Phần I cơ SỞ XÂy dựng phưƠng áNtải về 1.04 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2022
Kích1.04 Mb.
#51862
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
PA2020.1509

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***

PHƯƠNG ÁN
Phần I

CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN


  1. Căn cứ pháp lý

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017;
Luật số 27/QH10 ngày 29/6/2001 về Phòng cháy và chữa cháy rừng và Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013, sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ, quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng;
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp;
Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR;
Quyết định số 127/2000-QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về cấp dự báo, báo động và biện pháp tổ chức thực hiện PCCCR;
Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định về PCCCR trên địa bàn tỉnh;
Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển giao các BQL rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh từ trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở NN & PTNT quản lý;
Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định mức thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và PCCCR trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Các Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Kon Tum năm 2014 và số 1307/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả Kiểm kê rừng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hành và cơ cấu tổ chức, hoạt động của BQL rừng phòng hộ Đăk Hà;
Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh giảm diện tích lâm phần được giao quản lý của BQL rừng phòng hộ Đăk Hà;
Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thu hồi rừng và đất lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Hà và giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà quản lý;
Thông báo số 3105/TB-VPUB ngày 04/12/2019 của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại Hội nghị tổng kết công tác QLBVPTR & PCCCR và chính sách chi trả DVMTR năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020;
Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR của tỉnh Kon Tum và dự toán chi phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum năm 2020;
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác QLBVR & PCCCR năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Văn bản số 100/TB-QBVPTR ngày 08/4/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà;
Công văn số 1787/UBND-TH ngày 17/8/2020 của UBND huyện Đăk Hà về việc tổng kết nhiệm vụ công tác QLBVR & PCCCR năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021;
Các văn bản pháp luật khác có liên quan.


  1. tải về 1.04 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương