Khoa Khoa học vật liệu ĐỀ CƯƠng ôn thi tuyển sinh sau đẠi họCtải về 10.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.05.2018
Kích10.86 Kb.
Năm 2014

Trường Đại học Khoa học Tự NhiênKhoa Khoa học vật liệu
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

MÔN CƠ BẢN: ĐẠI CƯƠNG KHOA HỌC VẬT LIỆU

(Môn cơ bản dành cho ngành Khoa học vật liệu)

Số tiết: 45 tiết (3 tín chỉ)

CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ VÀ LIÊN KẾT TRONG VẬT LIỆU (LT 3)

1.1. Cấu trúc nguyên tử

1.2. Các dạng liên kết nguyên tử và phân tử

1.3. Liên kết và tính chất vật liệuCHƯƠNG 2. TRẬT TỰ NGUYÊN TỬ TRONG CHẤT RẮN (LT 2; BT 2)

2.1. Cấu trúc tinh thể

2.2. Các hướng và mặt tinh thể

2.3. Các loại cấu trúc tinh thể trạng thái rắn

2.4. Đơn tinh thể, đa tinh thể

CHƯƠNG 3. BẤT TRẬT TỰ NGUYÊN TỬ TRONG CHẤT RẮN (LT 2; BT 2)

3.1. Khuyết tật trong vật rắn

3.2. Các dao động nguyên tử

3.3. Khuyếch tán nguyên tử trong vật rắn

3.4. Vật liệu vô định hình

CHƯƠNG 4. CÁC LOẠI VẬT LIỆU KẾT CẤU (LT 3; BT 1)

4.1. Các tính chất cơ của vật liệu

4.2. Kim loại đen

4.3. Kim loại màu

4.4. Kim loại quí hiếm

4.5. Các hợp kim đặc biệt khácCHƯƠNG 5. VẬT LIỆU PHI KIM (LT 7; BT 2)

5.1. Vật liệu gốm

5.2. Vật liệu polymer

5.3. Vật liệu compozit

5.4. Vật liệu y sinh

CHƯƠNG 6. TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU (LT 7; BT 3)

6.1. Tính chất nhiệt của vật liệu

6.2. Tính chất điện của vật liệu

6.3. Tính chất từ của vật liệu6.4. Tính chất quang của vật liệu
Tài liệu học tập, tham khảo

  • William D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, 7th Edition John Wiley & Sons. Inc, 2007.

  • Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule, The Science and Engineering of Materials, 5th editon, Thomson-Engineering, 2005.

  • Lê Công Dưỡng (chủ biên), Vật liệu học , NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2000.

  • William F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering, Mc Graw-Hill Inc., 1996.

  • Anderson J. C, Leaver K. D., Rawlings R. D., Alexander J. M., Materials Science 4th edition, Chapmam & Hall, 199

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương