Hổ cầu bách thú nhi thực chi, đắc hồtải về 107.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích107.9 Kb.
Bài 33 :狐假虎威 (韓非子)

(Hồ giả hổ uy – Toàn thư tự học chữ Hán, trang 430 – Chiến quốc sách: Sở sách – Bộ ký sự có tính lịch sử lớn, nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại)


Hổ cầu bách thú nhi thực chi , đắc hồ.

LT

VN

Hồ viết: “Tử vô cảm thực ngã dã!狐 曰 : 『 子 無 敢 食 我 也 !

TRT


Thiên đế sử ngã trưởng bách thú , kim tử thực ngã,

天 帝 使 我 長 百 獸, 今 子 食 我,


CN

thị nghịch Thiên đế mệnh dã. Tử dĩ ngã vi bất tín,

是 逆 天 帝 命也。 子 以 我 為不 信,

TRT GT


CN

VN

虎 求 百 獸 而 食 之 , 得 狐 。CN

CN

VN

ngô vị tử tiên hành , tử tuỳ ngã hậu,

吾 為 子 先 , 子 我 後 ,

GT

VN CN
quan bách thú chi kiến ngã nhi cảm bất tẩu hồ?”.

觀 百 獸 之 見 我 而 敢 不 走 乎 ? 』。

LT

Hổ dĩ vi (cho là) nhiên (đúng) , cố toại (cho nên) dữ chi hành.


LT GT

CN VN

Thú kiến chi giai tẩu. Hổ bất tri thú uý kỷ獸 見 之 皆 走。 虎 不 知 獸 畏 己

CN CN

VN

nhi tẩu dã , dĩ vi uý hồ dã.


LT TRT TRTVN


CN

VN

TRT Nghi Vấn

虎 以 為 然 , 故 遂 與 之 行 。

VN

而 走 也 , 以 為 畏 狐 也 。
Bài 33 (tr.430):狐假虎威
Hồ Giả Hổ Uy
Hồ (Khuyển)

Giả (Nhân)Hổ (Hô)

Uy (Nữ)

Cầu (Thủy)

Bách (Bạch)Thú (Khuyển)

Nhi (Nhi)Thực (Thực)


Chi (Phiệt)


Đắc (Xích)Viết (Viết)Tử (Tử)

Vô (Hỏa)

Cảm (Phốc)

Ngã (Qua)


Dã (Ất)

Thiên (Đại)

Đế (Cân)

Sử (Nhân)

Trưởng (Trường)


Kim (Nhân)


Thị (Nhật)


Nghịch (Sước)Mệnh (Khẩu)


Dĩ (Nhân)


Vi (Hỏa)


Bất (Nhất)


Tín (Nhân)Ngô (Khẩu)


Tiên (Nhân)Hành (Hành)


Tùy (Phụ)Hậu (Xích)


Quan (Kiến)Kiến (Kiến)


Tẩu (Tẩu)Hồ (Phiệt)

Kỷ (Kỷ)

Nhiên (Hỏa)

Cố (Phốc)

Toại (Sước)Dữ (Cữu)


Giai (Bạch)

Tri (Thỉ)

Úy (Điền)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương