Mẫu số 02-QĐ52 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai đỀ nghị giải quyết trợ CẤp theo quyếT ĐỊnh số 52/2013/QĐ-ttgtải về 8.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.69 Kb.


Mẫu số 02-QĐ52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO


QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ………………………

Tên tôi là: ………………….sinh ngày …… tháng ….. năm ………………....

Số CMND ……………. do ………………. cấp ngày … tháng ….. năm …….

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):.........................................

.............................................................................................................................

(1)……………………… của ông/bà ………………………….. đã được hưởng chế độ hưu trí từ ngày …… tháng ……. năm ……. và từ trần ngày …… tháng ……. năm …….

Ông/Bà ……­…………… trước khi nghỉ việc hưởng lương hưu làm việc tại: …………………………………………… và trước khi từ trần nhận lương hưu tại: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Căn cứ quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà

Tôi xin cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.Tôi đề nghị được chuyển khoản số tiền được nhận vào tài khoản cá nhân như sau (2): Chủ tài khoản ……………….……………………………….., số tài khoản …………………………, mở tại Ngân hàng ………………….………………… chi nhánh ……………………………………../.

  

…………, ngày ….. tháng ……. năm ……
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: (1) Quan hệ với người chết (vợ, chồng, con...)

(2) Người có nhu cầu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân kê khai mục này.
: Resource -> hoso -> cacbieumau
cacbieumau -> Mẫu số 01 Đcnt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cacbieumau -> Phụ lục số 06 MẪu biên bảN ĐIỀu tra tai nạn lao đỘng
cacbieumau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêN
cacbieumau -> PHỤ LỤC 02 Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995
cacbieumau -> Phụ lục pgnhs 313 HƯỚng dẫn danh mục hồ SƠ
cacbieumau -> Đơn vị: Bộ phận
cacbieumau -> Tên cơ quan (đơn vị): Mã đơn vị
cacbieumau -> Mẫu số: C84b-hd ban hành theo Thông tư số 178/tt-btc
cacbieumau -> Mẫu D01d-ts tên đơn vị Mã đơn vị: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacbieumau -> Mẫu 314/sbh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương