HIỆp hội quỹ TÍn dụng nhân dân việt namtải về 13.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.3 Kb.
#22482

HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

VIỆT NAM


Số: 129/CV-HHQTD

V/v: Phúc đáp Công văn số 42/CV-QTD

của Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010

Kính gửi: Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam đã nhận được Công văn số 42/CV-QTD ngày 17/06/2010 của QTDND Thành Đô - Ninh Bình, hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với QTDND mới thành lập và việc áp dụng công văn số 512/TCT-CS ngày 17/1/2008 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN đối với QTDND.

Về nội dung trên, Hiệp hội QTDND Việt Nam xin có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng Công văn số 512/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Công văn số 512/TCT-CS ngày 17/01/2008 của Tổng cục Thuế trả lời cho công văn số 303/CV-HHQTD ngày 20/12/2007 của Hiệp hội QTDND Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với hệ thống QTDND. Văn bản này xác lập trên cơ sở căn cứ pháp lý là Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17/6/2003. Hiện nay, Công văn số 512/TCT-CS ngày 17/01/2008 không còn giá trị thực hiện do thuế TNDN đã được áp dụng theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/06/2008, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.2. Việc áp dụng các quy định hiện hành về thuế TNDN đối với QTDND Thành Đô

Đối chiếu với nội dung Nghị định số 124/2008/NĐ-CP cho thấy, QTDND Thành Đô tuy mới thành lập nhưng không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định, không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế TNDN.

QTDND Thành Đô được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động như quy định chung đối với các QTDND, được nêu tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 5 mục II phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

3. Việc gia hạn nộp thuế TNDN đối với QTDND

Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009 thực hiện theo Công văn số 495/BTC-TCT ngày 12/01/2010 của Bộ Tài chính: Giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 9 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009.

Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2010 theo Thông tư số 39/BTC-TCT ngày 12/01/2010 của Bộ Tài chính:

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định:

Số thuế tính tạm nộp của quý I/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/7/2010; của quý II/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/10/2010; của quý III/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31/01/2011; của quý IV/2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/4/2011.

Việc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Đề nghị QTDND Thành Đô nghiên cứu, đối chiếu với các quy định của pháp luật về thuế TNDN và chấp hành đúng chính sách thuế của Nhà nước.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Hiệp hội QTDND Việt Nam, xin cảm ơn sự tin tưởng của QTDND Thành Đô đối với Hiệp hội.

Chúc QTDND Thành Đô hoạt động ngày càng phát triển an toàn và hiệu quả!


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch HH (để b/c);

- Ban TTK (để biết);

- Các Phòng, Ban (để t/h);

- Lưu VP, Ban ĐT&TV.KT. TỔNG THƯ KÝ

PHÓ TỔNG THƯ KÝ
Đã ký


Võ Minh Hương

Каталог: document
document -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
document -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
document -> THỦ TƯỚng chính phủ
document -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
document -> Sè: 90/2003/Q§-ub
document -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
document -> BÀi học kinh nghiệM & giới thiệu mô HÌnh giám sát Cộng đồng TỪ CÁc dự Án vid 2009 & vaci 2011
document -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
document -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO

tải về 13.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương