Học viện công nghệ BƯu chính viễn thông khoa viễn thông 1 Bài giảng Học phần: CƠ SỞ DỮ liệU


Phép tách - kết nối ........................................................................................ 130tải về 4.98 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/82
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2023
Kích4.98 Mb.
#55639
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
NEW.Bài giảng CSDL sau nghiệm thu-2023
TH CSDL 2015Sep, 6. Đề cương Cơ sở dữ liệu- sau nghiệm thu. 23.02.2022, Chuong01-CSDL
4.3. Phép tách - kết nối ........................................................................................ 130 
4.3.1. Khái niệm ................................................................................................ 130 
4.3.2. Phép tách-kết nối tự nhiên ....................................................................... 130 
4.3.3. Phép tách - kết nối không mất mát thông tin .......................................... 132 
4.4. Chuẩn hóa lược đồ quan hệ ........................................................................ 134 
4.4.1. Dạng chuẩn 1NF và chuẩn hóa về 1NF .................................................. 134 
4.4.2. Dạng chuẩn 2NF và chuẩn hóa về 2NF .................................................. 135 
4.4.3. Dạng chuẩn 3NF và chuẩn hóa về 3NF .................................................. 135 
4.4.4. Dạng chuẩn BCNF và chuẩn hóa về BCNF ............................................ 137 
4.4.5. Chuẩn hoá qua phép tách không làm mất thông tin ................................ 137 
4.5. Kết luận chương 4: ....................................................................................... 140 
 
 


DANH MỤC HÌNH 
Hình 1.1: Tiếp cận tệp tin ........................................................................................ 7
 
Hình 1.2: Tiếp cận CSDL ........................................................................................ 8
 
Hình 1.3: Tính tự mô tả ........................................................................................... 9
 
Hình 1.4: Sự độc lập giữa chương trình và dữ liệu ............................................... 10
 
Hình 1.5: Hỗ trợ các khung nhìn dữ liệu ............................................................... 11
 
Hình 1.6: Kiến trúc ba mức của hệ CSDL ............................................................. 12
 
Hình 1.7: Ví dụ kiến trúc ba mức của hệ CSDL .................................................... 13
 
Hình 1.8: Phần mềm quản trị CSDL ...................................................................... 14
 
Hình 1.9: Hệ cơ sở dữ liệu ..................................................................................... 15
 
Hình 1.10: Các thành phần chính của hệ quản trị CSDL ...................................... 22
 
Hình 1.11: Bộ quản lý lưu trữ ................................................................................ 23
 
Hình 1.12: Bộ xử lý câu hỏi ................................................................................... 23
 
Hình 1.13: Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân ..................................................................... 24
 
Hình 1.14: Hệ cơ sở dữ liệu trung tâm .................................................................. 25
 
Hình 1.15: Hệ CSDL khách-chủ ............................................................................ 26
 
Hình 1.16: Cơ sở dữ liệu phân tán ......................................................................... 26
 
Hình 2.1: Lịch sử Mô hình dữ liệu ........................................................................ 28
 
Hình 2.2: Mô hình dữ liệu phân cấp ...................................................................... 29
 
Hình 2.3: Ví dụ mô hình dữ liệu mạng .................................................................. 30
 
Hình 2.4: Quá trình thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu ............................................. 35
 
Hình 2.5: Sơ đồ ER: Thực thể và các thuộc tính ................................................... 36
 
Hình 2.6: Liên kết và các ràng buộc ...................................................................... 36
 
Hình 2.7: Lược đồ E-R (ERD) mô tả tình huống 1 ............................................... 37
 
Hình 2.8: Lược đồ E-R (ERD) mô tả tình huống 2 ............................................... 37
 
Hình 2.9: Tập thực thể ........................................................................................... 38
 
Hình 2.10: Biểu diễn các loại thuộc tính bằng sơ đồ ............................................. 39
 


Hình 2.11: Thuộc tính đơn ..................................................................................... 40
 
Hình 2.12: Thuộc tính kết hợp ............................................................................... 41
 
Hình 2.13: Thuộc tính đa trị ................................................................................. 41
 
Hình 2.14: Thuộc tính suy diễn ............................................................................. 42
 
Hình 2.15: Thuộc tính khóa ................................................................................... 42
 
Hình 2.16: Kiểu liên kết, tập liên kết ..................................................................... 43
 
Hình 2.17: Ví dụ kiểu liên kết, tập liên kết ............................................................ 43
 
Hình 2.18: Nhiều kiểu liên kết giữa cùng các kiểu thực thể .................................. 44
 
Hình 2.19: Mối quan hệ 1 ngôi .............................................................................. 44
 
Hình 2.20: Mối quan hệ 2 ngôi .............................................................................. 45
 
Hình 2.21: Mối quan hệ 3 ngôi .............................................................................. 45
 
Hình 2.22: Ví dụ liên kết 1-1 ................................................................................. 46
 
Hình 2.23: Liên kết 1-1 .......................................... Error! Bookmark not defined.
 
Hình 2.24: Liên kết 1-n .......................................................................................... 47
 
Hình 2.25: Ví dụ liên kết 1-n ................................................................................. 47
 
Hình 2.26: Liên kết n-n .......................................................................................... 47
 
Hình 2.27: Ví dụ liên kết n-n ................................................................................. 48
 
Hình 2.28: Thuộc tính của liên kết ........................................................................ 48
 
Hình 2.29: Ví dụ các liên kết ................................................................................. 48
 
Hình 2.30: Ký hiệu tập thực thể yếu ...................................................................... 49
 
Hình 2.31: Ví dụ tập thực thể yếu CHI TIET DH ................................................. 49
 
Hình 2.32: Ví dụ tập thực thể yếu CON ................................................................ 50
 
Hình 2.33: Ví dụ tập thực thể yếu THAN NHAN ................................................. 50
 
Hình 2.34: Kết quả thực thể sau bước 1 ................................................................ 51
 
Hình 2.35: Kết quả liên kết sau bước 2 ................................................................. 51
 
Hình 2.36: Kết quả thuộc tính của thực thể sau bước 3 ......................................... 52
 
Hình 2.37: Sơ đồ ER của ví dụ 1 ........................................................................... 52
 


Hình 2.38: Sơ đồ ER của ví dụ 2 ........................................................................... 53
 
Hình 2.39: Lược đồ ER của trường học ................................................................ 65
 
Hình 2.40: Lược đồ ER của công ty ...................................................................... 66
 
Hình 2.41: Mô hình quan hệ của CSDL công ty ................................................... 68
 
Hình 3.1: Các phép toán nối ngoài, hợp ngoài. ..................................................... 81
 tải về 4.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương