Ngân hàng nhà nưỚc việt nam học viện ngân hàNGtải về 16.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích16.17 Kb.

ngân hàng nhà nưỚC VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

******

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN


Toán rỜI RẠC


Thời gian áp dụng: năm học 2008 -2009

 1. Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học chính quy

 2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ

 3. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết : 64%

- Bài tập : 36% 1. Điều kiện tiên quyết : Toán cao cấp

 2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin kinh tế những kiến thức tối thiểu của toán học rời rạc dùng làm cơ sở cho việc học tập chuyên sâu về khoa học máy tính, kể cả hai lĩnh vực phần cứng và phần mềm. Những vấn đề cơ bản thuộc lý thuyết tập hợp, lôgíc toán, đại số Boole, Đồ thị và ứng dụng. Thông qua đó sinh viên nắm được một số thuật toán được ứng dụng nhiều trong thực tế.

6. Yêu cầu đối với học viên:

 • Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp

 • Làm các bài tập lớn và bài tập từng chương

 • Thực hành tại Phòng máy tính

7. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

[1]. Đỗ Đức Giáo, Toán rời rạc, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 hoặc NXB Giáo dục 2005.

[2]. Đỗ Đức Giáo, Hướng dẫn giải bài tập Toán rời rạc, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.

[3]. Nguyễn Đức Nghĩa- Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, Nhà xuất bản Đại

học Quốc gia HN, 2009

8. Đánh giá học phần:


 • Dự lớp : Trên 85 % tổng số giờ học

 • Thực hiện đầy đủ các bài tập lớn

 • Hai lần kiểm tra giữa kỳ phải đạt từ yêu cầu trở lên

9. Thang điểm : Thang điểm 10

10. Mục tiêu của học phần :

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của toán học để bước đầu đi vào tin học. Nó cũng là cơ sở nghiên cứu giúp sinh viên có thể tiếp thu các môn học khác của ngành CNTT.12. Nội dung chi tiết học phần :

Chương I - Phép đếm

1.1. Cơ sở của phép đếm

1.2. Nguyên lý Dirichlet

1.3. Chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng

1.4. Sinh các hoán vị và tổ hợp

1.5. Hệ thức truy hồi

1.6. Quan hệ chia để trị

Chương II - Đại số Boole

2.1. Khái niệm đại số Boole

2.2. Hàm Boole

2.3. Mạch lôgic

2.4. Cực tiểu hoá các mạch lôgic

Chương III - Đồ thị

3.1. Định nghĩa và thí dụ

3.2. Phân loại đồ thị

3.3. Các yếu tố cơ bản của đồ thị.

3.4. Biểu diễn đồ thị bằng ma trận và sự đẳng cấu đồ thị

3.5. Đồ thị đầy đủ, đồ thị đều, đồ thị lưỡng phân, cây, đồ thị phẳng

3.6. Tính liên thông

3.7. Đường đi Euler và đồ thị Euler

3.8. Đường đi Hamilton và đồ thị Hamilton

3.9. Đồ thị có trọng số và bài toán đường đi ngắn nhất

3.10. Bài toán luồng cực đại

3.11. Bài toán du lịch

3.12. Đồ thị phẳng. Đồ thị không phẳng

3.13. Tô màu đồ thị - Sắc số của đồ thị

3.14. Cây và ứng dụng của cây

3.14.1. Định nghĩa và thí dụ về cây

3.14.2. Một số tính chất của cây

3.14.3. Các ứng dụng của cây

3.14.4. Các phương pháp duyệt cây

3.14.5. Cây và các bài toán sắp xếp3.14.6. Cây khung của đồ thị
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương