Ảnh hưởng của lượng và dạng phân kali đến sinh trưởng năng suất phẩm chất khoai lang Nhật tại huyện Đức Trọng Lâm Đồngtải về 7.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.69 Kb.
#21372
TÓM TẮT
Trần Thị Bảo Ngọc, Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8/2009

Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của lượng và dạng phân kali đến sinh trưởng - năng suất phẩm chất khoai lang Nhật tại huyện Đức Trọng – Lâm Đồng” được tiến hành tại huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng, thời gian từ 12/3/2009 đến 12/6/2009.

GVHD: THS. LÊ VĂN DŨ

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô phụ, hai yếu tố, yếu tố chính là hai dạng phân kali: KCl và K2SO4, yếu tố phụ là ba mức phân K2O: 570 kg/ha, 460 kg/ha, 330 kg/ha và ba lần lặp lại nhằm tìm ra dạng và mức phân thích hợp.

Kết quả thu được như sau:

Về dạng phân

Hai dạng phân K2SO4 và KCl sử dụng trong thí nghiệm cho kết quả về các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất, phẩm chất với khoai lang Nhật đều không có sự khác biệt về mặt thống kê. Các nghiệm thức bón phân K2SO4 thu được năng suất 20,88 tấn/ha ,hàm lượng tinh bột đạt 25,12%, hàm lượng đường 5,51%. Nghiệm thức bón phân KCl đạt được năng suất củ 19,37 tấn/ha, hàm lượng tinh bột 24,98 %, hàm lượng đường đạt 6,03%. Tuy nhiên các số liệu trên không khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê.

Về lượng phân bón

Ba mức phân bón 570 kg K2O, 460 kg K2O , và 330 kg K2O trong thí nghiệm cho kết quả về các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của khoai lang không có sự khác biệt về mặt thống kê. Mức phân bón 330 kg K2O thu được năng suất đạt 23,35 tấn/ha, mức phân bón 570 kg K2O đạt 18,96 tấn/ha và mức phân bón 460 kg K2O đạt 18,06 tấn/ha. Hàm lượng tinh bột khoai lang của mức phân 460 kg K2O đạt 27,62 %, mức phân 330 kg K2O đạt 25,82 % và bón phân với mức 570 kg K2O đạt 21,71 %. Hàm lượng đường khoai lang khi bón phân với mức 570 kg K2O đạt 7,89 %, mức 330 kg K2O đạt 5,76 % và mức 460 kg K2O đạt 4,06 %. Các số liệu trên không khác biệt về mặt thống kê.

Về tương tác của hai yếu tố:Giữa các nghiệm thức cũng không có sự khác biệt về mặt thống kê về các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và phẩm chất khoai lang. Nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 kg K2O) đạt năng suất cao 26,03 tấn/ha, nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 kg K2O) đạt 17,47 tấn/ha thấp so với các nghiệm thức còn lại.

Hàm lượng tinh bột khoai lang đạt cao nhất ở nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 kg K2O) đạt 30,34 % thấp nhất ở nghiệm thức A2B1 (dạng K2SO4, lượng 570 kg K2O) đạt 19,29%. Hàm lượng đường ở nghiệm thức A2B1 (dạng K2SO4, lượng 570 kg K2O) đạt 8,89% và thấp nhất ở nghiệm thức A2B2 (dạng K2SO4, lượng 460 K2O) đạt 3,2 %.
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 7.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương