vi-vn/duytien/TaiLieu/xay dung huyen
  Mẫu số 06 (phụ lục II nghị định 59/2015/NĐ-cp) TÊn tổ chứC
vi-vn/duytien/TaiLieu/Dự án/Quyết định
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009
directory vi-vn duytien  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương