Microsoft Word bptc cap 35, 22kv from Mr Thang doctải về 1.22 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích1.22 Mb.
#55691
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Thuyet minh PATC he thong dien 35, 22KV
 
Ph−¬ng ¸n thi c«ng 
C«ng tr×nh 
Cung cÊp, X©y d−ng, l¾p ®Æt vµ hoµn thiÖn h¹ng môc di 
chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35 vµ 22kV 
H¹NG MôC 
Di chuyÓn vµ h¹ ngÇm c¸c ®−êng ®iÖn 35, 22kV
****** 
 
 
 
Certificate No. 010910
Web : http//www.lsvinacable.com.vn 
ThuyÕt Minh  
C«ng ty CP C¸p §iÖn LS-VINA 
C«ng tr×nh di chuyÓn c¸c ®−êng d©y ®iÖn 110, 35, 22kV 
 
Page 2 of 38 
Ph−¬ng ¸n thi c«ng vµ biÖn ph¸p an toµn 
c«ng tr×nh ®iÖn 
 
Tªn c«ng tr×nh : 
di chuyÓn
®−êng ®iÖn 110, 35, 22kv thuéc dù ¸n ®Çu t−
khu v¨n phßng cho thuª vµ nhµ ë cao tÇng. 
H¹ng môc : 
di chuyÓn c¸c ®−êng ®iÖn 35, 22kv
§Þa ®iÓm x©y dùng : 
p. ®«ng khª – q. ng« quyÒn - tp. H¶i Phßng
I- giíi thiÖu Chung vÒ c«ng tr×nh
1. NhiÖm vô cña c«ng tr×nh: 
C«ng tr×nh: Di chuyÓn ®−êng ®iÖn 35, 22kV. Thuéc dù ¸n ®Çu t− khu v¨n 
phßng cho thuª vµ nhµ ë cao tÇng ®−îc x©y dùng nh»m môc ®Ých phôc vô cho GPMB 
®Ó x©y dùng c¸c h¹ng môc cña dù ¸n. 
2. C«ng viÖc chÝnh cña gãi thÇu: 
Di chuyÓn ngÇm ®−êng ®iÖn 35kV, 22kV ®o¹n ®i qua ®Êt dù ¸n. 
3. §Æc ®iÓm chÝnh cña h¹ng môc c«ng tr×nh: 
- Hiện tại tuyến đường dây trên không 35kV lộ 373 E2.5 dây dẫn AC 120/19 đi 
chung tuyến với đường dây trên không 22kV lộ 472 E2.13 dây dẫn AC 240/32 bọc 
cách điện XLPE từ cột số 34 đến cột số 40 nằm trong phạm vi mặt bằng của dự án. 
Tại cột số 38 đang là điểm đấu cáp ngầm 22kV đi trạm biến áp Làng trẻ SOS liên 
thông với lộ 472 E2.13 Cát Bi sử dụng cáp ngầm 22kV loại PVC/DSTA/PVC/XLPE 
24kV/AL 3x240mm2. Tại cột số 39 là điểm đấu cáp ngầm 35kV nhánh rẽ từ lộ 373 
E2.5 Cửa Cấm đi cấp điện cho trạm biến áp T8, sử dụng cáp ngầm 35kV loại 
PVC/DSTA/PVC/XLPE 35kV/AL 3x70mm2. 
- Thực hiện di chuyển các đoạn đường dây 35kV, 22kV thành cáp ngầm đi trong 
đất dự án, đấu nối cấp điện cho các trạm biến áp hiện có. 
- Thu hồi toàn bộ vật tư thiết bị các đoạn đường dây 35kV, 22kV từ vị trí cột số 
34 đến cột số 40 hiện có. 
tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương