Mẫu 1a cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 61.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích61.59 Kb.
#1270
Mẫu 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Họ và tên: ………………………….. Bí danh: ...................................................... Nam, nữ.

Thuộc đối tượng (quân nhân, cơ yếu): ...................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …/…../………….. Số CMND: ........................................................

Quê quán: ............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

............................................................................................................................................

Vào Đảng: ……………………… Chính thức: .....................................................................

Nhập ngũ, tuyển dụng: Ngày … tháng ….. năm …. Đơn vị, cơ quan khi nhập ngũ, tuyển dụng (c, d, e, f):            

Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành; thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ............................

Tái ngũ: Ngày …… tháng ….. năm ….., đơn vị (c, d, e, f …) ..............................................

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ......................................................................

Nơi phục viên, xuất ngũ; thôi việc: Xã ……………. huyện …………. tỉnh .........................

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc: ...........................................................

Hiện nay đang được hưởng chế độ gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc chưa được hưởng chính sách gì: ........................................................................................................................................

Đã thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chưa? ...............................................

Các giấy tờ còn lưu giữ: .......................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc; chuyển ngành)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Địa bàn công tác (xã, huyện, tỉnh)


Tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội, cơ yếu là ………. năm ……… tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ngày ….. tháng ….. năm 20 …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ

Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Hôm nay, ngày …….. tháng ……… năm 20 …..

Hội đồng chính sách xã (phường) .........................................................................................

huyện (quận) …………………… tỉnh (thành phố) ...............................................................

Chúng tôi gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng chính sách xã: …………………………… Chức vụ ...........................

2. Đại diện cán bộ quân sự: .................................................. Chức vụ .…………………

3. Đại diện ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: ………. Chức vụ .............................

4. Đại diện Đảng ủy xã (chi bộ): ………………………………… Chức vụ .........................

5. Đại diện Hội Cựu chiến binh xã: …………………………….. Chức vụ ..........................

6. Đại diện Hội Cựu TNXP: ………………………………………. Chức vụ ......................

7. Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã: ………………………………… Chức vụ ........................

8. Trưởng thôn: ....................................................................................................................

Thành phần khác được mời:

1. Đại diện chi Hội Cựu chiến binh .......................................................................................

2. Đại diện ............................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................

Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.Nhất trí đề nghị:

Ông (bà): ………………………… Bí danh: ………………………..................sống (chết).

Sinh năm: ………………………. Từ trần ngày …… tháng ….. năm ...............................

Quê quán: ............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

Là đối tượng tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế, thuộc đối tượng (quân nhân; cơ yếu; công nhân, viên chức; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã) ...............................

Nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia các tổ chức: Ngày ….. tháng ….. năm ...............

Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết nhiệm vụ: Ngày ….. tháng ….. năm .......................

Tổng thời gian công tác: ….. năm ….. tháng.

Trong đó, thời gian được tính hưởng theo quy định: ……….. năm ….. tháng.

Hiện đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): ............................................................................................................................................

Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ: .................................................................................

............................................................................................................................................

Đề nghị cấp trên cung cấp và giải quyết chế độ (1) ……………………….. cho Ông (Bà) ………. hoặc thân nhân của đối tượng là Ông (Bà) ...................................................... được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành ………. bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:


Đại diện
Đảng ủy xã
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đại diện
Cán bộ ngành LĐTBXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xã đội trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tịch
Hội đồng chính sách
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Hội Cựu TNXP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Hội Cựu chiến binh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện
Mặt trận Tồ quốc
(Ký, ghi rõ họ tên)


____________

(1) Trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.Mẫu 3A

……………………………
………………………….(1)
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: …………../………

V/v đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg……….., ngày …….. tháng ….. năm 20…….

Kính gửi: ……………………………………………………..

……………………………………………….(2)
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ vào hồ sơ của đối tượng và đề nghị của ...................................................................

(1) đề nghị ……………………………………………………………. (2) giải quyết chế độ ……………………………… (3) cho ............................................................  đối tượng.

(có danh sách và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị .............................................................................................  (2) xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- ………….
- ………….
- ………….
- Lưu: ……

………………. (4)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho cấp xã (phường) trở lên;

- (1) Cấp đề nghị;

- (2) Cấp trên trực tiếp;

- (3) Chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần;

- (4) Chức vụ người ký.
Mẫu 3B

……………………….
…………………... (1)
---------------

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC

Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn đề nghị số ……… ngày ….. tháng ….. năm 20 ….. của ………………….)
Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số năm được hưởng

Mức trợ cấp (đồng/tháng)

Ghi chú
- Tổng số đối tượng: ………………………………………………..

- Tổng số tiền: …………………………………………. đồng/tháng.………., ngày ……… tháng ….. năm ………..

……………………………………………………………………. (2)


(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)
Ghi chú:

- Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên

- (1) Cấp đề nghị.

- (2) Chức vụ người ký.

Mẫu 6A

……………………………(1)
………………………….(2)
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: …../QĐ-………

…….., ngày ……. tháng ….. năm 20…….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

………………………………………. (2)

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của ………………………… (2), tại Công văn số ……../……….. ngày ….. tháng …… năm ……………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà): …………………………………………….. Sinh năm:

Quê quán:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nhập ngũ, tuyển dụng: Tháng ….. năm …..; Xuất ngũ, thôi việc: Tháng ….. năm …..

Tái ngũ: Tháng ….. năm ……..; Phục viên, xuất ngũ: Tháng ……… năm

Thời gian công tác thực tế được tính hưởng chế độ là ................ năm ……….. tháng.

Số tiền trợ cấp: ………………… đồng/tháng.

Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.Nơi nhận trợ cấp hàng tháng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:
- ………….
- Bộ CHQS tỉnh ………..;
- Sở LĐTBXH tỉnh ……..;
- Cá nhân tại Điều 1;
- Lưu: ………..

………………. (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cấp trên trực tiếp; (2) Cấp ra quyết định; (3) Cấp đề nghị; (4) Chức vụ người ký.
Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 61.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương