Mẫu 314/sbh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 7.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích7.49 Kb.Biểu mẫu hồ sơ này áp dụng từ ngày 01/11/2013

Mẫu 314/SBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN LẠI SỔ BHXH

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………………….

Tên tôi là:……………………..Nam/nữ:……Ngày tháng năm sinh: …/…/……

Số CMND……………… ngày cấp ………….. nơi cấp…………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………..

Tôi nghỉ việc từ tháng: …… năm: ……, tại đơn vị: …………………………… nhưng chưa liên hệ để nhận sổ kịp thời, nên đơn vị đã nộp sổ BHXH của tôi cho cơ quan BHXH: ………………….....................theo quy định./.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm…..

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của đơn vị

Sổ BHXH số:………………. của Ông (Bà):………………………đã được đơn vị nộp trả cơ quan BHXH: …………………………..

Ngày ……tháng ….năm ………

Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
: Resource -> hoso -> cacbieumau
cacbieumau -> Mẫu số 01 Đcnt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cacbieumau -> Phụ lục số 06 MẪu biên bảN ĐIỀu tra tai nạn lao đỘng
cacbieumau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêN
cacbieumau -> PHỤ LỤC 02 Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995
cacbieumau -> Phụ lục pgnhs 313 HƯỚng dẫn danh mục hồ SƠ
cacbieumau -> Đơn vị: Bộ phận
cacbieumau -> Tên cơ quan (đơn vị): Mã đơn vị
cacbieumau -> Mẫu số: C84b-hd ban hành theo Thông tư số 178/tt-btc
cacbieumau -> Mẫu D01d-ts tên đơn vị Mã đơn vị: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacbieumau -> BẢo hiểm xã HỘi việt nam phụ LỤC 03: CÁc loại giấy tờ LÀm căn cứ CẤp lạI, ĐIỀu chỉnh thông tin đà ghi trên sổ bhxh, thẻ bhyt
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương