CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm giao dịCHtải về 133.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích133.66 Kb.

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIAO DỊCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


Số: /QĐ-TTGDHN

Hà Nội ngày tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài

của Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô buýt

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính Phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính Phủ vê việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thành Công ty cổ phần ;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2008 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-BGTVT ngày 28/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà máy Sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô buýt, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải thành công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô búyt và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 05/02/2009;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần thứ hai bên ngoài của Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô búyt.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.Điều 3: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu, trưởng các phòng, ban thuộc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

K/T.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 • Như Điều 3;

 • UBCKNN (để b/c);

 • Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô búyt;

 • Các đại lý đấu giá;

 • Lưu HCTH, BĐG.


Nguyễn Thị Hoàng Lan


QUY CHẾ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN THỨ HAI RA BÊN NGOÀI CỦA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ ĐÓNG MỚI XE Ô TÔ BUÝT


(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TTGDHN ngày tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần thứ hai ra bên ngoài của Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô búyt được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ


Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Bán đấu giá cổ phần là việc bán cổ phần của Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô búyt công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá;

 2. Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

 3. Cơ quan quyết định cổ phần hoá là Bộ Giao thông Vận tải;

 4. Bước giá là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp;

 5. Bước khối lượng là khoảng cách giữa các khối lượng đặt mua liên tiếp;

 6. Giá đấu là các mức giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá;

 7. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000 đồng;

 8. Giá khởi điểm là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan quyết định cổ phần hoá quyết định.

 9. Tiền đặt cọc là một khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để đảm bảo quyền tham gia đấu giá;

 10. Tổ chức bán đấu giá là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

 11. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo chế độ quy định;

 12. Đại lý đấu giá là các công ty chứng khoán tham gia vào việc tổ chức đấu giá trên cơ sở hợp đồng đại lý với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

 13. Hội đồng đấu giá là tổ thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá bao gồm: đại điện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hoá, đại diện Nhà máy sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô búyt, đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa

 1. Người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp cổ phần hóa ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 2. Về công bố thông tin

 • Hoàn tất và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản Công bố thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành theo đúng quy định. Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hoá uỷ quyền cho tổ chức tư vấn soạn thảo bản Công bố thông tin thì tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản Công bố thông tin.

 • Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá và Đại lý đấu giá công bố công khai cho các nhà đầu tư tại doanh nghiệp, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định các thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá tối thiểu 20 ngày trước ngày thực hiện đấu giá. Nội dung công bố thông tin tại doanh nghiệp và tại nơi bán đấu giá bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa (theo mẫu tại Phụ lục 06 Thông tư 146/2007/TT-BTC);

 • Nội dung cơ bản Phương án cổ phần hóa được duyệt;

 • Các thông tin có liên quan đến việc bán cổ phần (bao gồm cả thông tin về việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược);

 • Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần được xây dựng phù hợp với Luật Doanh nghiệp;

 • Các thông tin khác liên quan (nếu có).

Nội dung công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm các nội dung sau:

 • Quy chế bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp;

 • Các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa (theo mẫu tại Phụ lục 06 Thông tư 146/2007/TT-BTC);

 1. Cử đại diện tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.

 2. Tổng hợp, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa tình hình và kết quả bán đấu giá;

 3. Chịu trách nhiệm xử lý đối với số lượng cổ phần nhà đầu tư từ chối mua trong đấu giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Điều 40 Nghị định 109/2007/NĐ-CP.

Điều 4.Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức bán đấu giá

  1. Thông báo việc đăng ký làm đại lý đấu giá cho các Công ty chứng khoán trước khi thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc bán đấu giá theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này và trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu 22 ngày.

  2. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này và danh sách các đại lý đấu giá trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của nhà đầu tư, Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm tiến hành tổng hợp, đối chiếu giữa kết quả đăng ký theo báo cáo của các đại lý với số lượng đăng ký trên hệ thống. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Tổ chức bán đấu giá về tổng số nhà đầu tư tham gia và tổng số cổ phần đăng ký mua (phân theo tổ chức và cá nhân) chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá được quy định tại khoản 11.2 Điều 11 của Quy chế này.

  1. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho Đại lý đấu giá và nhà đầu tư.

  2. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.

  3. Lập biên bản và thông báo kết quả cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

  4. Gửi kết quả đấu giá cho các đại lý đấu giá ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá.

  5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến đấu giá bán cổ phần.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Đại lý đấu giá

  1. Ký hợp đồng đại lý đấu giá với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tham gia làm đại lý đấu giá khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu.

  2. Phối hợp với Tổ chức bán đấu giá thực hiện việc thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên website của đại lý đấu giá và trên các phương tiện thông tin đại chúng của đại lý đấu giá các thông tin về việc bán đấu giá cổ phần do Tổ chức bán đấu giá cung cấp theo quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 Quy chế này.

  3. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.

  4. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng thời hạn quy định và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện.

  5. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá và chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư theo đúng quy định.

  6. Tổng hợp và báo cáo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kết quả đăng ký của nhà đầu tư đồng thời chuyển tiền đặt cọc và danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá theo mẫu trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký;

  7. Trong thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá, đại diện của đại lý đấu giá công bố những thông tin chủ yếu như:

 • Tên doanh nghiệp cổ phần hoá, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

 • Giá khởi điểm của cổ phần chào bán và những hành vi bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá, bị loại trừ khỏi cuộc đấu giá, không được nhận lại tiền đặt cọc;

 • Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua cổ phần theo giá đấu giá.

 • Giải thích những vấn đề mà người tham gia đấu giá còn thắc mắc.

  1. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 3 năm 2009; và chuyển Hòm Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư đến Tổ chức đấu giá theo quy định tại khoản 11.2. Hòm đựng Phiếu tham dự đấu giá phải được niêm phong trước sự chứng kiến của nhà đầu tư;

Đại lý đấu giá chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp Đại lý đấu giá không gửi Phiếu tham dự đấu giá đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng thời gian quy định, làm thất lạc Phiếu tham dự đấu giá hoặc trong những trường hợp khác do lỗi từ phía đại lý.

  1. Thông báo/ Gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.

  2. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư theo đúng thời gian quy định.

  3. Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và danh sách nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thanh toán mua cổ phần cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán mua cổ phần.

  4. Hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá nhưng không trúng.

  5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá


  1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho đại lý đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức).

  2. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

  3. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm sẽ bị huỷ bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

  4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 7. Công bố thông tin

 1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:


 • Ba (03) số liên tiếp của các báo: Thời báo Kinh tế Việt Nam, Bình Dương;

 • Các website: www. ssc.gov.vn, www.hastc.org.vn, www.acb.com.vn, www.cbv.vn, www.wss.com.vn, www.vpbs.com.vn, www.smes.vn, www.icbs.com.vn, www.thanglongsc.com.vn;

Tổ chức bán đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.
 1. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hoá và đợt đấu giá được công bố tại:


 • Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Nhà máy Sản xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô buýt.

Ấp Đông Ba, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

 • Tại các địa điểm nhận đăng ký nêu tại khoản 9.4 Điều 9 Quy chế này;

 • Các website công bố thông tin: www. ssc.gov.vn, www.hastc.org.vn, www.acb.com.vn, www.cbv.vn, www.wss.com.vn, www.vpbs.com.vn, www.smes.vn, www.icbs.com.vn, www.thanglongsc.com.vn;


Điều 8. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

 • Những đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) và quy định về đối tượng mua cổ phần tại Điểm 1, Điểm 2 Mục A Chương V Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:

 • Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự.

 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông báo qua tài khoản này.

 • Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu trong và ngoài nước đăng ký mua.

 • Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần lần đầu: Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp); Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia thực hiện tư vấn, định giá, đấu giá bán cổ phần của doanh nghiệp; Tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan.

Điều 9. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc


 1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 7.2. Điều 7 Quy chế này.

 2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

 1. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

 • Đối với cá nhân trong nước:

   • CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc mẫu đính kèm quy chế này.

   • Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc;

 • Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức;

 • Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

 1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

* Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ 8 giờ 30 ngày 13 tháng 2 năm 2009 đến 15 giờ 30 ngày 27 tháng 2 năm 2009.

* Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần như sau:TẠI HÀ NỘI :

(1) Đăng ký tại Trụ sở - Công ty TNHH Chứng khoán VPBank

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 362 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà NộiTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 8158886 của Công ty TNHH Chứng khoán VPBank mở tại Ngân hàng VPBank Đông Đô

(2) Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt

Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà NộiTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 122.10.0002.42493 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt mở tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành

(3) .Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3,4 Toà nhà 39A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộiTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 122.10.00.0234463 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

(4) Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà NộiTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 122 10 00 0349 932 của Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

(5) Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà NộiTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 0091100004009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở Giao dịch

(6) Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà trưng, Hà NộiTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 10201.0000.539555 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội

(7) Đăng ký tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 95 Trần Quốc Toản, phường Tân Hưng, Hoàn Kiếm, Hà NộiTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Lê Ngô Cát

TẠI TP HỒ CHÍNH MINH :

(1) Đăng ký tại Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Chứng khoán VPBank

Địa chỉ: Lầu 2 số 129 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí MinhTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 2358776.00.102 của Công ty TNHH Chứng khoán VPBank mở tại Ngân hàng VPBank Hồ Chí Minh

(2) Đăng ký tại Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt

Địa chỉ: 51 Hàm Nghi, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 122.10.00.028295.8 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Biển Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

(3) Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 11 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Tp Hồ Chí MinhTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 122.10.00.0234463 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Thành

(4) Đăng ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 10201 001 27002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tôn Đức Thắng, Tp Hồ Chí Minh

(5) Đăng ký tại Công ty Cổ phần TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Tp Hồ Chí MinhTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 10201.0000.100872 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh I – Tp Hồ Chí Minh

(6) Đăng ký tại Công ty Cổ phần TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Lê Ngô Cát

Địa chỉ: 9 Lê Ngô Cát, quận 3, Tp Hồ Chí MinhTài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua cổ phần: số 33819629 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Lê Ngô Cát

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá; 1. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức đấu giá.

Điều 10. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

 1. Nhà đầu tư tự điền phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:

 • Phiếu do đại lý cấp; có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định phiếu không được tẩy xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua đúng bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên Phiếu tham dự và trên mép dán phong bì theo quy định.

 • Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

   • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 03 năm 2009;

   • Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến các đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 03 năm 2009;

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm đại lý ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

 1. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị đại lý cấp lại phiếu mới và phiếu cũ coi như không còn giá trị.

Điều 11. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá 1. Địa điểm tổ chức đấu giá

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 1. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 05 tháng 03 năm 2009.

Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 03 năm 2009; và chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2009.

Điều 12. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

Ban chỉ đạo cổ phần hoá phối hợp với Tổ chức bán đấu giá xác định: • Số lượng cổ phần chào bán: 1.919.900 cổ phần

 • Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần

 • Giá khởi điểm: 10.000 (mười nghìn đồng)/ cổ phần

 • Bước giá: 100 (một trăm) đồng

 • Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phần

 • Số mức giá đặt mua: 2 (hai) mức giá

 • Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư :

 1. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 100 cổ phần (áp dụng chung cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài)

 2. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa:

  • Đối với nhà đầu tư trong nước: Bằng số cổ phần chào bán

  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: 1.620.000 cổ phần

 • Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép đặt mua: 1.620.000 cổ phần.

 • Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Điều 13. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức bán đấu giá sẽ kiểm tra và xác định rõ: • Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

 • Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

Điều 14. Thực hiện đấu giá

  1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

 • Tên doanh nghiệp cổ phần hoá, dự kiến vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra và số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

 • Số lượng đại lý tham gia đấu giá và số hòm phiếu nhận được.

 • Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

 • Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.

  1. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần của Bộ Tài chính như sau:

 • Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.

 • Nhà đầu tư trả giá cao nhất được quyền mua đủ số cổ phần đã đăng ký theo mức giá đã trả. Số cổ phần còn lại lần lượt được bán cho các nhà đầu tư trả giá cao liền kề cho đến hết số cổ phần chào bán.

 • Trường hợp các nhà đầu tư trả giá bằng nhau nhưng số cổ phần chào bán ít hơn tổng số cổ phần đăng ký mua thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua

=

Số cổ phần còn lại chào bán

x

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau
Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

Trường hợp còn dư cổ phần lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, kết quả đấu giá cũng được xác định theo nguyên tắc trên kết hợp với tỷ lệ khống chế trần được phép mua theo quy định

Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức bán đấu giá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Nhà máy sảm xuất, lắp ráp và đóng mới xe ô tô buýt.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư


Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư cho các Đại lý đấu giá trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (từ ngày 06/03/2009 đến ngày 11/03/2009). Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá)


Điều 16. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần


 1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Đại lý đấu giá cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 06/03/2009 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/03/2009.

 2. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký). Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền mua cổ phần của nhà đầu tư về Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn thanh toán mua cổ phần. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyền toàn bộ tiền mua cổ phần về doanh nghiệp cổ phần hoá trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.

Điều 17. Xử lý các trường hợp vi phạm


 1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:

 • Không nộp phiếu tham dự đấu giá;

 • Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 10.1 Điều 10 và Điều 12 của Quy chế này hoặc bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua;

 • Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

 • Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

 • Phiếu ghi sai bước giá hoặc bước khối lượng;

 • Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;

 • Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu giá. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư sẽ được Ban đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó.

 1. Hội đồng đấu giá có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 17.1 Điều 17 Quy chế này và các trường hợp vi phạm khác tuỳ theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Xử lý số cổ phần không bán hết

Trường hợp không bán hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần bán đấu giá (kể cả số cổ phần bị từ chối mua), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo cho Ban chỉ đạo Cổ phần hoá để xử lý theo quy định.


Điều 19. Xử lý tiền đặt cọc


 • Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự cuộc đấu giá nhưng không mua được cổ phần cho các đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày 06/03/2009 đến ngày 09/03/2009).

 • Đối với các bên tham gia đấu giá có tham dự cuộc đấu giá nhưng không được mua cổ phần thì trong 04 ngày làm việc (từ ngày 10/03/2009 đến ngày 13/03/2009), Đại lý đấu giá có trách nhiệm thanh toán lại tiền đặt cọc cho các đối tượng trên.

 • Đối với các bên tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

 • Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Quy chế này được Tổ chức bán đấu giá chuyển về Tổ chức phát hành để xử lý theo quy định.

Điều 20. Các quy định khác


Mọi thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Tổ chức bán đấu giá và Đại lý đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Tổ chức phát hành cung cấp.

Điều 21. Hiệu lực thi hành


Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
K/T. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hoàng Lan


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương