GÓi thầu số 03: khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toáNtải về 0.8 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8UBND HUYỆN PHÚ LỘC

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ LỘC

-----    -----HỒ SƠ MỜI THẦU TƯ VẤN

GÓI THẦU SỐ 03:

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN

DỰ ÁN:

KÈ CHỐNG XÓI LỞ BỜ SÔNG NONG, HUYỆN PHÚ LỘC

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ LỘC BỔN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ ĐẦU TƯ:

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ LỘC


Phú Lộc, tháng 03 năm 2016

HỒ SƠ MỜI THẦU TƯ VẤN

GÓI THẦU SỐ 03:

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN
DỰ ÁN:

KÈ CHỐNG XÓI LỞ BỜ SÔNG NONG, HUYỆN PHÚ LỘC
ĐỊA ĐIỂM:

XÃ LỘC BỔN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ ĐẦU TƯ:

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ LỘC
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU:


BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ LỘC

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Nguyên Vũ

NGƯỜI LẬP

Huỳnh QuangCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI THẦU


Phú Lộc, ngày 16 tháng 3 năm 2016
1. Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Kè chống xói lở bờ sông Nong, huyện Phú Lộc. Sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

2. Bên mời thầu là Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu thầu gói thầu số 03 nêu trên.

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc:

Địa chỉ: 116 Lý Thánh Tông, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 054.3892814. Fax: 054.3892818.

4. Nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng Việt Nam./.).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00, ngày 21 tháng 3 năm 2016 đến thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2016 (theo giờ làm việc hành chính).

5. Tất cả các hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn và theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2016 tại Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc theo địa chỉ nêu trên.

Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộckính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Nguyên Vũ

MỤC LỤC


TỪ NGỮ VIẾT TẮT 6

Phần thứ nhất: CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU 8

Chương I: YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU 8

A. TỔNG QUÁT 8

Mục 3.Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 8

Mục 4.Chi phí dự thầu 8

Mục 5.HSMT và làm rõ HSMT 9

Mục 6.Sửa đổi HSMT 9

Mục 7.Ưu đãi đối với nhà thầu 9B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 10

Mục 8.Ngôn ngữ sử dụng 10

Mục 9.Nội dung HSDT 10

Mục 10. Đơn dự thầu 10

Mục 11. Giá dự thầu và giảm giá 11

Mục 12. Đồng tiền dự thầu 11

Mục 13. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 11

Mục 14. Thời gian có hiệu lực của HSDT 12

Mục 15. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT 12

C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU 13

Mục 16. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT 13

Mục 17. Thời hạn nộp HSDT 13

Mục 18. HSDT nộp muộn 14

Mục 19. Sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT 14

D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU 14

Mục 20. Mở HSĐXKT 14

Mục 21. Làm rõ HSDT 15

Mục 22. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT 16

Mục 23. Đánh giá chi tiết HSĐXKT 16

Mục 24. Mở HSĐXTC 17

Mục 25. Đánh giá HSĐXTC 18

Mục 26. Sửa lỗi 18

Mục 27. Hiệu chỉnh sai lệch 19

Mục 28. Bảo mật và việc tiếp xúc với bên mời thầu 19

Mục 29. Thương thảo hợp đồng 20

E. TRÚNG THẦU 21

Mục 30. Điều kiện được xem xét, đề nghị trúng thầu 21

Mục 31. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu 21

Mục 32. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 21

Mục 33. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng 22

Mục 34. Kiến nghị trong đấu thầu 22

Mục 35. Xử lý vi phạm trong đấu thầu 24

Mục 36. Tham gia theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu 24Chương II: BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 25

Chương III: TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 28

Mục 1.Tính hợp lệ của HSDT 28

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT 29

Phần thứ hai: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT 34

Mẫu số 1 36

Mẫu số 2 38

Mẫu số 3 39

Mẫu số 4 42

Mẫu số 5 43

Mẫu số 6 43

Mẫu số 7 44

Mẫu số 8 46

Mẫu số 9 48

Phần thứ ba: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH 49

Mẫu số 10A 50

Mẫu số 10B 50

Mẫu số 11 52

Mẫu số 12A 53

Mẫu số 12B 54

Mẫu số 13 55

Phần thứ tư: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 56

Phần thứ năm: YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG 61

Chương IV: ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 61

Chương V: ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 65

Chương VI: MẪU HỢP ĐỒNG 68

Mẫu số 14 68
: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương