Mavzu: Birinchi tartibli, oddiy differensial tenglamalarni yechishning sonli taqribiy usullari uchun Mathcad da dasturiy ta’minotini yaratishtải về 1.04 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu02.11.2023
Kích1.04 Mb.
#55536
  1   2   3
7 Kuttta
2iddintifikatsiya

1-tajriba ish
Mavzu: Birinchi tartibli, oddiy differensial tenglamalarni yechishning sonli taqribiy usullari uchun Mathcad da dasturiy ta’minotini yaratish.


Ishdan maqsad: Talabalarni amaliy masalalarni yechishda ko‘p ishlatiladigan differensial tenglamalar, Koshi masalasini yechishning Eyler va Runge-Kutta usullari, usullarga oid nazariy ma’lumotlar va dasturlar bilan tanishtirish.

Reja:


  1. Oddiy differensial tenglamalarga oid nazariy ma’lumotlar.

  2. Eyler usulining ishchi algoritmi va dastur ta’minoti.

  3. Runge-Kutta usulining ishchi algoritmi va dastur ta’minoti.

  4. Tajriba ishidan olingan natijalar va ularnig tahlili.

  5. Tajriba ishiga doir topshiriqlar ro‘yhati.
  1. Oddiy differensial tenglamalarga oid nazariy ma’lumotlar.Ma’lumki, ko‘pincha amaliy masalalarni yechishda, dastlab uning matematik modeli fizik, mexanik, kimyoviy va boshqa qonuniyatlar asosida tuziladi. Matematik model asosan algebraik, differensial, integral va boshqa tenglamalardan iborat bo‘ladi. Oddiy differensial tenglamalar esa juda ko‘p muhandislik masalalarini yechishda uchraydi. Demak, differensial tenglamalarning ma’lum shartlarni qanoatlantiruvchi yechimlarini topish katta ahamiyatga ega.
Differensial tenglamalar ikkita asosiy sinfga bo‘linadi: oddiy differensial tenglamalar va xususiy hosilali differensial tenglamalar.
Xususiy hosilali differensial tenlamalarga keyinroq batafsil to‘xtalamiz.
Oddiy differensial tenglamalarda faqat bir o‘zgaruvchiga bog‘liq funksiya va uning hosilalari qatnashadi, ya’ni
f(x,y,y’,...,y (n))=0 (1)
(1) tenglamada qatnashuvchi hosilalarning eng yuqori tartibi differensial tenglamalarning tartibi deyiladi. Agar tenglama izlanuvchi funksiya va uning hosilalariga nisbatan chiziqli bo‘lsa, uni chiziqli differensial tenglama deyiladi.
Differensial tenglamaning umumiy yechimi deb, uni ayniyatga aylantiruvchi x va n ta c1,c2,...,cn o‘zgarmaslarga bog‘liq ixtiyoriy funksiyaga aytiladi. Masalan (1) tenglamaning umumiy yechimi y(x,c1,c2,...,cn) ko‘rinishdagi funksiyalardan iborat. Agar c1,c2,...,cn o‘zgarmaslarga muayyan qiymatlar berilsa, umumiy yechimdan xususiy yechim hosil qilinadi. Xususiy yechimni topish uchun c1,c2,...,cn o‘zgarmaslarning mos qiymatlarini aniqlash lozim. Buning uchun esa yechimni qanoatlantiruvchi qo‘shimcha shartlarga ega bO‘lishimiz kerak. Agar differensial tenglama n-tartibli bo‘lsa, yagona xususiy yechimni topish uchun xuddi shuncha qo‘shimcha shartlar kerak. Xususan, 1-tartibli tenglama f(x,y,y’)=0 ning umumiy yechimi y(x,c) dagi s o‘zgarmasni topish uchun 1 ta qo‘shimcha shartning berilishi kifoya.
qo‘shimcha shartlar berilishiga ko‘ra differensial tenglamalar uchun 2 xil masala qo‘yiladi:

    1. Koshi masalasi

    2. Chegaraviy masala.

Agar qo‘shimcha shartlar bitta x x0 nuqtada berilsa, differensial tenglamani yechish uchun qo‘yilgan masala Koshi masalasi deyiladi. Koshi masalasidagi qo‘shimcha shartlar boshlang‘ich shartlar, xx0 nuqta esa boshlang‘ich nuqta deb ataladi. Oddiy differensial tenglamalarni yechishning chizma, analitik, taqribiy va sonli yechish usullari mavjud.
Analitik usullarda differensial tenglamaning yechimlari aniq formulalar orqali aniqlanadi.
Taqribiy usullarda differensial tenglama va qo‘shimcha shartlar u yoki bu darajada soddalashtirilib, masala osonroq masalaga keltiriladi.
Sonli usullarda esa yechim analitik shaklda emas, balki sonlar jadvali ko‘rinishida olinadi. Albatta bunda differensial tenglamalar oldin diskret tenglamalar bilan almashtirib olinadi. Natijada sonli usullar vositasida olingan yechim ham taqribiy bo‘ladi.
Umuman olganda, oddiy differensial tenglamalarning yechimlarini analitik usul yordamida topish imkoni juda kam bo‘lganligi uchun, amalda ko‘pincha ularni sonli usullar yordamida taqribiy hisoblanadi.
quyida shunday usullardan Eyler va Runge-Kutta usullarini ko‘rib chiqamiz.

2. Eyler usulining ishchi algoritmi va dastur ta’minoti.


Bizga quyidagi birinchi tartibli differensial tenglama (Koshi masalasi)ni
y’f(x,y) (2)
[a,b] oraliqdagi y0y(x0), x0a boshlang‘ich shartni qanoatlantiruvchi yechimini topish lozim bo‘lsin.
Koshi masalasini Eyler usuli yordamida yechish uchun, dastlab differensial tenglamaning yechimi qidiriladigan [a,b] kesmani x1,x2,...xn tugun nuqtalar bilan bo‘laklarga bo‘lamiz. Tugun nuqtalarning koordinatalari xi1a(i1)h (i0..n-1) formula orqali aniqlanadi. Har bir tugunda y(xi) yechimning qiymatlarini chekli ayirmalar yordamida taqribiy yi qiymatlar bilan almashtiriladi.
(2) differensial tenglamani xi nuqta uchun yozib y(xi) f(xi, y(xi)) olib, chekli ayirmali formuladan foydalanamiz va natijada quyidagi Eyler formulasiga ega bo‘lamiz:Ma’lumki, yf(x) funksiyaning xx0 nuqta atrofidagi Teylor qatoriga yoyilmasini quyidagicha yozish mumkin:


Ushbu cheksiz qatorning boshidagi ikkita had bilan chegaralanib, birinchi tartibli hosila qatnashgan hadni aniqlash natijasida quyidagi chekli ayirmali formulani hosil qilamiz:
(3)
Ushbu almashtirishning geometrik ma’nosi quyidagicha:
Xosilaning geometrik ma’nosiga ko‘ra

(3) dan
Demak, chekli ayirmalar formulasi hosilaning asl qiymatidan ga farq qiladi, ya’ni BE qancha kichik bo‘lsa, chekli ayirma y’ hosilaga shuncha yaqin bo‘ladi. Rasmdan da ekanini ko‘rish mumkin. (2) va (3) dan ekanini hisobga olib, quyidagini hosil qilamiz:
(4)
Hosil qilingan (4) formula Eyler usulining asosiy ishchi formulasi bo‘lib, uning yordamida tugun nuqtalarga mos bo‘lgan differensial tenglamaning yi xususiy yechimlarini topish mumkin. Yuqoridagi formuladan ko‘rinib turibdiki, yi1 yechimni topish uchun yi yechimnigina bilish kifoya. Demak, Eyler usuli bir qadamli usullar jumlasiga kiradi.
Eyler usulining geometrik ma’nosi quyidagicha:
A nuqta xxi nuqtaga mos keluvchi yechim bO‘lsin. Bu nuqtadan integral chiziqqa O‘tkazilgan urinma xi1 nuqtada boshqa integral chizig‘ida yi1 yechimni aniqlaydi.


Urinmaning og‘maligi hosila bilan aniqlanadi. Demak, Eyler usulidagi yo‘l qo‘yilgan asosiy xatolik yechimni bir integral chizig‘idan boshqasiga O‘tkazib yuborishi bilan xarakterlanadi.
Eyler usuliga mos algoritm blok-sxemasi.


tải về 1.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương