đánh giá

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng.3. Hội đồng tự đánh giá

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Hội đồng gồm có 25 thành viên.3.2. Ban Thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách

Ban Thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách được thành lập theo Quyết định số 647/QĐ-ĐHPVĐ ngày 12/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng .3.2.1. Ban Thư ký: Gồm 10 thành viên. Trưởng Ban Thư ký đồng thời là thư ký Hội đồng tự đánh giá và các ủy viên Ban Thư ký đồng thời là thư ký của các nhóm công tác chuyên trách.

3.2.2. Nhóm công tác chuyên trách: Gồm 07 nhóm. Trưởng nhóm công tác chuyên trách là ủy viên Hội đồng tự đánh giá.

3.3. Phân công thực hiện


TT

Tiêu chuẩn

(Số tiêu chí)

Nhóm chịu trách nhiệm

Thời gian thu thập thông tin và minh chứng

Ghi chú

1

1

(02)


1

Từ 21/10/2013-08/02/2014

Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học.

2

2 và 5

(7&8)


2

Nt

Tổ chức và quản lý; Đội ngũ cán bộ quản lý, GV và nhân viên.

3

3 và 4

(6&7)


3

Nt

Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo.

4

6

(9)


4

Nt

Người học.

5

7 và 8

(7&3)


5

Nt

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế.

6

9

(9)


6

Nt

Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác.

7

10

(3)


7

Nt

Tài chính và quản lý tài chính.

4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

TT

Tiêu chuẩn


Các hoạt động

Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp

Thời gian cần huy động

Ghi chú

1

1

(02)


Điều chỉnh sứ mạng, mục tiêu của trường.

Hội đồng trường, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn TN, Nhóm công tác chuyên trách số 1, phòng: KH-TC, HCQT, ĐT, KT-ĐBCLGD.

01/10/2013-24/5/2014

Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học.

2

2 và 5 (7&8)

Lấy ý kiến đánh giá của cán bộ giảng viên đối với cán bộ quản lý.

Phòng TCCB, HCQT, KH-TC KT-ĐBCLGD

01/10/2013-24/5/2014

Tổ chức và quản lý; Đội ngũ CB quản lý, GV và NV.

3

3 và 4

(6&7)


- Lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo của các bên liên quan (nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên).

- Lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng về sự hài lòng đối với SV tốt nghiệp.


Phòng CTHSSV, Đào tạo, HCQT, KH-TC, các khoa, KT-ĐBCLGD, Đoàn TN, Hội SV01/10/2013-24/5/2014

Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo.

4

6

(9)


Khảo sát ý kiến người học về các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của người học.

Phòng CTHSSV, KH-TC, KT-ĐBCLGD, các khoa.

01/10/2013-24/5/2014

Người học.

5

7 và 8

(7&3)

Phòng QLKH&HTQT

01/10/2013-24/5/2014

NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế.

6

9

(9)


- Khảo sát ý kiến của độc giả về nhu cầu sách, báo, tài liệu học tập và chất lượng phục vụ của thư viện.

- Khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng (GV, SV) về các trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập giảng dạy và NCKH.Phòng HCQT, TTTTTL, KH-TC, KT-ĐBCLGD, các khoa.

01/10/2013-24/5/2014

Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác.

7

10

(3)

Phòng KH-TC

01/10/2013-24/5/2014

Tài chính và quản lý tài chính.


4.1. Nhân lực

Ngoài các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách, tùy tình hình thực tế khi triển khai công tác tự đánh giá, có thể huy động thêm cán bộ giảng viên từ các đơn vị trong trường.4.2. Cơ sở vật chất

Tận dụng cơ sở vật chất hiện có tại các đơn vị và có thể mua thêm các trang thiết bị cần thiết cho công tác tự đánh giá trên cơ sở kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động tự đánh giá.4.3. Tài chính

Về kinh phí tự đánh giá gồm các nội dung chi cơ bản sau:

- Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng, Ban Thư ký, các nhóm công tác chuyên trách.

- Chi tập huấn, hội nghị, hội thảo, thuê chuyên gia tư vấn.

- Chi thu thập tài liệu và xử lý minh chứng.

- Chi phỏng vấn, điều tra các nhà tuyển dụng.

- Chi viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn.

- Chi vật tư, văn phòng phẩm và chi khác.

Kinh phí từ các nguồn do Nhà trường cấp, trên cơ sở có dự toán cụ thể, hợp lý cho từng công việc.

5. Công cụ tự đánh giá

Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn khác.6. Kế hoạch thu thập thông tin ở ngoài nhà trường

Tùy tình hình thực tế, các nhóm công tác chuyên trách có nhu cầu thu thập thông tin minh chứng từ nguồn ngoài trường sẽ đề xuất (các thông tin cần thu thập, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí cần có, người thực hiện…).7. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài

Trong quá trình triển khai công tác tự đánh giá, nhà trường thuê chuyên gia tư vấn để: Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá và nghiệm thu báo cáo tự đánh giá trước toàn thể Hội đồng tự đánh giá, các nhóm công tác chuyên trách và Ban thư ký, tư vấn đăng ký đánh giá ngoài.8. Thời gian biểu

Thời gian thực hiện công tác tự đánh giá (TĐG) là 07 tháng (từ 01/10/13 - 24/5/2014), theo lịch trình cụ thể sau:
Thời gian

Các hoạt động

Ghi chú

Chuẩn bị

- Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.
- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.
- Công bố Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng thực hiện công tác TĐG.

HĐ TĐG


- Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.

- Tiến hành dự thảo Kế hoạch TĐG.

Ban TK

- Góp ý bản dự thảo Kế hoạch TĐG.

HĐ TĐG

- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch TĐG trên cơ sở góp ý của Hội đồng.

Ban TK


- Trình Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch TĐG.
- Gửi Kế hoạch TĐG cho Bộ GD&ĐT.

Ban TK

- Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.
01/10-05/10/2013

(1 tuần)

- Phổ biến Kế hoạch TĐG đã được phê duyệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua các đơn vị trong trường và website trường).
07/10-18/10/2013

(2 tuần)

- Họp Hội đồng tự đánh giá để triển khai Kế hoạch tự đánh giá.

Thành viên HĐ TĐG, Trưởng/phó và Thư ký các nhóm CTCT

- Họp Ban Thư ký để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Thành viên Ban TK

- Các nhóm công tác chuyên trách họp để phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch công tác của nhóm.

Các nhóm CTCT

19/10-20/10/2013

(2 ngày)

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách.

Chuyên gia

(21/10-30/11/2013)

(6 tuần)


- Xây dựng đề cương báo cáo tự đánh giá.

Ban TK

Các nhóm công tác chuyên trách:

- Thu thập thông tin và minh chứng.

- Mã hóa thông tin minh chứng thu được.

- Mô tả thông tin và minh chứng thu thập của các tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn (được trình bày trong Phiếu đánh giá tiêu chí - Tài liệu Tự đánh giá).

- Phân tích, lý giải các minh chứng thu được để chứng minh trường đạt yêu cầu của tiêu chí đánh giá.

- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của trường; đề xuất giải pháp khắc phục.Gửi Ban TK

(02/12-06/12/2013)

(5 ngày)


Họp Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, các Nhóm chuyên trách để:

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được.

- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết).

- Thẩm định 61 Phiếu đánh giá tiêu chí.


(09/12/2013-08/02/2014)

(9 tuần)


Các nhóm công tác chuyên trách và Ban Thư ký:

- Hoàn chỉnh 61 Phiếu đánh giá tiêu chí theo thẩm định của Hội đồng TĐG (1 tuần).Gửi Ban TK

- Ban Thư ký triển khai việc thống kê cơ sở dữ liệu KĐCLGD (2 tuần).

- Cập nhật, hoàn chỉnh việc thống kê cơ sở dữ liệu KĐCLGD (1 tuần).Ban TK

- Các nhóm công tác chuyên trách triển khai viết báo cáo của 61 tiêu chí (4 tuần).

- Thu thập thông tin minh chứng bổ sung (nếu cần thiết) (1 tuần).Gửi Ban TK

Các nhóm CTCT(10/02/2014-01/3/2014)

(3 tuần)


Gửi 61 báo cáo tiêu chí cho chuyên gia đọc và góp ý (15 ngày).

Ban TK

Chuyên gia tư vấn nghiệm thu báo cáo của 61 tiêu chí trước toàn thể Hội đồng TĐG, các nhóm công tác chuyên trách và Ban Thư ký (2 ngày)(03/3/2014-08/3/2014)

(1 tuần)


Các nhóm công tác chuyên trách:

Hoàn chỉnh báo cáo của 61 tiêu chí sau nghiệm thu.


Gửi Ban TK

(file mềm4)


(10/3/2014-22/3/2014)

(2 tuần)


Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách:

- Các nhóm công tác chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn.


- Các nhóm công tác chuyên trách thẩm định lại báo cáo tiêu chuẩn của các nhóm.
- Tập hợp hồ sơ minh chứng của các tiêu chí trong từng tiêu chuẩn gửi về Ban Thư ký của trường.

Gửi Ban TK

(file văn bản + file mềm)- Trưởng các nhóm công tác chuyên trách viết các phần mở đầu và kết luận cho các tiêu chuẩn.

Gửi Ban TK

(file mềm)- Ban Thư ký viết phần đặt vấn đề và tổng quan chung của báo cáo TĐG.
(24/3/2014-05/4/2014)

(2 tuần)


Họp Hội đồng TĐG:

- Xem xét các báo cáo từng tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách dự thảo.

- Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

Ban Thư ký:

- Tập hợp các báo cáo của từng tiêu chuẩn và đề xuất những chỉnh sửa (nếu cần).


(07/4/2014-24/5/2014)

(7 tuần)


- Gửi bản dự thảo báo cáo tự đánh giá cho các thành viên hội đồng tự đánh giá đọc, nhận xét và góp ý (7 ngày).

Ban TK


- Nghiệm thu nội bộ bản dự thảo báo cáo TĐG của trường trước Hội đồng, các nhóm công tác chuyên trách và Ban Thư ký (2 ngày).
- Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo TĐG của trường sau nghiệm thu (5 ngày).

Ban TK

- Công bố bản dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường (3 tuần).
- Thu thập, xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện Báo cáo TĐG theo ý kiến đóng góp (1 tuần).

Ban TK


- Thông qua báo cáo đánh giá lần cuối (1 ngày).

HĐ TĐG

- Hiệu trưởng ký ban hành báo cáo TĐG.
- Nộp báo cáo TĐG về Cục KT-ĐBCLGD - Bộ GD&ĐT.

Ban TK

- Gửi báo cáo TĐG (bản sao) về Trung tâm Thông tin Tư liệu của trường để lưu trữ theo quy định.
- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài (nếu đạt theo yêu cầu của Bộ).
- Cập nhật, bổ sung hồ sơ minh chứng (định kỳ 6 tháng bổ sung 1 lần)

Các nhóm CTCT
Nơi nhận:

- Cục KT&KĐCLGD-Bộ GD-ĐT (b/c);

- ĐU, BGH;

- Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV;

- Các đơn vị trong trường;

- Trưởng Ban thư ký, Trưởng các nhóm;

- Website trường;

- Lưu VT, KT-ĐBCLGD.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS. TS Phạm Đăng Phước1 Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.

2 Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.

3 Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn

4 khaothi@pdu.edu.vn


tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương