CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 98.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích98.58 Kb.
#421

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Số: 39 /TB - ĐHVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 24 tháng 02 năm 2016
Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học, thi bổ túc kiến thức cho thí sinh đăng ký dự thi

tuyển sinh Cao học của Trường Đại học Vinh đợt 1 năm 2016

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị liên quan


Trường Đại học Vinh tổ chức bổ túc kiến thức cho các đối tượng (gọi chung là thí sinh) không có bằng đại học đúng chuyên ngành để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh vào các chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường, đợt 1 năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian1.1 Kế hoạch học tập các môn bổ túc kiến thức cho thí sinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị thực hiện từ ngày 27 tháng 02 năm 2016 (Lịch học cụ thể kèm theo).

1.2 Kế hoạch học tập các môn bổ túc kiến thức cho thí sinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2016 (Lịch học cụ thể kèm theo).

1.3 Kế hoạch học tập các môn bổ túc kiến thức cho thí sinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức dự thi vào các chuyên ngành khác, căn cứ vào số lượng đăng ký và các điều kiện cụ thể sẽ thực hiện từ 19 tháng 03 năm 2016 (Thời gian, địa điểm học tập sẽ thông báo sau trên website Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo liên tục Trường Đại học Vinh).

2. Học phí

Các thí sinh đã đăng ký dự thi tại Trường Đại học Vinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức đóng học phí theo quy định của Trường tại Trung tâm Đào tạo liên tục (Tầng 1 nhà A0, Trường Đại học Vinh) trong giờ hành chính từ thứ 2 ngày 28/02/2016 đến thứ 6 ngày 02/03/2016.

Các thí sinh đã đăng ký dự thi tại Trường Đại học Vinh, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Tây Nguyên thuộc diện phải bổ sung kiến thức đóng học phí tại địa điểm thu Hồ sơ tuyển sinh của các Trường nói trên chậm nhất vào ngày học đầu tiên của môn học đầu tiên.

3. Địa điểm

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh học và thi các học phần bổ túc kiến thức tại các địa điểm đăng ký tuyển sinh.

4. Đối với các lớp Bổ túc kiến thức ngoài trường, các khoa đào tạo bố trí giảng viên đảm bảo 01 giảng viên giảng dạy tối thiểu 02 học phần.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đơn vị phản ánh về Trường (qua phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo liên tục) để giải quyết.


Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Như k/g (để thực hiện;

- Lưu: HCTH, SĐH, ĐTLT.


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


TS Trần Tú Khánh

LỊCH HỌC CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC

(Kèm theo Công văn số 39 /TB -/ĐHV ngày 24 tháng 02 năm 2016)

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

(Tại Trường Đại học Vinh)STT

TÊN MÔN HỌC

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Thời gian học

Thời gian thi

Phòng thi

1

Nguyên lý kinh tế chính trị Mác-Lênin

ThS Nguyễn Thị Hải Yến

2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 27/02/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 05/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 10/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 12/03/2016Ca 1 ngày 17 tháng 03 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

2

Chuyên đề kinh tế chính trị Mác-Lênin

PGS.TS Bùi Văn Dũng


2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 27/02/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 05/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 10/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 12/03/2016Ca 3 ngày 17 tháng 03 năm 2016

3

Chính sách kinh tế

TS Trần Thị Hoàng Mai


2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 28/02/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 6/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5, Ngày 11/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 13/03/2016Ca 1 ngày 18 tháng 03 năm 2016

4

Khoa học quản lý

TS Nguyễn Hoài Nam


2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 28/02/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 6/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 11/03/2016

Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 13/03/2016Ca 3 ngày 18 tháng 03 năm 2016

Thi kết thúc 4 học phần 1,2,3,4 vào ngày 17, 18 tháng 03 năm 2016

5

Kinh tế vi mô

ThS Trần Thị Thanh Tâm

2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 19/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 24/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 26/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 01/04/2016Ca 1 ngày 03 tháng 03 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

6

Quản lý nhà nước về kinh tế

ThS Đào Quang Thắng

2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 19/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 24/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 26/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 01/04/2016Ca 2 ngày 03 tháng 04 năm 2016

7

Lịch sử các học thuyết kinh tế

PGS.TS Nguyễn Đăng Bằng2

Kinh tế

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 20/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 25/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 27/03/2016

- Tiết 1,2,3,4,5 Ngày 02/04/2016Ca 3 ngày 03 tháng 04 năm 2016

8

Kinh tế vĩ mô

ThS Nguyễn Văn Quỳnh


2

Kinh tế

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 20/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 25/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10

Ngày 27/03/2016

- Tiết 6,7,8,9,10 Ngày 02/04/2016


Ca 4 ngày 03 tháng 04 năm 2016

Lưu ý:

1. Các thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức có thể liên hệ:

PGS.TS Nguyễn Văn Tứ, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0913003402; TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0904252425; ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục ĐT: 0904 395 625; ThS Nguyễn Tiến Cường ĐT: 0903 412 777 để biết thêm chi tiết.

2. Đề nghị Khoa chuyên ngành thông báo cho giáo viên giảng dạy đúng kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn học gửi Danh sách điểm danh cho ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục.để lập danh sách thi; gửi file Đề thi về Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Mạnh Tuấn Hùng để tổ chức thi.

3. Lịch dạy và người dạy có thể thay đổi, nhà trường sẽ thông báo trên Website: Vinh uni.edu.vn

LỊCH HỌC CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC

(Kèm theo Công văn số 39 /TB - ĐHV ngày 24 tháng 02 năm 2016)
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

(tại Trường Đại học Vinh)
STT

TÊN MÔN HỌC/GIẢNG VIÊN

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Thời gian học

Thời gian thi

Phòng thi

1

Phát triển chương trình giáo dục

TS. Nguyễn Như An

(0912.742.787)


2

Giáo dục

Ngày 17,18/03/2016

Ca 1 ngày 02 tháng 04 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

2

Đại cương quản lý giáo dục

ThS. Bùi Văn Hùng

(0949.328.199)


2

Giáo dục

Ngày

19, 20/03/2016Ca 2 ngày 02 tháng 04 năm 2016

3

Giáo dục học

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

(0913.509.140)


2

Giáo dục

Ngày 24,25/03/2016

Ca 1 ngày 03 tháng 04 năm 2016

4

Tâm lý học quản lý

TS. Dương Thị Thanh Thanh

(0904.768.538)


2

Giáo dục

Ngày 26,27/03/2016

Ca 2 ngày 03 tháng 04 năm 2016

Thi kết thúc 4 học phần 1,2,3,4 vào ngày 02, 03 tháng 04 năm 2016


Lưu ý:

1. Các thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức có thể liên hệ:

PGS.TS Nguyễn Văn Tứ, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0913003402; TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0904252425; ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục ĐT: 0904 395 625; ThS Nguyễn Tiến Cường ĐT: 0903 412 777 để biết thêm chi tiết.

2. Đề nghị Khoa chuyên ngành thông báo cho giáo viên giảng dạy đúng kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn học gửi Danh sách điểm danh choThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục.để lập danh sách thi; gửi file Đề thi về Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Mạnh Tuấn Hùng để tổ chức thi.


LỊCH HỌC CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC

(Kèm theo Công văn số 39/TB - ĐHV ngày 24 tháng 02 năm 2016)
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

(tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An)
STT

TÊN MÔN HỌC/GIẢNG VIÊN

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Thời gian học

Thời gian thi

Phòng thi

1

Đại cương quản lý giáo dục

ThS. Bùi Văn Hùng

(0949.328.199)


2

Giáo dục

Ngày 22,23/03/2016

Ca 1 ngày 31 tháng 03 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

2

Phát triển chương trình giáo dục

ThS. Bùi Văn Hùng

(0949.328.199)


2

Giáo dục

Ngày 24,25/03/2016

Ca 2 ngày 31 tháng 03 năm 2016

3

Giáo dục học

ThS. Bùi Văn Hùng

(0949.328.199)


2

Giáo dục

Ngày 26,27/03/2016

Ca 1 ngày 01 tháng 04 năm 2016

4

Tâm lý học quản lý

TS. Lê Thục Anh

(0912 .657 006)


2

Giáo dục

Ngày 28,29/03/2016

Ca 2 ngày 01 tháng 04 năm 2016

Thi kết thúc 4 học phần 1,2,3,4 vào ngày 02, 03 tháng 04 năm 2016

Lưu ý:

1. Các thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức có thể liên hệ:

PGS.TS Nguyễn Văn Tứ, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0913003402; TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0904252425; ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục ĐT: 0904 395 625; ThS Nguyễn Tiến Cường ĐT: 0903 412 777 để biết thêm chi tiết.

2. Đề nghị Khoa chuyên ngành thông báo cho giáo viên giảng dạy đúng kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn học gửi Danh sách điểm danh choThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục.để lập danh sách thi; gửi file Đề thi về Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Mạnh Tuấn Hùng để tổ chức thi.LỊCH HỌC CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC

(Kèm theo Công văn số 39 /TB - ĐHV ngày 24 tháng 02 năm 2016)
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

(tại Trường Đại học SPKT Vĩnh Long)
STT

TÊN MÔN HỌC/GIẢNG VIÊN

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Thời gian học

Thời gian thi

Phòng thi

1

Tâm lý học quản lý

TS. Dương Thị Thanh Thanh

(0904.768.538)


2

Giáo dục

Ngày 17, 18/03/2016

Ca 1 ngày 02 tháng 04 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

2

Đại cương quản lý giáo dục

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

(0913.509.140)


2

Giáo dục

Ngày 26,27/03/2016

Ca 2 ngày 02 tháng 04 năm 2016

3

Phát triển chương trình giáo dục

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

(0913.509.140)


2

Giáo dục

Ngày 28,29/03/2016

Ca 1 ngày 03 tháng 04 năm 2016

4

Giáo dục học

PGS.TS. Phạm Minh Hùng

(0913.509.140)


2

Giáo dục

Ngày 30,31/03/2016

Ca 2 ngày 03 tháng 04 năm 2016

Thi kết thúc 4 học phần 1,2,3,4 vào ngày 02, 03 tháng 04 năm 2016


Lưu ý:

1. Các thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức có thể liên hệ:

PGS.TS Nguyễn Văn Tứ, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0913003402; TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0904252425; ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục ĐT: 0904 395 625; ThS Nguyễn Tiến Cường ĐT: 0903 412 777 để biết thêm chi tiết.

2. Đề nghị Khoa chuyên ngành thông báo cho giáo viên giảng dạy đúng kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn học gửi Danh sách điểm danh choThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục.để lập danh sách thi; gửi file Đề thi về Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Mạnh Tuấn Hùng để tổ chức thi.


LỊCH HỌC CÁC MÔN BỔ SUNG KIẾN THỨC

(Kèm theo Công văn số 39 /TB - ĐHV ngày 24 tháng 02 năm 2016)
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

(tại Trường Đại học Tây Nguyên)

STT

TÊN MÔN HỌC/GIẢNG VIÊN

Số tín chỉ

Khoa phụ trách

Thời gian học

Thời gian thi

Phòng thi

1

Tâm lý học quản lý

Đại học Tây Nguyên2

Đại học

Tây NguyênNgày 24, 25/03/2016

Ca 1 ngày 02 tháng 04 năm 2016

Xem ở Trung tâm Đào tạo liên tục; phòng Đào tạo SĐH

2

Giáo dục học

Đại học Tây Nguyên2

Đại học

Tây NguyênNgày 26,27/03/2016

Ca 2 ngày 02 tháng 04 năm 2016

3

Phát triển chương trình giáo dục

TS. Nguyễn Như An

(0912.742.787)


2

Giáo dục

Ngày 28,29/03/2016

Ca 1 ngày 03 tháng 04 năm 2016

4

Đại cương quản lý giáo dục

TS. Nguyễn Như An

(0912.742.787)


2

Giáo dục

Ngày 30,31/03/2016

Ca 2 ngày 03 tháng 04 năm 2016

Thi kết thúc 4 học phần 1,2,3,4 vào ngày 02, 03 tháng 04 năm 2016


Lưu ý:

1. Các thí sinh thuộc diện học bổ sung kiến thức có thể liên hệ:PGS.TS Nguyễn Văn Tứ, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0913003402; TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào Sau Đại học, ĐT: 0904252425; ThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục ĐT: 0904 395 625; đ ThS Nguyễn Tiến Cường ĐT: 0903 412 777 để biết thêm chi tiết.

2. Đề nghị Khoa chuyên ngành thông báo cho giáo viên giảng dạy đúng kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn học gửi Danh sách điểm danh choThS. Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trung tâm Đào tạo liên tục.để lập danh sách thi; gửi file Đề thi về Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng Mạnh Tuấn Hùng để tổ chức thi.
Каталог: DATA -> upload
upload -> 1. Kiến thức : hs phải làm được 1 tiêu bản tbtv ( tb vảy hành hoặc tb thịt quả cà chua chín). Kĩ năng
upload -> Thuật ngữ hàng hải quốc tế: a abatement Sự giảm giá
upload -> CÁP ĐIỆn lực hạ thế 1  4 LÕI, ruộT ĐỒNG, CÁch đIỆn xlpe, VỎ pvc low voltage 1 4 core Cable Copper conductor, xlpe insulation, pvc sheath
upload -> CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
upload -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chíNH
upload -> Ubnd tỉnh hoà BÌnh sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
upload -> Ớt cay f1 SỐ 20 Trái to, dài 14 15 cm, thẳng, cay vừa, chín tập trung, màu xanh trung bình khi non, màu đỏ đẹp khi chín, thịt dày, thích hợp ăn tươi và chế biến. Năng suất rất cao, 30 40 tấn/ ha. ỚT sừng vàng 1039

tải về 98.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương