CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ thưƠng mại dầu khí SÔng đÀtải về 28.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích28.98 Kb.CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSố: 18/CT-NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT


CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ

( Tại cuộc họp “Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2015” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 9 Khóa III - Nhiệm kỳ 2013 -:- 2018)

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 27 tháng 10 năm 2014 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, Tầng 4 - CT3 - Tòa nhà FODACON - Đường Trần Phú - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội. Công ty đã tiến hành cuộc họp Kiểm điểm, đánh giá kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2014; Xây dựng kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 và Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2015” phiên mở rộng của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 9 Khóa III - nhiệm kỳ 2013 -:- 2018 dư­ới sự chủ trì của Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự cuộc họp có các Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty; Chủ tịch HĐTV, Giám đốc công ty SOTRACO M.

Ông Đinh Mạnh Thắng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm, đánh giá phân tích kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2014;

- Kế hoạch SXKD, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2014;

- Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2015.

- Các công tác khác.

I. VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH:

Sau khi nghe Ông - Hoàng Văn Toản Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng công ty, giám đốc công ty SOTRACO M báo cáo giải trình kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2014. Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2015. Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung chính như sau:1. Về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014 (Đvt: tỷ đồng):

 • Tổng giá trị SXKD:TH 368,2/KH 9 tháng: 443,0 - đạt 83%, so với KH năm đạt 45%.

+ Trong đó:

  • Giá trị xây lắp :TH 76,9/KH 9 tháng: 141,2 - đạt 54%, so với KH năm đạt 28%.

  • Giá trị SXCN :TH 4,7/KH 9 tháng: 12,4 - đạt 38%, so với KH năm đạt 43,2%.

  • Kinh doanh VT&TB: TH 286,7/KH 9 tháng:289,3 - đạt 99%, so với KH năm đạt 55%.

 • Doanh thu :TH 349,9/KH 9 tháng: 414,0 - đạt 85%, so với KH năm đạt 56%.

 • Nộp Ngân sách NN:TH 8,6/KH 9 tháng: 9,0 - đạt 95%, so với KH năm đạt 91%.

 • Lợi nhuận công ty mẹ: TH 5,6/KH 9 tháng: 7,7 - đạt 73%, so với KH năm đạt 53%.

 • LN trước thuế hợp nhất:TH 5,0/KH 9 tháng: 9,7 - đạt 51%, so với KH năm đạt 36,5%.

 • Lao động bình quân: TH 148 người/KH 9 tháng:176 người - đạt 84%, so với KH năm đạt 84%.

 • Thu nhập bình quân: TH 5,6 trđ/KH 9 tháng 5,5 trđ/ng/tháng - đạt 102%, so với KH năm đạt 102%.

 • Công nợ phải thu :TH 349,0/KH 9 tháng 350 - đạt 99%, so với KH năm đạt 99%

 • Thu tiền về tài khoản:TH 467,2/KH 9 tháng: 506,8 tỷ đồng - đạt tỷ lệ 92,2%, so với KH năm 68%.

 • Giá trị đầu tư: TH 46,7/KH 9 tháng: 62,7 - đạt 75%.

 1. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 chi tiết như sau:

 • Tổng giá trị SXKD : 212,0 tỷ đồng.

+ Trong đó:

Theo đơn vị thực hiện:

  • Công ty mẹ : 200,3 tỷ đồng.

  • Công ty SOTRACO M : 11,7 tỷ đồng.

Theo hạng mục công việc:

  • Giá trị Xây lắp : 46,7 tỷ đồng.

  • Giá trị SXCN : 9,0 tỷ đồng.

  • Kinh doanh vật VTTB : 156,2 tỷ đồng.

 • Doanh thu : 215,7 tỷ đồng.

 • Nộp NSNN : 2,9 tỷ đồng.

 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 5,9 tỷ đồng.

 • Lao động bình quân : 148 người.

 • Thu nhập bình quân  : 5,5 triệu đồng/người/tháng.

 • Công nợ phải thu và dở dang : 350,0 tỷ đồng.

 • Dư nợ vay ngắn hạn 31/12/2014 : 160,0 tỷ đồng.

 • Tiền thu về tài khoản : 220,2 tỷ đồng.

 • Công nợ cá nhân : 5,0 tỷ đồng.

 1. Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2015 :

 • Tổng giá trị SXKD : 884,6 tỷ đồng.

Trong đó:

  • Giá trị Xây lắp : 485,0 tỷ đồng.

  • Giá trị SXCN : 54,9 tỷ đồng.

  • Kinh doanh vật VTTB : 344,6 tỷ đồng.

 • Doanh thu : 725,0 tỷ đồng.

 • Nộp NSNN : 11,0 tỷ đồng.

 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 15,0 tỷ đồng.

 • Tổng số CBCNV bình quân : 155 người.

 • Thu nhập bình quân : 6 triệu đồng/người/tháng.


II. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Tổng giám đốc công ty trình Hội đồng quản trị công ty một số tờ trình với nội dung như sau:

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thiết kế, mua sắm vật tư gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than” - Dự án Nhà máy nhiện điện Thái Bình 2.- Phê duyệt thanh lý TSCĐ cũ hỏng tại mỏ đá Phú Mãn.

- Đầu tư dự án 16 ha thuộc khu 67 ha tại khu kinh tế Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá.2. Sau khi Hội đồng quản trị thảo luận và giải trình của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các tài liệu chi tiết kèm theo của từng nội dung về một số tờ trình trên. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua công việc ông Tổng giám đốc trình như sau:

- Quyết định thanh lý TSCĐ cũ hỏng tại mỏ đá Phú Mãn với giá trị thu hồi không thấp hơn giá trị trình thu hồi 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua hai nội dung sau bằng nghị quyết riêng:

- Thông qua kế hoạch đấu thầu gói thầu “Thiết kế, mua sắm vật tư gia công chế tạo và lắp đặt phần kết cấu thép các kho than” - Dự án Nhà máy nhiện điện Thái Bình 2.

- Quyết định cho phép đầu tư dự án 16 ha thuộc khu 67 ha tại khu kinh tế Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hoá.

3. Công tác khác:

Ông Đinh Mạnh Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu một số công tác sẽ báo cáo trình Đại hội cổ đông công ty để thực hiện một số nội dung:

- Yêu cầu Ban tổng giám đốc giải trình chi tiết Phương án đầu tư dự án khu 157 ha tại Nghị quyết số: 12/CT-NQ-HĐQT ngày 09/7/2014 theo thực tế đã thực hiện.

- Phòng Kinh tế đầu tư lập phương án di chuyển trụ sở công ty đến nơi làm việc mới, xem xét những ưu nhược điểm để có phương án trình Đại hội đồng cổ đông của công ty phê duyệt, thời gian trong Quý IV/2014.

- Phòng TCKT, phòng KTĐT công ty phối hợp lập phương án tăng vốn điều lệ để xin ý kiến cổ đông về việc chấp thuận để cổ đông lớn của công ty là PVC có quyền mua số cổ phần phát hành bổ sung và trở thành cổ đông chi phối với tỷ lệ nắm giữ 51%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.Nơi nhận: T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Các UV. HĐQT; TV. BKS Cty; Chủ tịch

- Ban TGĐ, các Phòng nghiệp vụ;

- Đơn vị trực thuộc, CN Công ty;

- UBCKNN, HNX;

- Website Công ty (pvsd.vn);

- L­ưu: TCHC, HĐQT.


Đinh Mạnh Thắng


: uploaded
uploaded -> LỜi giới thiệU
uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương