SỞ giáo dục và ĐÀo tạo hưng yên trưỜng thpt trần quang khải sáng kiến kinh nghiệMtải về 0.5 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2013-1014


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 – TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực/Môn: Địa lí

Họ và tên: Vũ Thị Cúc

Giáo viên: Môn Địa lí

NĂM HỌC 2013 - 2014

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT


1

BSL

Bảng số liệu

2

CN

Công nghiệp

3

CNTT

Công nghệ thông tin

4

GV

Giáo viên

5

HS

Học sinh

6

KN

Kỹ năng

7

PP

Phương pháp

8

SĐTD

Sơ đồ tư duy

9

THPT

Trung học phổ thông


MỤC LỤC
Số trang

MỞ ĐẦU

1

1.Đặt vấn đề

1

2.Mục đích, nhiệm vụ đề tài

3

3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3

4.Phương pháp nghiên cứu

3

NỘI DUNG

5

I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 10 – THPT

5

1.1.Cơ sở lý luận

5

1.2.Cơ sở thực tiễn

6

II.RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 – THPT

9

2.1.Quy trình rèn luyện kĩ năng tự học

9

2.1.Tổ chức rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh qua môn Địa lí

10

2.2.1.Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trên lớp

10

2.2.2.Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh ngoài lớp

39

2.2.3.Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh ở nhà

44

III. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

66

3.1.Chuẩn bị thực nghiệm

66

3.2.Đánh giá thực nghiệm

66

KẾT LUẬN

71

KIẾN NGHỊ

72

TÀI LIỆU THAM KHẢO

73


MỞ ĐẦU

1.Đặt vấn đề.

Chúng ta đang sống trong thời đại của hai cuộc cách mạng lớn: cách mạng khoa học - công nghệ và cách mạng xã hội. Những cuộc cách mạng này đang phát triển như vũ bão với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử loài người, thúc đẩy nhiều lĩnh vực có những bước tiến mạnh mẽ và đang mở ra những triển vọng lớn lao khi nhân loại bước sang thế kỷ XXI. Nhưng, song hành với đó là nhiều thách thức mà loài người cần vượt qua. Thực tế đó đòi hỏi con người, trong bất cứ môi trường nào cũng cần có đủ năng lực, sáng tạo, tinh thần tự chủ, ý chí vươn lên, có KN vững chắc, ý thức nghề nghiệp để giải quyết “trúng, nhanh, sáng tạo” các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra.

Thời đại đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới nền giáo dục “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, đây là quy luật cơ bản nhất để đạt được mục tiêu đào tạo. Về triết học đó là sự biến tác động từ bên ngoài thành động lực tự thân vận động trong nhân cách HS(1)

Đ
(1) Các Mác – Ăng ghen – LêNin – Xtalin (1980), trang 12, Bàn về giáo dục.


ảng ta đã ý thức sâu sắc về sức mạnh nội lực của con người và coi việc giáo dục phát triển nguồn lực con người là “quốc sách hàng đầu” như chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói “Vì hạnh phúc mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Đổi mới nền giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục mà quy luật của chất lượng là phát huy tối đa nội lực. Trong các văn kiện Đại Hội VIII (12-1995), Đảng đã xác định rõ “Đổi mới nội dung, chương trình, PP giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tu dưỡng đạo đức, tự tạo việc làm”. Nhằm thực hiện mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Để tạo ra “những con người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo” đáp ứng được yêu cầu của thời đại, có tri thức khoa học cao, có KN hành động và tư duy thực tiễn, có PP tự học. Nghị quyết trung ương 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ghi đậm những câu sau “Đổi mới mạnh mẽ PP giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học…Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo”. Điểm 2, điều 4, chương I của Luật giáo dục có ghi “PP giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”.

Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm tới phát huy “nội lực” của người học trong đó lấy tự học làm cốt - đây là con đường cơ bản và đúng đắn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Ta cũng đã quan tâm đầu tư cho giáo dục, đào tạo tuy nhiên, “bây giờ so với nhiều nước trong khu vực thì phải thừa nhận sự phát triển giáo dục nước ta còn nhiều mặt thua kém, đang có nguy cơ tụt hậu. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, chương trình, PP đào tạo còn có những hạn chế(2). Thực tế trong dạy học nói chung, dạy và học Địa lí lớp 10 –THPT nói riêng chưa phát huy tốt nội lực của người học. HS vẫn học theo lối ghi máy móc, học thuộc, học nhồi nhét, học thụ động, khả năng “tự học”- một nội lực phi thường ở HS vẫn tồn tại dưới dạng tiềm năng. Một trong những nguyên nhân quan trọng của thực trạng đó là nhiều GV chưa chú ý hướng dẫn cho HS cách tự học, chưa chú trọng giáo dục rèn luyện KN tự học cho HS.

Đặc trưng của môn Địa lí trong nhà trường phổ thông mang tính chất tổng hợp và có tính liên ngành, kiến thức Địa lí rộng nhưng thời gian học trên lớp chỉ có giới hạn. Vậy nên, việc rèn luyện cho HS KN tự học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp giải quyết nghịch lý trên, làm khơi dậy tiềm năng đang ẩn trong từng con người “giống như cây về mùa đông, tuy trụi lá nhưng nhựa sống vẫn còn đó, chỉ đợi hơi ấm mùa xuân là sẽ vận chuyển trong cây, làm cho cây đâm trồi nảy lộc(3).

Đối với HS lớp 10, việc rèn luyện cho các em KN tự học nhằm biến “quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập môn Địa lí, từ đó nâng cao “năng lực tự học”, phục vụ đắc lực không chỉ trong quá trình học tập mà còn cho hoạt động lao động, sản xuất.

N
(2) Nguyễn Cảnh Toàn, (2001), trang 197, Tuyển tập tác phẩm tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu - tập 1.

(3):Nguyễn Cảnh Toàn, (2001), trang 97, Truyển tập tác phẩm tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu – tập 2
hư vậy, rèn luyện KN tự học cho HS trong dạy học Địa lí cũng như những môn học khác có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước. Vậy nên, tôi lựa chọn đề tài: “Rèn luyện KN tự học cho HS trong dạy học Địa lí lớp 10 – THPT”. Với mong muốn góp sức mình vào việc rèn luyện kĩ năng tự học của học sinh – cơ sở hình thành năng lực tự học.
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương